Tổ trưởng: Lê Thị Thanh Tâm

Sinh ngày 29/04/1977

Thạc sĩ Sinh học

Tổ phó: Nguyễn Thị Thu Hân

Sinh ngày 06/03/1983

Thạc sĩ Hóa vô cơ

Tạ Thị Như Nguyệt

Sinh ngày 25/03/1987

Thạc sĩ Sinh học

Võ Thị Ngọc Diễm

Sinh ngày 08/09/1991

Thạc sĩ Hóa học

Vũ Thị Bình

Sinh ngày 16/02/1988

Thạc sĩ Sinh học

Đỗ Thị Bích Hoanh

Sinh ngày 07/08/1988

Cử nhân Sư phạm Hóa học

Huỳnh Hữu Điền

Sinh ngày 19/05/1999

Cử nhân Sư phạm Hóa học