Lớp 9

Unit 5 lớp 9 Language Focus – Ngữ pháp The media

Bài học Language Focus Unit 5 Lớp 9 – The media hướng dẫn các em làm quen với cấu trúc câu hỏi đuôi và ôn tập danh động từ trong tiếng Anh.

1.1 Tag questions (Câu hỏi đuôi)

 • Các mẫu câu hỏi đuôi
  • Positive, Negative
   • It’s your car, isn’t it?
  • Negative, Positive
   • It isn’t your car, is it?
  • Positive, Positive
   • It is your car, is it?
 • Cấu trúc câu hỏi đuôi ở dạng phủ định
  • auxiliary + n’t + pronoun
  • Ví dụ: haven’t you, isn’t it, can’t we…..
 • Dùng trợ động từ do/does/did đối với động từ thường
  • do/does/did + n’t + pronoun
  • doesn’t he, don’t you, didn’t we
 • Có thể sử dụng there trong câu hỏi đuôi. Tuy nhiên không được phép dùng this, that, these, those mà phải thay thế chúng bằng it hoặc they.

1.2. Gerund (Danh động từ)

Danh động từ được hình thành bằng cách thêm -ing vào sau động từ nguyên mẫu. Danh động từ được dùng như danh từ. Nó có thể có chức năng làm chủ ngữ, tân ngữ hoặc tân ngữ của giới từ.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 9 Language Focus – Ngữ pháp The media

 • Danh động từ theo sau danh từ + giới từ
  • There was no reason for canceling the race.
 • Danh động từ sau động từ
  • I enjoy running for competition.
 • Danh động từ theo sau động từ + giới từ
  • He did not give up smoking.

2. Exercise Language Focus Unit 5 Lớp 9

2.1. Language Focus Unit 5 Exercise 1

Complete the dialouges with the correct tag. (Hoàn thành các đoạn hội thoại với phần câu hỏi đuôi đúng.)

Guide to answer

1. Jim: You have read this article on the website, haven’t you?

Lina: Not yet.

2. Minh: Baird produced the first TV picture in 1926, didn’t he?

Thao: Yes, he did.

3. Thu: A daily newspaper was published in Germany in 1550, wasn’t it?

Tri: No, it wasn’t. It was in 1650.

4. Ha: You don’t like playing computer games, do you?

Thanh: Yes, I do. But I don’t have much time for it.

5. Mai: We are going to have cable TV soon, aren’t we?

Thang: Yes, I think so.

2.2. Language Focus Unit 5 Exercise 2

Work with a partner. Look at the table. Ask and answer questions about television programs these people like or dislike. Use tag question. (Thực hành với một bạn cùng lớp. Hãy nhìn vào bảng. Hỏi và trả lời các câu hỏi về chương trình TV mà những người này thích và không thích. Sử dụng câu hỏi đuôi.)

Guide to answer

1. A: Mai and Anh don’t like news, do they?

B: No, they don’t.

2. A: But Mai and Anh like movies, don’t they?

B: Yes, they do.

3. A: Hanh and Tuan like news, don’t they?

B: Yes, they do.

4. A: Mai and Hanh don’t like sports, do they?

B: No, they don’t.

5. A: Tuan and Hanh don’t like games, do they?

B: No, they don’t.

6. A: Mai and Anh don’t like English lessons, do they?

B: No, they don’t.

7. A: Hanh and Mai like cartoons, don’t they?

B: Yes, they do.

8. A: Anh doesn’t like games, does she?

B: No, she does.

2.3. Language Focus Unit 5 Exercise 3

Work with a partner. Ask and answer questions about each item in the box. (Thực hành với một bạn cùng lớp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về mỗi mục trong khung.)

Guide to answer

 • soccer

Do you like playing soccer?

– No, I hate it. What about you?

– I like it.

 • fishing

Do you enjoy fishing?

– Yes, I love it. And you?

– I don’t know. I’ve never tried it.

 • movies

Do you like going to the movies?

– No, I hate it. I enjoy watching films on TV at home.

– Neither do I. i love watching cartoons.

 • detective stories

Do you like reading detective stories?

– No, I hate it. It’s a waste of time. How about you?

– I don’t like it, either.

 • music

Do you enjoy listening to music?

– Yes, I like it very much, especially classical music.

– Oh, I enjoy listening to it, too.

2.4. Language Focus Unit 5 Exercise 4

Use the words in the three boxes to write true sentences about your parents, siblings, relatives, friends and yourself. (Sử dụng các từ trong 3 khung dưới đây để viết thành các câu đúng về bố mẹ, anh chị, người thân, bạn bè của bạn và về chính bạn.)

Guide to answer

– My younger brother enjoys playing computer games, but my sister doesn’t. She likes listening to music.

– My uncle likes reading articles about current subjects, but my aunt doesn’t. She loves reading advertisements.

– My friend, Hung, loves playing soccer, but my classmate Lan, doesn’t. She loves writing letters.

– I myself dislike watching sports, but I love listening to music.

Complete the following sentences with the correct tag questions

1-   Peter plays soccer very well, …………………………… ?

2-   You don’t like coffee, …………………………………… ?

3-   Her father goes to work at 6 AM, ………………………………. ?

4-   This picture is yours, ………………………………….. ?

5-   They won’t go to HCM City next week, …………………………….. ?

6-   My parents have used the internet very often, …………………………… ?

7-   Your house isn’t very far from school, ……………………………… ?

8-   Hoa never comes to school late, …………………………… ?

9-   You took some photos on the beach, …………………………. ?

10- We must communicate with you by means of e-mail or chatting, ………………. ?

Key

1. doesn’t he

2. do you

3. doesn’t he

4. isn’t it

5. will they

6. haven’t they

7. is it

8. does she

9. didn’t you

10. musn’t we

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 5 Lớp 9

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học ngữ pháp Language Focus Unit 5 tiếng Anh lớp 9, để củng cố nội dung ngữ pháp mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 9 Language Focus

 • Câu 1:

  Choose the best option to complete these following sentences

  You bought this pair of trouser yesterday, ______?

  • A.
   didn’t you
  • B.
   weren’t you
  • C.
   did you
  • D.
   were you
 • Câu 2:

  Mr. Wilson needs to leaves right now, _____?

  • A.
   needn’t he
  • B.
   doesn’t he
  • C.
   need he
  • D.
   does he

Câu 3-7: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus Unit 5

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!