Tổ trưởng: Lê Ngọc Phương
Lê Thị Trinh Nương
Trần Thế Thi
Lưu Thị Thanh Thúy
Ngô Thị Anh Thư
Huỳnh Vi Kiều
Võ Thị Thu Hà