Lớp 10

Unit 13 lớp 10 Listening – Bài nghe Films and Cinema

Bài học Listening Unit 13 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em nghe và hoàn thành bảng thông tin về kế hoạch xem phim của 2 bạn học sinh.

How often do you do each of the following? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answers with a partner’s. (Bao lâu em làm mỗi việc sau đây một lần? Tích dấu (✓) vào cột bên phải. Sau đó so sánh các câu trả lời của em với của bạn cùng học.)

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 10 Listening – Bài nghe Films and Cinema

Guide to answer

  often sometimes never
go to the cinema    
watch TV    
listen to the radio    
go dancing    
chat on the Net    
listen to music    

 

2. While You Listen Unit 13 Lớp 10

2.1. Unit 13 Listening Task 1

Listen to the dialogue. What are Lan and Huong planning to do together? (Nghe bài hội thoại. Lan và Hương đang dự định làm gì?)

Guide to answer

They are going to go to the cinema together to see “The Titanic”.

2.2. Unit 13 Listening Task 2

Listen again. Write their plans for the next week on the calendar. (Nghe lại. Viết kế hoạch của họ cho tuần tới trên lịch.)

Guide to answer

  Lan Huong
Mon See a play  
Tue    
Wed   work and go to the singing club
Thu Visit grandparents  
Fri   study Chinese
Sat Work (busy)  
Sun   Go on a picnic

 

2.3. Unit 13 Listening Task 3

Compare your answers with a partner’s. On what day can they meet? (So sánh câu trả lời của em với câu trả lời của một bạn cùng học. Họ có thể gặp nhau vào ngày nào?)

Answer

They can meet on Tuesday.

3. After You Listen Unit 13 Lớp 10

Work in groups. Talk about Lan and Huong’s plan for the next week. Use the information you have written on the calendar. (Làm việc nhóm. Nói về kế hoạch của Lan và Hương cho tuần tới. Dùng thông tin em đã viết trên lịch.)

Guide to answer

According to the calendar, we find out what Lan and Huong are planning to do for the next week.

On Monday, Lan is going to see a play with her friend, Tuyet. And on Thursday, she is visiting her grandparents, and on Saturday, she’ll be busy working.

Meanwhile on Wednesday, Huong has lots of work to do and she is going to the singing club at night. And on Friday, she is studying Chinese and on Sunday, she’s going on a picnic with some of her friends.

4. Tapescript Listening Unit 13 Lớp 10

Lan: Hi, Huong. The Titanic is on at Thanh Tam Cinema next week. Can you go with me on Wednesday?

Huong: Wednesday? Sorry, Lan. I have lots of work to do during the day and I’m going to the singing club at night. Can we go on Thursday, instead?

Lan: I don’t think so. I’m going to see a play with Tuyet on Monday. What about Friday?

Huong: Sorry Lan. Friday is not a good time for me. I’m taking Chinese classes on Fridays. How does your weekend look like, Lan?

Lan: Um… I’m busy on Saturday. But I’m free the whole day Sunday.

Huong: I’m going on a picnic to Hoa Lu with some of my friends on Sunday. I’ll be back late at night.

Lan: Well, I guess that we just leave … Uh, wait a second, what day are we both free, Huong?

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 13 Lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 13 lớp 10 Listening.

 • Câu 1:
  Choose the best sentence that can be made from the cues given

  “Tarzan” / interesting film / attract / children / adult.

  • A.
   “Tarzan” is an interesting film which has attracted both children and adults.
  • B.
   “Tarzan” is an interesting film which has attracted children until they become adults.
  • C.
   “Tarzan” is an interesting film has attracted both children and adults.
  • D.
   “Tarzan”, an interesting film, so it has attracted both children and adults.
 • Câu 2:

  film / a little boy / parents / die / raise / a gorilla / become / jungle man.

  • A.
   The film is about a little boy when his parents died was raised by a gorilla after then he became a jungle man.
  • B.
   The film is about a little boy, his parents died, was raised by a gorilla, so he became a jungle man.
  • C.
   The film is about a little boy, although parents died, was raised by a gorilla, because he became a jungle man.
  • D.
   The film is about a little boy, whose parents died, was raised by a gorilla, so then he became a jungle man.
 • Câu 3:

  until / a professor and daughter / study / wildlife in the jungle / he / surprised / discover / he / human.

  • A.
   It was not until a professor and his daughter came to study the wildlife in the jungle that he was surprised to discover that he was human.
  • B.
   As until as a professor and his daughter came to study the wildlife in the jungle and he was surprised to discover that he was human.
  • C.
   It was not until a professor and his daughter came to study the wildlife in the jungle as he was surprised to discover that he was human.
  • D.
   It was until a professor and his daughter came to study the wildlife in the jungle that he was surprised to discover that he was human.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Listening Unit 13 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 13 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng THPT Long Xuyên. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!