Lớp 12

Unit 10 lớp 12 Listening – Bài nghe Endangered Species

Bài học Unit 10 Endangered Species phần Listening giúp các em luyện kỹ năng nghe để làm bài tập chọn đáp án đúng và điền thông tin còn thiếu vào đoạn văn.

Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B,C or D. 
(Làm việc ttheo cặp. Thảo luận và chọn câu trả lời đúng nhất A, B. C hoặc D.)

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 12 Listening – Bài nghe Endangered Species

1. You can find gorillas in………... (Bạn có thể tìm thấy gorillas ở……….)

A. Europe       B. Asia          C. Africa

2. The male gorilla may attain a height of………… m and a weight of about 180 kg. (Con gorillas đực có thể đạt đến chiều cao……m và cân nặng khoảng 180kg)

A.    3              B. 1,7               C. 0,8

3. The life span of a gorilla in the wild is about …….. years. (Vòng đời của một con gorillas trong thiên nhiên là khoảng…..năm)

A. 30               B. 40                C. 50

Guide to answer

1. C       2. B      3. B

2. While You Listen Unit 10 Lớp 12

2.1. Unit 10 Listening Task 1

Listen to the passage and choose the best answer A, B,C or D to each question. 
(Nghe đoạn văn và chọn câu trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi.)

1. Which of the following can be a group leader?

A. The biggest and strongest adult male gorilla.

B. A female gorilla.

C. The biggest adult female gorilla.

D. A grown-up gorilla.

2. With whom do baby gorillas sleep at night?

A. Their sisters.

B. Their mothers.

C. Their fathers.

D. Their mothers and sisters.

3. Why do hunters kill mountain gorillas?

A. For their skin.

B. For their nests.

C. For the trees they live in.

D. For food.

4. Which of the following statements is NOT true?

A. Mountain gorillas live in Africa.

B. Scientists study gorillas and show a different picture of mountain gorillas.

C. Life for mountain gorillas is peaceful.

D. A gorilla sometimes eats worms.

5. What can be learned from the passage?

A. Mountain gorillas are not as dangerous as they look.

B. Mountain gorillas live in groups.

C. Mountain gorillas eat mainly plants.

D. All of A, B and C are correct.

Guide to answer

1 2 3 4 5
A B D C D

2.2. Unit 10 Listening Task 2

Listen again and complete the chart below.
(Nghe lại và điền biểu đồ dưới đây.)

 General feature

 (1) _________, gentle, sociable, and

 (2) _________

 Group members

 the silverback, one or two sub – adult males,

 (3) __________

 Food  (4) __________ and worms
 Place for sleeping  nest (5) _________ or (6) ________
 Causes of being endangered

 (7) ________, hunters killing them for food

 (8) ________

Guide to answer
 

General feature

 (1) peaceful, gentle, sociable, and

 (2) plant – eating

 Group members

 the silverback, one or two sub – adult males,

 (3) a few females and their young

 Food  (4) plants and a few insects and worms
 Place for sleeping  nest (5) in trees or (6) in grasses
 Causes of being endangered

 (7) civil war, hunters killing them for food

 (8) forests being cut down

 

3. After You Listen Unit 10 Lớp 12

Work in pairs. Summarize the main ideas of the passage, using the information and the answers in Tasks 1 and 2.

(Tóm tắt những ý chính của đoạn văn, dùng thông tin và câu trả lời ở Task 1 và 2.)

Guide to answer

A. For a long time, people used to think gorillas are dangerous looking. Actually they are peaceful, gentle and sociable.

B. Gorillas live in family groups led by the biggest and strongest grown-up male called a silverback.

A. A silverback’s group usually includes one or two sub-adult males and a few females and their young.

B. Mountain gorillas spend much of their time eating. Their main food is plants,a few kinds of insects and worms.

A. They sleep in nests in trees, and in grasses. Babies sleep with their mothers.

B. Gorilla’s life is not peaceful because they are endangered and threatened by civil war, hunting and the habitat destruction.

4. Tapescript Listening Unit 10 Lớp 12

For a long time the image most people had of a gorilla was a dangerous looking animal with big bared teeth. But researchers studying gorillas show a very different picture of mountain gorillas. The animals are peaceful, gentle, sociable, and mainly plant-eating creatures.

