Chủ tịch Công đoàn: Phạm Gia Quyến

Sinh: 20/11/1972

Phó Chủ tịch Công đoàn: Đặng Quan sứ

Sinh: 12/02/1983

UV BCH: Trần Thế Thi

Sinh: 04/02/1984

UV BCH: Tạ Thị Như Nguyệt

Sinh: 28/03/1987

UV BCH: Ngô Thị Anh Thư

Sinh: 16/10/1986