Lớp 10

Unit 12 lớp 10 Language Focus – Ngữ pháp Music

Bài học Language Focus Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em ôn tập cấu trúc câu chỉ mục đích với to + infinitive và câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi.

Phát âm /s/ – /z/

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 10 Language Focus – Ngữ pháp Music

2. Grammar Language Focus Unit 12 Lớp 10

2.1. To – infinitive to talk about purposes (Động từ nguyên mẫu nói về mục đích)

To + Infinitive

 • To protect yourself from the rain, bring an umbrella.
 • To get good marks, I have to work very hard.
 • We listen to music to feel relaxed.

Ngoài ra, ta có thể dùng “In order to + infinitive” và “So as to  + infinitive”, để chỉ mục đích.

 • In order to please your parents you should study hard.
 • I went to bed early in order to get up early the following morning.

2.2. Wh – question 

 • Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tìm thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau
  • When? – Time => Hỏi thông tin về thời gian
  • Where? – Place => Hỏi thông tin về nơi chốn 
  • Who? – Person => Hỏi thông tin về người
  • Why? – Reason => Hỏi lý do
  • How? – Manner => Hỏi cách thức, phương thức
  • What? – Object / Idea / Action =>Hỏi về vật / ý kiến / hành động 
 • Các từ khác cũng có thể được sử dụng để hỏi các thông tin cụ thể
  • Which (one)? – Choice of alternatives => Hỏi thông tin về sự lựa chọn 
  • Whose? – Possession => Hỏi thông tin về sở hữu 
  • Whom? – Person (objective formal) => Hỏi về người (ở dạng tân ngữ)
  • How much? – Price, amount (non-count) => Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)
  • How many? – Quantity (count) => Hỏi về lượng (đếm được)
  • How long? – Duration => Hỏi về thời gian
  • How often? – Frequency => Hỏi về mức độ thường xuyên
  • How far? – Distance => Hỏi về khoảng cách
  • What kind (of)?- Description => Yêu cầu mô tả thông tin

3. Exercise Language Focus Unit 12 Lớp 10

3.1. Unit 12 Language Focus Exercise 1

Use the words in brackets to answer the quesions. (Sử dụng các từ trong ngoặc để trả lời các câu hỏi.)

1. What did you phone her for? (Bạn gọi điện cho cô ấy để làm gì?)

2. What are you saving money for? (Bạn tiết kiệm tiền để làm gì?)

3. What does she practise singing all day for? (Cô ấy luyện hát cả ngày để làm gì?)

4. What are you learning French for? (Bạn đang học tiếng Pháp để làm gì?)

5. What does the monitor always go to class on time for? (Lớp trưởng luôn đi học đúng giờ để làm gì?)

Guide to answer

1. I phoned her to tell her the good news.

2. I’m saving money to buy a cassette player.

3. She practises singing all day to win the singing contest.

4. I’m learning French to sing French songs.

5. The monitor always goes to class on time to set a good example for the class.

3.2. Unit 12 Language Focus Exercise 2

Complete each sentence with the right form of a suitable verb. (Hoàn thành mỗi câu với dạng đúng của một động từ thích hợp.)

1. My father didn’t have time _____ the newspaper.

2. I wish I had enough money _____ a new bicycle.

3. I went to the post office _____ a letter.

4. He telephoned me ______ me to the party.

5. She’s going to Britain ______ English.

Guide to answer

1. My father didn’t have time to read the newspaper.

2. I wish I had enough money to buy a new bicycle.

3. I went to the post office to post a letter.

4. He telephoned me to invite me to the party.

5. She’s going to Britain to learn English.

3.3. Unit 12 Language Focus Exercise 3

Ask questions for the underlined words/phrases in the following sentences. (Hỏi câu hỏi cho những từ/cụm từ được gạch dưới trong những câu sau.)

1. If it rains, I’ll stay at home and watch TV.

2. My father enjoys listening to classical music.

3. He left for Ho Chi Minh City last week.

4. James wants to talk to you.

5. We spent the evening playing chess last night.

6. The film starts at 8:00pm.

7. My favourite musician is Beethoven.

8. I like pop music because it helps me relax.

Guide to answer

1. What will you do if it rains?

2. What sort of music does your father enjoy listening to?

3. When did he leave for Ho Chi Minh City?

4. Who wants to talk to you?

5. How did you spend the evening last night?

6. When does the film start?

7. Who is your favourite musician?

8. Why do you like pop music?

Make questions for the underlined parts of the following statements:

1/ Every day I go to school by bicycle.

→ __________________________________________________________?

2/ Our teacher lives in a small house in this town.

→ __________________________________________________________?

3/ The police will come here in ten minutes.

→ __________________________________________________________?

4/ The farmers are working in the field now.

→ __________________________________________________________?

5/ She went to market to buy some bread.

→ __________________________________________________________?

6/ The boy was glad because he was given presents.

→ __________________________________________________________?

7/ This hand bag belongs to my friend.

→ __________________________________________________________?

8/ We have 3 English classes every week.

→ __________________________________________________________?

9/ There are 5 members in my family.

→ __________________________________________________________?

10/ It often takes him 15 minutes to go to his office.

→ __________________________________________________________?

Key

1/ How do you go to school every day?

2/ Where does your/ our teacher live?

3/ How long/ When will the police come here?

4/ Who are working in the field now?

5/ What did she go to market for?/ Why did she go to market?

6/ Why was the boy glad?

7/ Who(m) does this hand bag belong to?

8/ How often do you/ we have 3 English classes?

9/ How many members are there in your family?

10/ How long does it take him to go to his office?

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 12 Lớp 10

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Language Focus Unit 12 tiếng Anh lớp 10, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 10 Language Focus.

 • Câu 1:

  Choose the correct answer – a, b, c, or d – that best-completes each sentence.

  The staff are working at weekend …………….. delay the project any further.

  • A.
   so that not to
  • B.
   not to
  • C.
   so as not to
  • D.
   b & c
 • Câu 2:

  ‘This movie is boring and too violent.’ ‘I agree. ………… leave?’

  • A.
   Will we
  • B.
   Why don’t we
  • C.
   Must we
  • D.
   Would we

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus Unit 12 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!