Lớp 8

Unit 12 lớp 8 Language Focus – Ngữ pháp A vacation Abroad

Bài học Language Focus Unit 12 Tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em điểm ngữ pháp liên quan đến thì quá khứ tiếp diễn.

1-1. Thì quá khứ tiếp diễn: (past continuous)

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 8 Language Focus – Ngữ pháp A vacation Abroad

                            (+)S + was/ were + V-ing………….

                            (-) S + was/ were + not + V-ing……

                            (?) Was/ Were + S + V-ing……….?

                                         -Yes, S + was/ were.

                                         -No, S + was/ were + not.

1-1.2. Cách dùng:

-Diễn tả 1 hành động đang diễn ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

Ex: I was watching TV at 8 o’clock last night.

-Diễn tả 1 hành động đang xảy ra thì hành động khác cắt ngang.(Hai hành động này thường được nối bằng liên từ when hoặc while).

Ex: When my mother came, I was watching TV.

I saw her while I was crossing the road.

(hành động nào xảy ra trước: chia ở QKTD, hành động xảy ra sau: chia ở QKĐ và đi kèm when)

-Diễn tả 2 hành động cùng xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.(Thường được dùng liên từ While)

Ex:While I was watching TV, my father was reading a newspaper.

* Lưu ý: Liên từ when (khi; thì), While (trong khi) được dùng để nối 2 mệnh đề. Khi when, While được dặt ở đầu câu, giữa 2 mệnh đề phải có dấu phẩy (,)

1-1.3. Các từ đi kèm:

At 8 o’clock last night, at this time last week/ month/ year, when + QKT, while.

*Một số động từ không chia ở thì tiếp diễn:

Hear, know, understand, have, love, like, want, prefer, need, wish………

1-2. Thì hiện tại tiếp diễn với always

– Mang ý nghĩa than phiền về điều gì:

Ex: You are always getting up late in winter.

Mai is always getting up late in winter.

– Hành động được lặp đi lặp lại trong quá khứ gây cho người nói sự bực mình, khó chựu.

Ex: He was always losing his keys.

– Hành động hoặc sự việc tình cờ xảy ra rất thường xuyên.

Ex: I’m always meeting Mrs. Blake in the supermarket.

– Hành động có tính liên tục

Ex: He’s always working

—>  S + am/ is / are + always + V ing

2. Exercise Language Focus Unit 12 Lớp 8

2.1. Unit 12 Language Focus Exercise 1

Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night. (Hãy nhìn tranh và nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào lúc 8 giờ tối qua.)

Guide to answer

a) Ba was taking a shower at eight o’clock last night.

b) Hoa was eating (dinner) at eigh o’clock last night.

c) Bao was reading a comic at eight o’clock last night.

d) Nga was writing a letter at eight o’clock last night.

e) Na was walking her dog at eight o’clock last night.

f) Lan was talking to her grandmother at eight o’clock last night.

2.2. Unit 12 Language Focus Exercise 2

Look at the pictures. Then match the half-sentences in column A to those in column B. Write the full sentences in your exercise book. (Hãy nhìn tranh sau đó ghép nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập.)

A B

a. The Le family was sleeping

b. While Hoa was eating,

c. When Nam won the race,

d. Mrs. Thoa was cooking

e. When Lan arrived at school,

f. It was raining

A. when the plane got to Hanoi.

B. when Tuan arrived home.

C. when the mailman came.

D. the school drum was sounding.

E. the crowd was cheering.

F. the phone rang.

 

Guide to answer

a. The Le family was sleeping when the mailman came.

b. While Hoa was eating, the telephone rang.

c. When Nam won the race, the crowd was cheering.

d. Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home.

e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

f. It was raining when the plane got to Ha Noi.

2.3. Unit 12 Language Focus Exercise 3

Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing. (Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những người trong tranh thường luôn làm gì.)

Guide to answer

a) Bao is always forgetting his homework.

b) Mrs. Nga is always losing her umbrella.

c) Mr. and Mrs. Thanh are always missing the bus.

d) Nam is always watching TV.

e) Na is always talking on the phone.

f) Liem is always going out.

Exercise 1: Change these sentences into progress tense with “always”.

1. You make so much trouble!

……………………………………………………………

2. You complain again.

……………………………………………………………

3. They snore all the time.

……………………………………………………………

4. You see she laughs in class every day.

………………………………………………

5. My God ! They start chatting again.

…………………………………………………

Key

1. You are always making so much trouble.

2. You are always complaining.

3. They are always snoring all the time.

4. You see she is always laughing in class every day.

5. They are always chatting.

Exercise 2: Complete the sentences by putting the verbs in bracket into the past progressive.

1. When I first met her she ………………….(study) to paint.

2. A lot of people …………………………..(wait) for the 7.30 bus last night.

3. Where …………………………(you/ live) when you saw him last.

4. When I …………………(arrive) he ……………….(talk) on the phone.

5. When Shirley …………………….(go) to the university in 1999, Kevin was working as a computer operator.

Key

1. was studying

2. were waiting

3. were you living

4. arrived/ was talking

5. went

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 12 Lớp 8

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Language Focus Unit 12 Tiếng Anh lớp 8, để củng cố nội dung bài học ngữ pháp mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 8 Language Focus.

 • Câu 1:

  Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  At 9 o’clock yesterday we ________ on the beach.

  • A.
   are lying
  • B.
   have lain
  • C.
   lay
  • D.
   were lying
 • Câu 2:

  The baby_____ his food onto the floor and making his mother angry.

  • A.
   always threw
  • B.
   is always throwing
  • C.
   has always thrown
  • D.
   always throws

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus Unit 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!