–  Thầy Trần Văn Dũng ( Tổ trưởng chuyên môn)

Giảng dạy : Lịch  sử

– Thầy : Đinh Tấn Toàn

Giảng dạy : Lịch sử

– Cô : Nguyễn Thị Mỹ  Duyên
– Cô: Đặng Thị Xuân Thảo( Tổ phó chuyên môn)

Giảng dạy : Địa lí

– Thầy : Phan Công Lập

Giảng dạy: Địa lí

– Thầy: Huỳnh Thanh Phi

Giảng dạy : Địa lí

Thầy : Huỳnh Thanh Tuấn

Giảng dạy: Lịch sử

– Thầy Đặng Quan Sứ

Giảng dạy: Giáo dục kinh tế – pháp luật

 Cô: Phạm Thị Thu Quyên

Giảng dạy: Giáo dục kinh tế – pháp luật

Cô: Nguyễn Thị Thúy

giảng dạy: Địa lí