Chuyên môn

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỒ SƠ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN

 

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT SỐ 2 TUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                     Tuy Phước, ngày 06 tháng 9 năm 2023    

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỒ SƠ CHUYÊN MÔN, CHỦ NHIỆM CẤP TRƯỜNG

A.  HỒ SƠ CHUYÊN MÔN

         I. KẾ HOẠCH BÀI DẠY: (10đ, tính hệ số 3)

 1. Hình thức: (2đ)

– Trình bày sạch, đẹp, từ trang bìa đến các trang chính.                                                    1,0đ

– Ghi ngày soạn, số tiết, từ tiết….. đến tiết…                                                                      0,5đ

– Chủ đề/Bài học.                                                                                                                 0.5đ

 1. Nội dung (8đ)

Phần mục tiêu: (1đ)

– Xác định đúng kiến thức, kĩ năng, thái độ.                                                                          0.5đ

– Định hướng phát triển năng lực của học sinh.                                                                    0.5đ

Phần chuẩn bị: (1đ)

– Chuẩn bị của giáo viên: Đồ dùng DH, phiếu học tập…                                                      0.5đ                                    – Chuẩn bị của học sinh: Nội dung kiến thức ôn tập…                                                         0.5đ

Phần tiến trình dạy học: (4,5đ)

+ Hoạt động 1: Khởi động/Xuất phát                                                                                    1,0đ

+ Hoạt động 2: Hình thành kiến thức                                                                                    1.5đ

+ Hoạt động 3: Luyện tập                                                                                                      1.0đ

+ Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng,..                                                                                   1.0đ

Câu hỏi/Bài tập kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển NL (1,0đ)

+ Bảng mô tả ma trận, đánh giá theo các mức độ.                                                               0.5đ

+ Câu hỏi/Bài tập                                                                                                                   0.5đ

Phụ lục phiếu Học tập hoặc ĐDDH khác                                                                           0.5đ

Chú ý:

– Thiếu một tiết so với thời gian kiểm tra trừ 3,0 điểm.

– Giáo án dạy thêm (đối với các môn có dạy thêm): soạn theo chuyên đề.

– Giáo án tự chọn (đối với các môn tự chọn): soạn như mẫu giáo án chính khóa.

+ Không soạn: trừ 10,0 điểm.

+ Có soạn bình thường: không trừ và không cộng điểm.

II. SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HS: (10đ, tính hệ số 1)

 1. Đủ cột điểm KTTX so với thời gian kiểm tra                                                         5.0đ
 2. Đảm bảo điểm trên TB theo quy định kiểm tra                                                     5.0đ

(Nếu thiếu cột tùy theo mức độ nhiều, ít từng môn mà trừ điểm cho phù hợp)

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN: (10đ, tính hệ số 2)

 1. Trình bày sạch, đẹp, đúng theo mẫu quy định trong công văn 2214/SGD.        1.0đ
 2. Đặc điểm tình hình các lớp dạy: cụ thể rõ ràng theo từng lớp,…                       0.5đ
 3. Thống kê chất lượng đầu năm, chỉ tiêu:                                                             0.5đ

+ Chất lượng đầu năm, chỉ tiêu phấn đấu: Ghi cụ thể số lượng và tỉ lệ.

+ Đối với các lớp 12 các môn dự thi THPT QG có ghi tỉ lệ đậu TN ở cột ghi chú.

 1. Biện pháp nâng cao chất lượng: Ghi cụ thể và khả thi.                                     0.5đ
 2. Kết quả thực hiện: Ghi cụ thể số lượng và tỉ lệ.                                                 0.5đ
 3. Nhận xét, rút kinh nghiệm: Ghi cụ thể đến thời điểm kiểm tra và có so sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng.                                                   0.5đ
 1. Kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm các phần

+ Tên chủ đề

+ Tổng số tiết

+ Hướng dẫn thực hiện

+ Yêu cầu cần đạt

+ Hình thức tổ chức dạy học

+ Ghi chú.

IV. PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY: (10đ, tính hệ số1)

– Đủ số tiết dự hàng tháng, ghi chép đầy đủ nội dung theo mẫu.                                     8.0đ

– Có tổng số điểm và xếp loại giờ dạy, rút kinh nghiệm cho tiết dạy.                                2.0đ

V. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ KẾ HOẠCH BÀI DẠY THÊM:

(Nếu GV có BDHSG hoặc tham gia dạy thêm trong nhà trường có soạn đầy đủ thì cộng 10đ, tính hệ số 1)

B. HỒ SƠ CHỦ NHIỆM:            Tính điểm theo bảng kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.

C. XẾP LOẠI        (Nếu không có BDHSG và không có KHDT thì giảm 10 điểm trong bảng xếp loại)

           Tốt: 71,0 – 80,0 điểm                                        Khá: 55,0 – 70,5 điểm

            Đạt: 40,0 – 54,5 điểm                                      Không đạt: 39,5 điểm trở xuống