Lớp 12

Unit 12 lớp 12 Listening – Bài nghe Water Sports

Bài học Unit 12 Water Sports phần Listening cung cấp nội dung nghe hiểu để trả lời câu hỏi về môn bơi nghệ thuật. Qua đó rèn kỹ năng nghe để trả lời câu hỏi qua chi tiết bài.

Look at the picture and discuss in groups whether this water sport is played:

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 12 Listening – Bài nghe Water Sports

(Nhìn vào hình và thảo luận từng nhóm xem môn thể thao dưới nước này được chơi)

 • in a swimming pool or in the sea. (trong hồ bơi hay ở biển)
 • with or without equipment (có hay không trang thiết bị)
 • individually or in a team, (cá nhân hay từng đội.)

Guide to answer

 • A. Do you know synchronized swimming?
 • B. Sorry, I don’t. What about you?
 • C. Oh, I know it. I read about this sport in a magazine.
 • D. What’s about it?
 • C. First this sport is only played in a swimming pool. It’s a complicated sport because it requires the players to practise a lot beside being a good swimmer.
 • A. This sport is played with music and die swimmer must wear a nose clip.
 • C. And it can be played either individually or in a team

2. While You Listen Unit 12 Lớp 12

2.1. Unit 12 Listening Task 1

Listen to a woman talking about synchronized swimmine and circle the most appropriate option (A, B or C) to complete each of the following sentences.

(Nghe một phụ nữ nói về môn bơi nghệ thuật và khoanh câu chọn thích hợp nhất (A, B hoặc C) để điền vào mỗi câu sau.)

1. Synchronized swimming was first performed………. (Bơi nghệ thuật lần đầu tiên được trình diễn…………..)

    A. in a swimming pool

    B. in a glass tank

    C. in a lake

2. Curtis’s water ballet club attracted………… (Câu lạc bộ múa bale dưới nước Curtis đã thu hút……….)

    A. national publicity

    B. international publicity

    C. both national and international publicity

3. Rules for synchronized swimming competition are based mainly on scoring methods used in………… (Luật thi đấu của bơi nghệ thuật dựa trên cách chấm điểm……)

    A. gymnastics and diving

    B. diving and skating

    C. gymnastics and skating

4. The first recorded competition was held in……… (Lần tranh tài đầu tiên được tổ chức vào ………..)

    A. 1907

    B. 1939

    C. 1940

5. The Amateur Athletic Union (AAU) staged the first multi-team competition on…………… (AAU trình diễn cuộc thi đấu nhiều đội lần đầu tiên vào ………)

    A. March 1, 1940

    B. May 1, 1940

    C. March 10, 1940

Guide to answer

1 2 3 4 5
B C A B A

2.2. Unit 12 Listening Task 2

Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời câu hỏi.)

1. Who invented synchronized swimming? (Ai đã sáng tạo môn bơi nghệ thuật?)

2. When did Katherine Curtis found a water ballet club? (Katherine Curtis đã thành lập câu lạc bộ múa bale dưới nước khi nào?)

3. Who developed the competition rules of synchronized swimming? (Ai là người đã phát triển luật thi đấu môn bơi nghệ thuật?)

4. When were the first formal national championships conducted? (Giải vô địch quốc gia đầu tiên đã thi đấu khi nào?)

5. When did synchronized swimming become an Olympic event? (Bộ môn bơi nghệ thuật đưa vào thi đấu Olympic khi nào?)

Guide to answer

1. The great Australian swimmer, Annette Leilerman did.

2. She founded it in 1923.

3. Curtis did.

4. It was in 1946.

5. It became an Olympic event at the Los Angeles Games in 1984.

3. After You Listen Unit 12 Lớp 12

Work in groups. Talk about the history of synchronized swimming, using the cues below.

(Làm việc theo nhóm. Nói về lịch sử của môn bơi nghệ thuật, dùng từ gợi ý dưới đây.)

