Lớp 10

Unit 12 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng Music

Bài học Vocabulary Unit 12 tiếng Anh lớp 10 cung cấp từ vựng bài học chủ đề âm nhạc với phiên âm đầy đủ và nghĩa từ cụ thể. Hi vọng giúp ích cho các em trong quá trình học bài và tra cứu từ.

classical [‘klæsikəl] music (n): nhạc cổ điển                            

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng Music

folk [fouk] music (n): nhạc dân gian

rock [rɔk] ‘n’ roll [‘roul] (n): nhạc rock and roll                      

pop [pɔp] music (n): nhạc pốp

jazz (n) [dʒæz]: nhạc ja                                                            

country [‘kʌntri] music (n): nhạc đồng quê

serious (adj) [‘siəriəs]: nghiêm túc, đứng đắn, bác học                 

traditional (adj) [trə’di∫ənl]: theo truyền thống

Western European [,juərə’pi:ən] (n): tây âu                                 

combination (n) [,kɔmbi’nei∫n]: sự kết hợp

style (n) [stail]: phong cách                                                        

beat (n) [bi:t]: nhịp (âm nhạc)

African [‘æfrikən] music (n): âm nhạc châu phi                            

Western [‘westən] music (n): âm nhạc phương tây

make something/ somebody different [‘difrənt] from something / somebody: (làm cho điều gì / ai khác biệt với điều gì / ai)

human (n) [‘hju:mən]: loài người                                                 

emotion (n) [i’mou∫n]: cảm xúc

especially (adv) [is’pe∫əli]: đặc biệt là                                         

communicate (v) [kə’mju:nikeit]: giao tiếp

be like (adj): giống như                                                              

express (v) [iks’pres]: thể hiện

anger (n) [‘æηgə]: sự tức giận                                                    

integral (adj) [‘intigrəl]: gắn liền

event (n) [i’vent]: sự kiện                                                           

occasion (n) [ə’keiʒn]: dịp

set the tone [toun] for (v): tạo nên không khí ( vui, buồn) 

joyfulness (n) [‘dʒɔifulnis]: sự vui nhộn

joyful (adj) [‘dʒɔiful]: vui nhộn                                                    

atmosphere (n) [‘ætməsfiə]: bầu không khí

funeral (n) [‘fju:nərəl]: đám tang                                                 

solemn (adj) [‘sɔləm]: trang nghiêm

mournful (adj) [‘mɔ:nful]: tang thương                                         

lull (v) [lʌl]: ru ngủ

above [ə’bʌv] all (adv): trên hết                                                 

entertain (v) [,entə’tein]: giải trí

entertainment (n) [,entə’teinmənt]: sự giải trí                                

uplift (adj)[‘ʌplift]: hưng phấn, bay bổng

delight (v) [di’lait]: làm thích thú, làm say mê                               

sense (n) [sens]:giác quan

a billion [‘biljən] -dollar industry [‘indəstri]: ngành công nghiệp tỉ đô (mang lại lợi nhuận cao)

