Lớp 10

Unit 12 lớp 10 Reading – Bài dịch Music

Bài học Reading Unit 12 Tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em đọc hiểu và cảm nhận được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Âm nhạc trong cuộc sống. 

Work in pairs. Discuss and match each of the descriptions to a type of music. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và ghép mỗi mô tả với một loại hình âm nhạc.)

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 10 Reading – Bài dịch Music

Type of music Description

1. folk music

2. rock ‘n’ roll

3. pop music

4. classical music

5. jazz

a. serious and traditional Western European music

b. traditional music of a country

c. a combination of African and Western music

d. modern music that is popular with young people

e. a style of music with a strong and loud beat

 

Guide to answer

1 – b      2 – e      3 – d        4 – a       5 – c

2. While You Read Unit 12 Lớp 10

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

2.1. Unit 12 Reading Task 1

The words/phrases in the box below all appear in the reading passage. Use them to complete the sentences. (Tất cả những từ/cụm từ trong khung dưới đây đều có trong bài đọc. Dùng chúng để hoàn thành các câu.)

emotion        communicate       intergral part         solemn

lull                delights               mournful

 

1. If you know English, you can ______ with people from the English – speaking world easily.

2. Every night, the mother tells her daughter a fairy tale to _____ her to sleep.

3. Nam’s success at school _______ his parents.

4. He is an _______ of the team, we can’t do without him.

5. The teacher criticised him with a ______ expression on his face.

6. Like a lot of men, he finds it hard to express his _____.

7. With a ______ look on his face, he told us about his uncle’s death.

Guide to answer

1. communicate

2. lull

3. delights

4. integral part

5. solemn

6. emotion

7. mournful

 • lull: ru (ngủ)
 • delights: làm vui vẻ, dễ chịu
 • integral part: phần thiết yếu
 • solemn : trang nghiêm
 • emotion : tình cảm, cảm xúc
 • mournful : tang thương, buồn thảm

2.2. Unit 12 Reading Task 2

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What are the two things that make humans diffirent from other animals? (Hai điều gì làm con người khác với các loài động vật?)

2. Why is music a powerful means of communication? (Tại sao âm nhạc là một cách thức giao tiếp (truyền đạt) mạnh mẽ?)

3. How can music set the tone for a events and special occasions? (Âm nhạc có thể tạo âm điệu chung cho các sự kiện và các dịp đặc biệt như thế nào?)

4. How can music entertain? (Âm nhạc có thể giúp giải trí như thế nào?)

5. Why has music always been a big business? (Tại sao âm nhạc đã luôn luôn là một ngành kinh doanh lớn?)

Guide to answer

1. The two things that make humans different from other animals are language and music.

2. Because it expresses ideas, thoughts, and feelings.

3. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful.

4. It can entertain people, that is it can make them happy, excited and relaxed and it can delight their senses.

5. Because it is now a billion-dollar industry.

3. After You Read Unit 12 Lớp 10

Work in pairs. Ask and answer the questions below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi dưới đây.)

1. How many roles of music are mentioned in the text? (Có bao nhiêu vai trò của âm nhạc đã được đề cập trong đoạn văn?)

2. In your opinion, which of the roles of music is the most important? (Theo ý kiến của bạn, vai trò nào trong số các vai trò của âm nhạc là quan trọng nhất?)

Guide to answer

1. There are five roles of music mentioned in the text.

2. In my opinion, the role of expressing ideas, thoughts and feelings is the most important because music can express one’s anger, love, hate or friendship and convey one’s hopes and dreams, too. With this capacity, music can delight and relax our mind and make our life more interesting and comfortable.

4. Bài dịch Reading Unit 12 Lớp 10

Có hai thứ làm con người khác hẳn với mọi loài vật. Đó là ngôn ngữ và âm nhạc. Âm nhạc hoàn toàn khác với ngôn ngữ, tuy nhiên con người có thể dùng âm nhạc để truyền đạt – đặc biệt là để biểu lộ cảm xúc. Cũng giống như đọc, viết và nói, âm nhạc có thể diễn tả ý tưởng, suy nghĩ và tình cảm. Nó có thể biểu hiện sự giận dữ, tình yêu, sự thù ghét hay tình bạn; nó cùng có thể nói lên niềm hy vọng và mơ ước.