Gorillas live in family groups. A typical group is led by the biggest and strongest grown-up male gorilla. He is called a silverback because the hair on a male’s back turn from black to silver as he grows up. This happens when he is between 11 and 13 years old. A silverback’s group usually includes one or two sub-adult males and a few females and their young.

Mountain gorillas spend much of their time eating. Their food includes a variety of plants, along with a few kinds of insects and worms. Al night the animals make a nest to sleep in. Many lightweight gorillas nest in trees. The heavier ones may nest in grasses on the ground. Babies sleep with their mothers at night.

Life for mountain gorillas is not always peaceful. They are endangered and threatened by civil war in a small area of Africa where they live. Hunters kill them for food. Their forests are cut down for farmland, fuel, and housing. But many scientists, forest rangers, and other concerned people are working hard to protect mountain gorillas, their habitats.

Phần dịch bài nghe Unit 10 Lớp 12

Nhiều năm qua hình ảnh mà hầu hết con người có được về loài gorilla một loài động vật trông nguy hiểm với hàm răng lớn và thô. Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học đã đưa ra hình ảnh khác của loài gorilla núi. Loài động vật này rất hiền hòa, lành mạnh, hòa động và ăn thực vật là chính.

Gorilla sống theo nhóm gia đình. Một nhóm điển hình được dẫn dắt bởi một con gorilla đực trưởng thành to và khỏe nhất. Nó được gọi là lưng bạc bởi vì lông ở vùng lưng của nó chuyển từ màu đen sang màu nâu bạc khi nó trưởng thành. Một nhóm của lưng bạc thường bao gồm một hoặc hai con gorilla đực đang trưởng thành và một vài con cái cùng với con của chúng.

Loài gorilla núi dành nhiều thời gian để ăn. Thức ăn của chúng bao gồm các loài thực vật, côn trùng và sâu bọ. Vào buổi tối loài động vật này làm tổ để ngủ. Nhiều con gorilla nhẹ cân làm tổ ngủ trên cây. Những con nặng hơn làm tổ trên bãi cỏ dưới mặt đất. Những con gorilla con ngủ với mẹ chúng. 

Cuộc sống của loài gorilla núi không phải lúc nào cũng bình yên. Chúng bị nguy hiểm và đe dọa bởi nội chiến ở một số vùng ở châu Phi. Những người thợ săn giết chúng để lấy thực phẩm. Khu rừng nơi chúng ở bị chặt phá làm nông trại, lấy nhiên liệu, xây nhà. Nhưng nhiều nhà khoa học, những người bảo vệ rừng và những người có mối quan tâm đến chúng vẫn đang làm việc chăm chỉ đến bảo vệ loài gorilla và đồng loại của chúng.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 10 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 12 Listening.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

  An endangered species is an animal or plant that’s considered at …..(1)… of extinction. A species can be listed as endangered at the state, federal, and international level. On the federal level, the endangered species list is managed …..(2)…. the Endangered Species Act.

  The Endangered Species Act (ESA) was ….. (3)…. by Congress in 1973. Under the ESA, the federal government has the responsibility to protect endangered species (species that are likely to become extinct throughout all or a large portion of their range), threatened species (species that are likely to become endangered in the near future), and critical habitat (areas vital to the survival of endangered or threatened species).

  The Endangered Species Act has lists of protected plant and animal species….(4)….. nationally and worldwide. When a species is given ESA protection, it is said to be a “listed” species. Many additional species are evaluated for possible protection under the ESA, and they …..(5)…called “candidate” species.

  (1) ………………

  • A.
   danger
  • B.
   obstacle
  • C.
   possibility
  • D.
   risk
 • Câu 2:

  (2) ………….

  • A.
   under
  • B.
   in
  • C.
   on
  • D.
   at
 • Câu 3:

  (3) …………..

  • A.
   made
  • B.
   completed
  • C.
   done
  • D.
   enacted

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listening Unit 10 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 10 Endangered Species chương trình Tiếng Anh lớp 12 về những loài đang bị đe dọa. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Listening này các em chuyển qua bài học mới Unit 10 Endangered Species –  Writing kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!