fairy tale (n) [‘feəriteil]: chuyện cổ tích                                         

criticise (v) [‘kritisaiz]: chỉ trích

convey (v) [kən’vei]: truyền đạt, biểu lộ, thể  hiện                                                      

serene (adj) [si’ri:n]: thanh bình, tĩnh lặng

role [roul] of music (n): vai trò của âm nhạc

mention (v) [‘men∫n]: đề cập

2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 12 Lớp 10

cheer [t∫iə] (v) somebody up: làm ai cảm thấy vui vẻ       

all the time (adv): mọi lúc

Walkman (n) [‘wɔ:kmæn]: máy nghe nhạc walkman          

have (v) the radio on: bật đài

band (n) [bænd]: ban nhạc                                                        

musician (n) [mju:’zi∫n]: nhạc sĩ

piece [pi:s] of music (n): bản nhạc                                             

popular (adj) [‘pɔpjulə]: nổi tiếng, phổ biến

kind of music [‘mju:zik] (n): thể loại âm nhạc                              

listen [‘lisn] to music (exp.): nghe nhạc

prefer (v) [pri’fə:(r)]: thích hơn                                                    

favourite (adj) [‘feivərit]: được ưa thích nhất

3. Từ Vựng phần Listening Unit 12 Lớp 10

date of birth [bə:θ] (n): năm sinh                                                

date of death [deθ] (n): năm mất

hometown (n) [‘houmwəd]: quê quán                                          

birthplace (n) [‘bə:θpleis]: nơi sinh

family (n) [‘fæmili]: gia đình                                                       

music composer [kəm’pouzə] (n): nhà sọan nhạc

compose (v) [kəm’pouz]: sọan nhạc, sáng tác nhạc

sweet [swi:t] and gentle [‘dʒentl] (adj): ngọt ngào và dịu dàng

rousing (adj) [‘rauziη]: hào hứng, sôi nổi                                      

lyrical (adj) [‘lirikəl]: trữ tình

well-known (adj) [‘wel’noun]: nổi tiếng                                         

actor (n) [‘æktə]: nghệ sĩ

of all time (adv): của mọi thời đại                                                

author (n) [‘ɔ:θə]: tác giả

be proud [praud] of (adj): tự hào về                                           

national anthem (n) [‘næ∫nəl, ‘ænθəm]: quốc ca

rural (adj) [‘ruərəl]: nông thôn, làng quê                                       

except [ik’sept] for (conj.) trừ, chỉ trừ

show (n) [∫ou]: cuộc triển lãm, cuộc biểu diêễn                             

agree (v) [ə’gri:]: đồng ý, tán thành

disagree (v) [,disə’gri:]: không tán thành  

appropriate (adj) [ə’proupriitli]: thích

4. Từ Vựng phần Writing Unit 12 Lớp 10

musical (adj) [‘mju:zikəl]: có truyền thống âm nhạc                       

works (n) [wə:ks]: tác phẩm

tune (n) [tju:n]: giai điệu

mixture (n) [‘mikst∫ə]: sự pha trộn, sự hòa quyện

Ragtime (n) [‘ræg,taim]: nhạc ractim (của người Mỹ da đen)          

rag (n) [ræg]: bản nhạc thuộc thể lọai Ragtime

artistic (adj) [ɑ:’tistik]: mang tính chất nghệ thuật             

talent (n) [‘tælənt]: tài năng       

talented (adj) [‘tæləntid]: có tài                                                  

appreciate (v) [ə’pri:∫ieit]: coi trọng, đánh giá cao1  

piano [‘piænou] rag (n): bản nhạc dương cầm                             

poem (n) [‘pouim]: bài thơ

painting (n) [‘peintiη]: bức họa, bức tranh                                    

famous (adj) [‘feiməs] ( for sth): nổi tiếng về cái gì

5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 12 Lớp 10

sip (n) [sip]: ngụm , hớp                                                            

price (n) [prais]: giá cả

zoo (n) [zu:]: sở thú                                                                   

buzz (n) [bʌz]: tiếng vo vo (sâu bọ)

pea (n) [pi:]: hạt đậu Hà lan                                                       

prize (n) [praiz] giải thưởng

zip (n) [zip]: dây kéo, khóa kéo                                                   

please (v) [pli:z]: làm hài lòng

record (n) [‘rekɔ:d]: đĩa hát                                                         

cousin (n) [‘kʌzn]: anh (em ) họ

concert (n) [‘kɔnsət]: buổi hòa nhạc                                             

a piece of bread [bred] (n): một miếng bánh mì

feel (v) [fi:l]: cảm thấy ( feel-felt-felt)                                        

relaxed (adj) [ri’lækst]: thoải mái, thanh thản

cassette player (n) [kə’set,’pleiə(r)]: máy cát-xét                           

practise (v) [‘præktis]: thực hành, rèn luyện

contest (n) [kən’test]: cuộc thi                                                    

monitor (n) [‘mɔnitə]: lớp trưởng

example (n) [ig’zɑ:mpl]: thí dụ, gương mẫu                                 

party (n) [‘pɑ:ti]: buổi tiệc

celebrate (v) [‘selibretid]: kỷ niệm, ăn mừng                                 

post office (n): bưu điện

elephone [‘telifoun]= phone =call (v): gọi điện thọai                    

free time (n) thời gian rảnh

whenever [wen’evə] (conj.): mỗi khi                              

stay at home (exp.): ở nhà

spend (v): trải qua, tiêu (spend-spent-spent)                                

play chess [t∫es] (exp.): chơi cờ

help (v) [help]: giúp đỡ

relax (v) [ri’læks]: thư giản                                                                                 

set a good example (exp.): nêu gương tốt

Match the styles of music in column A with their definitions in column B

A

B

1/ folk music

A/ a song or poem that tells a story, or (in popular music) a slow love song

2/ rock ’n’ roll

B/ a type of modern music with a rhythm in which the strong notes are usually not on the beat and which is usually improvised

3/ pop music

C/ popular music which expresses deep feelings, originally performed by Black Americans

4/ classical music

D/ traditional songs and music, passed from one generation to the next

5/ jazz

E/ modern commercial music, usually tuneful, up-tempo and repetitive, that is aimed at the general public and the youth market in particular

6/ hip-hop

F/ a type of popular music in which the subject of the songs is often politics or society and the words are spoken rather than sung

7/ ballad

G/ a type of popular music with a strong rhythm in which the words are spoken, not sung

8/ rap

H/ music that is considered serious or intellectual and is usually written in a traditional or formal style, as opposed to such genres as pop, rock, and folk music

9/ country music

I/ a style of popular dance music that began in the 1950s in the United States and has a strong loud beat and simple repeated tunes

10/ soul music

J/ popular music which is based on a type of traditional music from the western and southern US

 

Key

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

I

E

H

B

F

A

G

J

C

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 12 Lớp 10

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Vocabulary Unit 12 tiếng Anh lớp 10, để mở rộng từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 10 Vocabulary.

 • Câu 1:

  Choose the word or phrase – a b, c, or d – that best complete sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  ……… is traditional music from a particular country, region, or community.

  • A.
   Blues
  • B.
   Classical music
  • C.
   Folk music
  • D.
   Jazz
 • Câu 2:

  She usually had a smile on her face, but now she looks………………   

  • A.
   cheerful
  • B.
   joyful
  • C.
   solemn
  • D.
   delightful

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 12 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!