Âm nhạc là một phần thiết yếu trong đời sống của chúng ta. Người ta chơi nhạc trong hầu hết các sự kiện quan trọng, và vào các dịp đặc biệt để tạo không khí chung. Nó làm cho bầu không khí lễ hội thêm vui và làm cho đám tang trở nên trang trọng và buồn thảm hơn. Ban đêm âm nhạc ru trẻ thơ vào giấc ngủ và đánh thức đám học trò dậy vào buổi sáng.

Trên hết âm nhạc giúp con người giải trí. Nó khiến mọi người thấy hạnh phúc và phấn chấn. Nó khơi dậy mọi giác quan. Trong thực tế âm nhạc giải trí luôn là một ngành kinh doanh lớn. Đó là ngành công nghiệp có lợi nhuận tiền tỉ. Thật khó mà hình dung cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu thiếu âm nhạc.

Read the passage and statements below carefully, and then say whether the statements are true (T), false (F) or not given (N)

Music is part of every culture on Earth. Many people feel that music makes life worth living. We can make music ourselves if we play an instrument or sing. We can hear music on CDs and on radio or television. Music gives us pleasure. It can cheer us up, excite us, or soothe us.

WHAT IS MUSIC?

Music can be happy, sad, romantic, sleepy, spine-tingling, healing—all kinds of things. But what is it? Some people define it as an artful arrangement of sounds across time. Our ears interpret these sounds as loud or soft, high or low, rapid and short, or slow and smooth. The sounds need to continue for a time in some sort of pattern to become music.

Music, like language, is a uniquely human form of communication. As with language, there are many different kinds. In North America, people listen to jazz, rock, classical, folk, country, and many other kinds of music. Each kind of music has its own rules and “speaks” to us in its own way.

What we think of as music depends on where we live. What Americans are used to listening to might sound strange to someone from another culture, and vice versa. It might not even sound like music. In Indonesia, gamelan orchestras play music on gongs, drums, and xylophones. These aren’t the instruments you’d find in a typical orchestra in North America.

Today, modern communications make it possible for us to listen to music from all over the world. Music from one part of the world influences music from another part. For example, gamelan music from Indonesia influenced 20th-century American composers such as John Cage.

 

1/ Music is part of every culture on all the planets.   

2/ Music is considered one important thing which makes life fun and beautiful.

3/ Everyone can make music. 

4/ You can see music everywhere.     

5/ There are many kinds of music in Vietnam.

6/ We can feel happy when we hear music.

7/ Music can be many kinds of things.

8/ People have the same definition of music.

9/ Sometimes the sounds of music can be slow.

10/ People know all kinds of music in the world.

11/ Everyone understands music the same way.

12/ In different places there are different music instruments.

13/ Nowadays we find it easier to listen to music.

14/ Music from one place is influenced by others from other places.

15/ American music influences Indonesian music a lot.

Key

1/ F      ; 2/ T    ; 3/ F    ; 4/ F    ; 5/ N   ; 6/ T    ; 7/ T    ; 8/ F    ; 9/ T    ; 10/ F

11/ F    ; 12/ T  ; 13/ T  ; 14/ T  ; 15/ F

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 12 Lớp 10

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Reading Unit 12 tiếng Anh lớp 10, để củng cố và nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 10 Reading

 • Câu 1:
  Choose the one option – a, b, c or d – that best completes the passage

  Everyone loves music, it seems. And there’s little reason to wonder why. There is so much music (1) …………… from which to choose. and there is a category of music to appeal to every (2)………… The major groups of music are divided broadly (3) ……… classical, popular, and jazz. Within these broad groups are many other subcategories. For example, (4) ……………disparate types of music as movie sound tracks rhythm and blue, rock, and rap all fit within the category of popular music.

  Another reason that music is so (5) ………. is the variety of settings in which one can enjoy his or her (6) ………..  kind of music. You can go to the church to hear great religious music, or to the concert hall to hear a well-known classical  (7) …………. On another right, you might go to the small club to listen to an up- and-coming jazz group (8) ……. you enjoy a   rink. A few nights later. Ty might go with some friends to join thousands of other people in a (9) …………to hear your favorite rock band play in your city on a world tour. And, back your house or  apartment, you can (10)…………. while you put in a tape or CD and listen to your favorite artists again and again in your own home.

  (1) ……………..

  • A.
   convenient
  • B.
   available
  • C.
   accessible
  • D.
   required
 • Câu 2:

  (2) ……………..

  • A.
   want
  • B.
   desire
  • C.
   interest
  • D.
   taste
 • Câu 3:

  (3) ……………..

  • A.
   on
  • B.
   in
  • C.
   into
  • D.
   up

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading Unit 12 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!