VÕ THỊ HỒNG DIỆU

Nhân viên Y tế – Tổ trưởng tổ Văn phòng

Sinh ngày: 12/09/1990

BÙI ÁI THI

Nhân viên Kế toán

Sinh ngày : 08/08/1988

LÊ THANH HẢI

Nhân viên Bảo vệ

Sinh ngày : 24/04/1954

DƯƠNG BỬU KHÁNH

Nhân viên Bảo vệ

Sinh ngày: 02/02/1962

TÔ THỊ MƯỜI

Nhân viên Tạp vụ

Sinh ngày: 1966

LÊ TỪ BỶ

Nhân viên Tạp vụ

Sinh ngày: 18/10/1960