Tổ chuyên môn

Tổ Tin – Thể dục – Quốc phòng

Thầy Lê Sử

Tổ trưởng chuyên môn

Cử nhân Thể dục Thể thao

Chuyên ngành: Điền kinh

Thầy Phạm Gia Quyến

Chủ tịch Công Đoàn Trường

Cử nhân Âm nhạc

Chuyên ngành Sáng tác Âm nhạc

Thầy Phạm Quốc Đại

Tổ phó chuyên môn

Cử nhân Tin học

Chuyên ngành Tin học

 

Cô Trần Thị Phương Hảo

Cử nhân Tin học

Chuyên ngành Tin học

Thầy Phạm Hồng Trọng

Cử nhân Giáo dục Thể chất

Chuyên ngành Bóng đá

Cô Man Thị Thuận

Cử nhân Tin học

Chuyên ngành Tin học

Thầy Nguyễn Tống Hoàng

Cử nhân Giáo dục Thể chất

Chuyên ngành Cầu lông

Thầy Nguyễn Văn Kiên

Cử nhân Giáo dục Thể chất – Quốc phòng

Chuyên ngành Giáo dục Thể chất – Quốc phòng

Cô Nguyễn Thị Khánh Ly

Cử nhân Giáo dục Thể chất

Chuyên ngành Cầu lông

Thầy Bùi Hồng Quý

Cử nhân Giáo dục Thể chất – Quốc phòng

Chuyên ngành Giáo dục Thể chất – Quốc phòng