Lớp 10

Unit 13 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng Films and Cinema

Bài học Vocabulary Unit 13 tiếng Anh lớp 10 cung cấp toàn bộ từ vựng cho các em tiện trong việc ghi nhớ và tra cứu với đầy đủ phiên âm và nghĩa rõ ràng.

action [‘æk∫n] film (n): phim hành động

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng Films and Cinema

cartoon (n) [kɑ:’tu:n] phim hoạt hình

detective [di’tektiv] film (n): phim trinh thám                        

horror [‘hɔrə] film (n): phim kinh dị

love story film (n): phim tâm lí tình cảm

romantic [rou’mæntik] film (n): phim lãng mạn

science fiction [‘saiəns’fik∫n] film (n): phim khoa học viễn tưởng

silent [‘sailənt] film (n): phim câm

war [wɔ:] film (n): phim chiến tranh   

interesting (adj) [‘intristiη]: thú vị                                      

boring (adj) [‘bɔ:riη]: tẻ nhạt

exciting (adj) [ik’saitiη]: sôi động                                           

vivid (adj) [‘vivid]: sống động

terrifying [‘terifaing] / frightening (adj): khiếp sợ              

funny (adj) [‘fʌni]: hài hước  

violent (adj) [‘vaiələnt]: bạo lực                                 

disgusting (adj) [dis’gʌstiη]: đáng khinh miệt

romantic (adj) [rou’mæntik]: lãng mạn               

mournful (adj) [‘mɔ:nful]: tang thương

cinema (n) [‘sinimə]: điện ảnh, rạp chiếu phim                           

thriller (n) [‘θrilə]: phim giật gân

century (n) [‘sent∫əri]: thế kỷ                               

sequence (n) [‘si:kwəns]: trình tự, chuỗi

still [stil] picture (n): hình ảnh tĩnh                                    

motion (n) [‘mou∫n]: sự vận động

movement (n) [‘mu:vmənt]: sự chuyển động      

decade (n)  [‘dekeid]: thập kỷ

existence (n) [ig’zistəns]: sự tồn tại                                

exist (v) [ig’zist]: tồn tại

rapid (adj) [‘ræpid]: nhanh chóng                            

rapidly (adv) [‘ræpidli]: một cách nhanh chóng

little (adv) [‘litl]: một chút, một ít                                         

scene (n) [si:n]: cảnh

position (n) [pə’zi∫n]: vị trí                                                  

actor (n) [‘æktə]: diễn viên nam

actress (n) [‘æktris]: diễn viên nữ                                            

cast (n) [kɑ:st]: đội ngũ diễn viên

character (n) [‘kæriktə]: nhân vật                                       

part (n) [pɑ:t]: vai diễn (trong phim)

