Lớp 10

Unit 13 lớp 10 Speaking – Hội thoại Films and Cinema

Bài học Speaking Unit 13 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em kể về bộ phim mà các em thích hoặc đã từng xem. Bên cạnh đó qua bài học các em biết cách bày tỏ thái độ và quan điểm về những bộ phim đã xem.

How much do you like each kind of film? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answer with a partner’s. (Bạn thích mỗi thể loại phim như thế nào? Tích dấu (✓) vào cột phải. Sau đó so sánh câu trả lời với của bạn em.)

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 10 Speaking – Hội thoại Films and Cinema

Guide to asnwer

kind of film very much not very much not at all
science fiction    
cartoon    
horror    
detective    
thriller    

 

2. Unit 13 Speaking Task 2

Work in groups. Find out what your friends feel about each kind of film. Use the words in the table below. (Làm việc nhóm. Tìm xem cảm nhận của các bạn của em về mỗi thể loại phim. Sử dụng các từ trong bảng dưới đây.)

Guide to answer

A: What do you think of horror films?

B: Oh, I find them really terrifying.

C: I don’t quite agree with you. I find them interesting.

A: What do you think of action films?

D: Oh, I find them really good fun.

E: I agree with you and I find them even exciting.

(Tương tự với những thể loại phim khác)

3. Unit 13 Speaking Task 3

Work with a partner. Find out his/her preferences for films. Use the cues below. (Làm việc với một bạn học. Tìm xem bạn ấy thích thể loại phim nào hơn. Dùng từ gợi ý bên dưới.)

Guide to answer

A: Which do you prefer, horor films or detective films?

B: Well, it’s difficult to say. But I suppose I prefer detective films to horor ones.

A: What about love Story films and cartoons?

B: For me, cartoons are more interesting because they give us relaxing minutes after hard work.

4. Unit 13 Speaking Task 4

Work in groups. Talk about a film you have seen. Use the suggestions below. (Làm việc nhóm. Nói về phim em đã xem. Dùng những gợi ý bên dưới.)

Guide to answer

Last week we went to see a film called “The Journex” at the city cinema. It was a detective comic film. It wets really good. I was really excited while I was watching it.

Two young Americans found an old car, which was really valuable. An organization was looking for the car, which they didn’t want to be known by the police. The young men hadn’t known about it at all. When they were driving through cities, suddenly they were shot by somebody. This story began from this scene. They drove with nice technic and speedy. Because they were driving from countryside to big cities, we could see a lot of various beautiful views; for example we could see vast fields, and in cities they showed us their skilful driving between skyscrapers, and played a hoax on the chasers. At last, after a long journey, these young wen took the car to the local authorities.

It is a comic film, therefore it can relax our mind by Hiving us a lot of laughters.

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 13 Lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 13 lớp 10 Speaking.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

  ​Choose the word that has the underlined part different from others: cartoon, flood, moon, food

  • A.
   cartn
  • B.
   fld
  • C.
   mn
  • D.
   fd
 • Câu 2:

  ​Choose the word that has the underlined part different from others: terrify, century, sequence, detective

  • A.
   trrify
  • B.
   cntury
  • C.
   squence
  • D.
   detctive
 • Câu 3:

  ​Choose the word that has the underlined part different from others: romantic, horror, motion, tone

  • A.
   rmantic
  • B.
   hrror
  • C.
   mtion
  • D.
   tne

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Speaking Unit 13 Lớp 10

Các em vừa được xem qua nội dung bài học Speaking Unit 13 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại nếu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng THPT Long Xuyên. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!