Lớp 12

Unit 13 lớp 12 Language Focus – Ngữ pháp The 22nd Sea Games

Bài học Unit 13 The 22nd Sea Games phần Language Focus hướng dẫn chủ điểm ngữ pháp về so sánh, so sánh kép và so sánh chỉ sự tăng tiến.

Linking (Nối từ trong phát âm)

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 12 Language Focus – Ngữ pháp The 22nd Sea Games

2. Grammar

Double Comparison (So sánh kép)

1. So sánh tăng tiến (càng ngày càng): comparative + and + comparative

Dạng so sánh tăng tiến được dùng để diễn tả sự việc tăng dần hoặc giảm dần một cách liên tục. 

– …er and …er và more and more được dùng để diễn tả sự tăng dần.

Ex: Betty is younger and younger./ Her story was more and more attractive.

– Less and less được dùng để diễn tả sự giảm dần.

Ex: He became less and less interested in politics.

2. Sự so sánh đồng tiến (càng….càng): the + comparative, the + comparative

– Ex: The older I get, the happier I am./ The more dangerous it is, the more I like it.

More có thể dùng với danh từ.

The more electricity you use, the higher your bill will be. 

Dạng ngắn của cấu trúc này được dùng trong thành ngữ The more the merrier (càng đông càng vui) và trong cấu trúc The + comparative + the better

3. Exercise

3.1. Unit 13 Language Focus Exercise 1

Match a half-sentene from box A with a suitable half-sentence from box B.

(Ghép nửa câu ở cột A với nửa câu thích hợp ở cột B.)

A B

1. Finding a job is becoming.

2. Travelling is becoming

3. As I waited for my interview, I became

4. That hole in your pullover is getting

5. As the conversation went on he became

6. The suitcase seemed to get

7. Her English is improving; it’s setting

a. more and more nervous

b. bigger and bigger

c.  more and more difficult

d. more and more talkative

e. more and more expensive

f. better and better

g. heavier and heavier as I carried it upstairs

Guide to answer

(1-c) Finding a job is becoming more and more difficult.

(2-e) Travelling is becoming more and more expensive.

(3-a) As I waited for my interview, I became more and more nervous.

(4-b) That hole in your pullover is getting bigger and bigger.

(5-d) As the conversation went on he became more and more talkative.

(6-g) The suitcase seemed to get heavier and heavier as I carried it upstairs.

(7-f) Her English is improving; it’s setting better and better.

3.2. Unti 13 Language Focus ​Exercise 2

Complete each of the following sentences, using the structure comparative + and + cotnparative  with the words in brackets. (Hoàn thành những câu sau, dùng cấu trúc “comparative. + and + comparative” với từ trong ngoặc.)

1. His visit to New York seemed to get………because he was very busy at work. (short)

2. Eating and travelling in this city is setting……………. (expensive)

3. As the day went on, the weather got………………… (bad)

4. We had to stop the discussion because the question was becoming ………(complicated)

5. Your English is OK now. your pronunciation has got………………….(good)

6. Little John is becoming………………….(active)

7. As it was setting dark, it was becoming……………to see everything in the house without electricity, (difficult)

8. I feel happy as my birthday is coming……………. (close)

Guide to answer

1. His visit to New York seemed to get shorter and shorter because he was very busy at work. 

2. Eating and travelling in this city is setting more and more expensive. 

3. As the day went on, the weather got worse and worse. 

4. We had to stop the discussion because the question was becoming more and more complicated.

5. Your English is OK now. your pronunciation has got better and better. 

6. Little John is becoming more and more active. 

7. As it was setting dark, it was becoming more and more difficult to see everything in the house without electricity.

8. I feel happy as my birthday is coming closer and closer. 

3.3. Unit 13 Language Focus Exercise 3

Complete each of the following sentences, using the structure: “the + comparative, the comparative . Choose a suitable half-senlcnce from the box.

(Hoàn thành mỗi câu sau, dùng cấu trúc: “the + compararive, the + comparative Chọn nửa câu thích hợp trong khung.)

 the faster you will learn                the more I liked him

 the more impatient he became      the better I feel

 the sooner we will arrive               the more you want

 the higher your bill will be             the better the service

1. The warmer the weather……………………………

2. The more you practise your English………………….

3. The longer he waited…………………………          

4. The more electricity you use………………………..

5. The more expensive the hotel………………………               

6. The more I got to know him……………………………

7. The more you have……………………………..

Guide to answer

1. The warmer the weather, the better I feel.

2. The more you practise your English, n span>the faster you will learn.

3. The longer he waited, the more impatient he became.        

4. The more electricity you use, the higher your bill will be.

5. The more expensive the hotel, the better the service.              

6. The more I got to know him, the more I liked him.

7. The more you have,  the more you want.

Complete the sentences using the correct form of the adjectives or adverbs in brackets

1. Mary is (pretty) ________________ as her sister

2. A new house is (expensive) ________________ than an old one

3. His job is (important) ________________ than mine

4. Of the foour ties, I like the red one (well) ________________

5. Nobody is (happy) ________________ than Miss Snow

6. Today English is the (international) ________________ of language

7. John is much (strong) ________________ than I thought

8. Benches are (comfortable) ________________ than arm-chairs

9. Bill is (good) ________________ than you thought

10. Mr. Bush is the (delightful) ________________ person I have ever know

11. Bill is (lazy) ________________ and (lazy) ________________

12. It becomes (hard) ________________ and (hard) ________________ to find a job

13. As the conversation went on, he became (talkative) ________________

14. As I waited for my interview, I became (nervous) ________________

15. Is the book (interesting) ________________ than the one you read last week?

Key 

1. Mary is as pretty as her sister.

2. A new house is more expensive than an old one.

3. His job is more important than mine.

4. Of the four ties, I like the red one best.

5. Nobody is happier than Miss Snow.

6. Today English is the most international of language.

7. John is much stronger than I thought.

8. Benches are more comfortable than arm-chairs.

9. Bill is better than you thought.

10. Mr. Bush is the most delightful person I have ever know.

11. Bill is lazier and lazier.

12. It becomes harder and harder to find a job

13. As the conversation went on, he became more and more talkative.

14. As I waited for my interview, I became more and more nervous.

15. Is the book more interesting than the one you read last week?

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 13 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 13 The 22nd SEA Games – Language focus chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề đại hội thể thao Đông Nam Á. Các em hãy cố gắng luyện tập thêm Trắc nghiệm Unit 13 lớp 12 Language Focus để phát triển kỹ năng đọc hiểu về chủ đề đại hội thể thao Đông Nam Á.

 • Câu 1:

  Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence.

  _______ you study for these exams, _______ you will do.

  • A.
   The harder / the better 
  • B.
   The more / the much
  • C.
   The hardest / the best
  • D.
   The more hard / the more good
 • Câu 2:

  My neighbor is driving me mad! It seems that _______ it is at night, _______ he plays his music!

  • A.
    the less / the more loud
  • B.
    the less / less
  • C.
   the more late / the more loudly
  • D.
   the later / the louder
 • Câu 3:

  Thanks to the progress of science and technology, our lives have become _______.

  • A.
   more and more good
  • B.
   better and better
  • C.
    the more and more good
  • D.
   gooder and gooder

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus Unit 13 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới Unit 13 The 22nd SEA Games – Vocabulary kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!