audience (n) [‘ɔ:djəns]: khán giả                                            

not until [ən’til]: phải đến khi

film marker (n) [film,’mɑ:kə]: nhà làm phim                        

completely (adv) [kəm’pli:tli]: một cách hoàn toàn

spread (v) [spred]: lan rộng                                                    

form (n) [fɔ:m]: thể loại, hình thức

musical cinema (n) [‘mju:zikəl,’sinimə]: phim ca nhạc               

discover (v) [dis’kʌvə]: khám phá

2. Từ Vựng phần Speaking Unit 13 Lớp 10

find (v) sb/sth adj: cảm thấy ai/cái gì như thế nào             

prefer (v) sb/sth to sb/sth: thích ai/cái gì hơn ai/cái gì

suppose (v) [sə’pouz]: cho là, cho rằng

sound (n) [saund]: âm thanh

history (n) [‘histri]: lịch sử

hate (v) [heit]: ghét

at all (exp.): một chút nào cả

think [θiηk] of (sth): nghĩ về điều gì đó

strongly (adv): một cách mạnh mẽ

quite (adv) [kwait]: hoàn toàn, đúng là

really [‘riəli] (adv): thực sự

good fun (n): vui vẻ

opinion (n) [ə’piniən]: ý kiến, quan điểm

moving (adj) [‘mu:viη]: cảm động

3. Từ Vựng phần Listening Unit 13 Lớp 10

guess (n) [ges]: đoán                                                                 

instead (adv): thay cho, thay thế

be on ( exp.): được chiếu                                                        

take classes (exp.) học một môn học hay khóa học nào đó

the whole (n) [houl]: toàn bộ                                                     

wait a second [‘sekənd] (exp.): chờ một chút

play (n) [plei]: vở kịch

4. Từ Vựng phần Writing Unit 13 Lớp 10

Of all + Noun: trong tất cả                                                      

tragic (adj): bi thảm

tragedy (n) [‘trædʒik]: bi kịch                                                      

sink (v) [siηk]: chìm

sinking (n) [‘siηkiη]: vụ đắm tàu                                                 

luxury (n) [‘lʌk∫əri]: sự sang trọng

liner (n) [‘lainə]: tàu lớn                                                             

voyage (n) [‘vɔiidʒ]: chuyến du lịch xa trên biển

the Atlantic [ət’læntik] Ocean (n): Đại Tây Dương                     

set (v) [set]: dựng cảnh

be based on: được dựa trên                                                     

disaster (n) [di’zɑ:stə]: thảm họa

occur (v) [ə’kɜ:(r)]: xảy ra, xuất hiện                                          

main (adj) [mein]: chính, chủ yếu

generous (adj) [‘dʒenərəs]: hào phóng                                         

adventurer (n) [əd’vent∫ərə]: người thích phiêu lưu, mạo hiểm

be on board [bɔ:d] (exp.): trên tàu                                             

kill [kil] oneself : tự tử

fall in love (with someone): phải lòng ai                                 

be engaged [in’geidʒd] (exp.) đã đính hôn

hit (v) [hit]: đâm                                                                       

iceberg (n) [‘aisbə:g]: tảng băng

the content [‘kɔntent] of the film: nội dung chính của phim

the setting [‘setiη] of the film: bối cảnh của phim

sad ending [‘endiη]: kết thúc buồn                                            

description (n) [dis’krip∫n]: sự mô tả

rescue (v) [‘reskju:]: cứu nguy

5. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 13 Lớp 10

fan (n) [fæn]: người hâm mộ

fiction (n) [‘fik∫n]: tiểu thuyết hưu cấu

form (v) [fɔ:m]: thành lập                                                        

enough (adj) [i’nʌf]: đủ

photograph (n) [‘foutəgræf]: bức ảnh                                      

van (n) [væn]: xe tải

vine (n) [vain]: cây nhỏ, cây leo

vote (n) [vout]: sự bỏ phiếu

valley (n) [‘væli]: thung lũng

profile (n) [‘proufail]: tiểu sử sơ lược

view (n) [vju:] quang cảnh, quan niệm

depress (v) [di’pres]: làm chán nản, làm phiền muộn

fascinate (v) [‘fæsineit]: quyến rũ, thôi miên

excite (v) [ik’sait]: kích thích, kích động                                  

terrify (v) [‘terifai]: làm cho khiếp sợ

irritate (v) [‘iriteit]: làm phát cáu                                            

horrify (v) [‘hɔrifai]: làm khiếp sợ

bore (v) [bɔ:]: làm buồn                                                        

amuse (v) [ə’mju:z]: làm cho ai cười, tiêu khiển

surprise (v) [sə’praiz]: làm ngạc nhiên                                    

embarrass (v) [im’bærəs]: làm lúng túng

frustrate (v) [frʌs’treit]: làm thất vọng                        

expect (v) [iks’pekt]: mong chờ, trông đợi

disappoint (v) [,disə’pɔint]: làm chán ngán                            

weather (n) [‘weđə]: thời tiết

astronomy (n) [əs’trɔnəmi]: thiên văn học                          

exhaust (v) [ig’zɔ:st]: làm kiệt quệ

crash into (v) [kræ∫]: đâm sầm, bổ nhào

experience (n) [iks’piəriəns]: kinh nghiệm

teach [ti:t∫]-taught-taught (v): dạy                                

industry (n) [‘indəstri]: ngành công nghiệp

swim [swim] -swam-swum (v): bơi                                    

light (n) [lait]: đèn

bag (n) [bæg]: bao, túi, xắc, bị                                              

accident (n) [‘æksidənt] tai nạn, sự rủi ro

neighbour (n) [‘neibə]: người hàng xóm                            

village (n) [‘vilidʒ]: ngôi làng, làng, xã

garden (n) [‘gɑ:dn]: khu vườn                                                  

hurt (v) [hə:t] đau, bị thương

damage (v) [‘dæmidʒ]: làm hỏng, gây thiệt hại                      

magazine (n) [,mægə’zi:n]: tạp chí

I. Select the synonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit

1/ At that time scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of moment.