1907      1946

1923      1984

Guide to answer

 • A. When did the synchronized swimming come into existence?
 • B. In 1907.
 • C. Who planted its seed?
 • B. A great Australian swimmer. Annette Lellerman.
 • D. Who developed this sport and introduced it to school curriculum?
 • B. Katherine Curtis. And 1923, she founded a water ballet club in Chicago.
 • A. When did it become a publicly competition?
 • C. In 1939 in Chicago.
 • D. When was ihe synchronized swimming accepted as a competitive sport?
 • B. In 1941 by the AAU, which was founded in 1940.
 • C. And in 1946, this sport was formally played for the first time in the national championships conductcd by the AAU.
 • A. And in 1984 synchronized swimming becamc an Olympic event al the Los Angeles Games.

​4. Tapescript Listening Unit 12 Lớp 12

The great Australian swimmer, Annette Lellerman planted the first seed of what was to become synchronized swimming when she perfomed water ballet in a glass tank in New York in 1907.

Katherine Curtis, an American woman, was very inspired by the new water sport and tried to seek for the addition of the synchronized swimming to the school’s physical education for women. In 1923, she founded a water ballet club and sixty of her swimmers attracted national and international publicity.

The sport quickly became popular among young women in the Chicago area and Curtis developed rules for competition, based essentially on the scoring methods used in gymnastics and diving.

The first recorded competition was held on May 27.1939, between Chicago Teacher’s College coached by Curtis and Wright Junior College, also in Chicago.

Shortly afterwards, synchronized swimming received another major publicity when the Association of the Amateur Athletic Union (AAU) was founded on March 1,1940. The following year, the AAU officially accepted synchronized swimming as a competitive sport for team events. In 1946, the first formal national championships were conducted by the AAU.

Synchronized swimming became an Olympic event at the Los Angeles Games in 1984.

Phần dịch bài nghe Unit 12 Lớp 12 

Vận động viên bơi lội người Úc, Annette Lellerman đã gieo hạt giống đầu tiên cho việc phát triển môn bơi nghệ thuật khi cô biểu diễn bale dưới nước tại giải đấu ở New York năm 1907. 

Katherine Curtis, một phụ nữ người Mỹ đã lấy cảm hứng từ môn thể thao dưới nước mới này và cố gắng đưa môn bơi nghệ thuật này vào chương trình giáo dục thể chất ở trường học cho phụ nữ. Năm 1923, bà ấy đã thành lập câu lạc bộ múa bale dưới nước và thu hút được 60 vận động viên trong nước và quốc tế.

Môn thể thao này nhanh chóng trở nên phổ biến với phụ nữ ở khu vực Chicago và Curtis đã phát triển luật thi đấu, dựa trên phương thức chấm điểm được dùng ở môn thể dục dụng cụ và lặn.

Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào ngày 27 tháng 5 năm 1939 giữa Chicago Teacher’s College do Curtis chỉ đạo và Wright Junior College cũng ở Chicago.

Ngay sau đó, bơi nghệ thuật đã nhận được một quan tâm rộng rãi khi Hiệp hội Liên đoàn Thể thao Nghiệp dư (AAU) được thành lập vào tháng 1 năm 1940. Sau năm đó, AAU chính thức công nhận bơi lội nghệ trở thành một môn thể thaothi đấu cho các sự kiện của đội. Năm 1946, giải vô địch quốc gia đầu tiên được thực hiện bởi AAU.

Bơi nghệ thuật đã trở thành một sự kiện Olympic tại Los Angeles Games năm 1984.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 12 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 12 lớp 12 Listening.

 • Câu 1:
  Choose the correct option

  In water polo, a player ______________ after committing five personal fouls.

  • A.
   ejects
  • B.
   is ejected
  • C.
   eject
  • D.
   will eject
 • Câu 2:

  A water polo team _____________ seven players, six swimmers and a goalie.

  • A.
   includes of
  • B.
   composes
  • C.
   consists of
  • D.
   makes up
 • Câu 3:

  When a player of a team commits a direct free kick offence inside their penalty area or off the field as part of play as outlined in Laws 12 and 13, the opposing team will be given a _____________.

  • A.
   penalty
  • B.
   corner kick
  • C.
   goal
  • D.
   shootout

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listening Unit 12 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 12 Water Sports – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề thể thao dưới nước. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới Unit 12 Water Sports –  Writing kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!