      A. detected           B. founded            C. knew                 D. saw

2/ In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly.

      A. stressed            B. enlarged            C. progressed        D. ripened

3/ In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly.

      A. smartly             B. instantaneously C. strongly            D. speedily

4/ They used changes of scene and camera positions to tell a story, with actors playing character parts.

      A. makeup             B. feature              C. position             D. figure

5/ In the early 1910s audiences were able to enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry.

      A. merely              B. simply               C. certainly            D. shortly

6/ From that time, film makers were prepared to make longer and better films and build special places where only films were shown.

      A. appointed         B. equipped           C. arranged           D. trained

7/ The cinema changed completely at the end of the 1920s.

      A. replaced            B. traded               C. swapped           D. varied

8/ The change began in America and soon spread to the rest of the world.

      A. advertised        B. shared               C. separated          D. expanded

9/ As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema form appeared, the musical cinema.

      A. sounded           B. arose                 C. seemed             D. emerged

10/ Jack Dawson is a young and generous adventurer.

      A. lofty                 B. honorable          C. plentiful            D. bountiful

II/ Select the antonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit

1/ The history of what we call cinema today began in the early 19th century.

      A. lately                B. late                    C. after                  D. next

2/ In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly.

      A. leisurely            B. sluggishly         C. weakly              D. shortly

3/ From that time, film makers were prepared to make longer and better films and build special places where only films were shown.

      A. normal              B. everyday           C. unlimited          D. unrestricted

4/ As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema form appeared, the musical cinema.

      A. talkative           B. vocal                 C. voluble              D. deafening

5/ Find the words in the passage that can match with the definitions on the right column.

      A. wrong               B. false                  C. unhealthy          D. left

6/ Jack Dawson is a young and generous adventurer.

      A. petty                 B. small                 C. narrow              D. meaningful

7/ The ship hits an iceberg and sinks rapidly.

      A. saves                 B. improves           C. escapes             D. floats

8/ More than a thousand people die in the disaster, including Jack Dawson.

      A. life                    B. exist                  C. bright                D. increasing

9/ Titanic is a tragic love story film.

      A. fortunate          B. funny                C. exciting             D. interesting

10/ Stephen is driving a van full of vines.

      A. hungry              B. incomplete        C. minimum          D. empty

Key

I/ Select the synonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit

1/ A. detected ; 2/ C. progressed        ; 3/ D. speedily            ; 4/ D. figure

5/ C. certainly  ; 6/ C. arranged           ; 7/ D. varied   ; 8/ D. expanded

9/ B. arose       ; 10/ D. bountiful

II/ Select the antonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit

1/ B. late          ; 2/ B. sluggishly         ; 3/ A. normal  ; 4/ D. deafening

5/ D. left          ; 6/ A. petty     ; 7/ D. floats    ; 8/ B. exist      ; 9/ A. fortunate

10/ D. empty

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 13 Lớp 10

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Vocabulary Unit 13 tiếng Anh lớp 10, để mở rộng vốn từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 13 lớp 10 Vocabulary

 • Câu 1:

  Choose the word or phrase – b, c, or d – that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  Chaplin’s movies captivated ……… throughout the world.

  • A.
   scientists
  • B.
   musicians
  • C.
   directors
  • D.
   audiences
 • Câu 2:

  There’s a love story in it, and it’s very funny. I suppose you’d call it a……………..

  • A.
   horror film
  • B.
   detective film
  • C.
   romantic comedy
  • D.
   thriller
 • Câu 3:

  Steven Spielbera is one of the famous ……… . He has made lots of films including jaw, Jurassic Park, Schindler’s List, etc.

  • A.
   stars
  • B.
   directors
  • C.
   actors
  • D.
   script ‘writers

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 13 Lớp 10

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng THPT Long Xuyên. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!