Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Skill 1 – Kỹ năng 1

Bài học Unit 9 tiếng Anh lớp 9 mới phần skill 1 giúp các em có kiến thức về tình hình và hình ảnh cũng như là học từ vựng thông qua các kĩ năng nghe nói đọc viết về tiếng Anh trên thế giới.

1. Unit 9 Lớp 9 Skill 1 Task 1

Read the following text about English as a means of international communication. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean ( Đọc bài đọc sau đây về tiếng Anh như là một phương tiện giao tiếp quốc tế. Nhìn những từ trong khung, sau đó tìm chúng trong bài đọc và gạch chân chúng. Chúng có nghĩa là gì?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Skill 1 – Kỹ năng 1

 • settlement
 • immersion
 • derivatives
 • establishment
 • dominant
1. English has become a global language thanks to its establishment as a mother tongue in all continents of the world. The English language mainly owes its dominant status in the world to two factors. The first is the export of the language, which began in the 17th century, with the first settlement in North America. The second was the great growth of population in the United States, which was assisted by massive immigration in the 19th and 20 th centuries.
2. Nowadays, more and more people around the world are learning English as a second language and the way that they study it is changing. In some countries, English immersion schools have been built to create all-English environments for English learners. In these ‘English communities’, learners do all their school subjects and everyday activities, such as ordering food at the canteen, in English.
3. However, these new English speakers are not only learning the English language but they are also changing it. There are hundreds of types of English in the world today, such as ‘Singlish’, a mix of English, Malay, Mandarin, etc., or ‘Hinglish’, the Indian mix of English and Hindi. New words are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

– settlement (n) = the process of people making their homes in a place
– immersion (n) = the language teaching method in which people are put in situations where they have to use the new language for everything
– derivatives (n) = words that have been developed from other words
– establishment (n) = the act of starting or creating something that is meant to last for a long time
– dominant (adj) = more important, powerful or noticeable than other things

Dịch đoạn văn: 

Đoạn 1: Tiếng Anh đã trờ thành ngôn ngữ toàn cầu nhờ vào sự hình thành của nó như là tiếng mẹ đẻ ở tất cả các lục địa trên thế giới. Ngôn ngữ Anh chủ yếu thống trị trên thế giới do hai nhân tố. Yếu tố đầu tiên là do sự du nhập của ngôn ngữ bắt đầu vào thế kỉ 17 với sự định cư đầu tiên ở Bắc Mỹ. Yếu tố thứ hai là sự phát triển mạnh mẽ dân số ở Mỹ, do sự nhập cư ồ ạt ở thế kỷ 19 và 20.

Đoạn 2: Ngày nay, ngày càng nhiều người học tiếng Anh trên thế giới như là một ngôn ngữ thứ hai và cách họ học đang thay đổi. Ở một số nước những trường chuyên dạy tiếng Anh đã được thành lập để tạo môi trường hoàn toàn dùng tiếng Anh cho những người học tiếng Anh. Ở những cộng đồng tiếng Anh này, người học tham gia mọi hoạt động và môn học, chẳng hạn như gọi món ăn ở cantin đều bằng tiếng Anh.

Đoạn 3: Tuy nhiên những người mới học này không chỉ đang học tiếng Anh mà còn đang thay đổi nó. Ngay nay có hàng trăm phong cách tiếng Anh trên thế giới, chẳng hạn như ” Singlish” là sự pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Mã lai, Madanrin, vân vân, chẳng hạn như ” Hinlish” là ngôn ngữ Ấn Độ pha trộng giữa tiếng Anh và Hindi. Những từ mới đang được tạo ra mỗi ngày trên khắp thế giới là do sự du nhập tự do từ ngôn ngữ khác và sự sáng tạo dễ dàng của những từ ghép và từ vay mượn.

–  sự định cư
–  phương pháp dạy ngôn ngữ với những tình huống thiết thực.
–  từ dẫn xuất, ngôn ngữ vay mượn
–  sự hình thành
–  thống trị, vượt trội

2. Unit 9 Lớp 9 Skill 1 Task 2

a Read the text again and match the headings (a-c) to the paragraphs (1-3). (Đọc đoạn văn lại một lần nữa và nối các tiêu đề (a-c) với các đoạn (1-3)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.b                    
2. c                 
3.a

Bài dịch:
a. Ngôn ngữ đang thay đổi
b. Ngôn ngữ toàn cầu
c. Học tiếng Anh gần như 24 giờ một ngày

b Read the text again and answer the questions.  (Đọc đoạn văn lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What has given the English language its dominance in the world today?
2. What was the great growth of population in the United States in the 19th and 20th centuries assisted by?
3. What do English learners do in English immersion schools?
4. What is Hinglish?
5. How are new English words being invented every day all over the world?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. It is the export of the English language and the great growth of population in the United States that has led to its dominance in the world today.
2. Mass immigration.
3. They do all their school subjects and everyday activities in English.
4. It is a blend of English and Hindi words and phrases.
5. They are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.

Bài dịch:

1. Điều gì đã làm cho tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thống trị trên thế giới ngày nay?
Vì sự lan rộng của ngôn ngữ Anh và sự tăng trưởng mạnh mẽ của dân số Hoa Kỳ dẫn đến sự thống trị của nó trên thế giới.
2. Sự phát triển dân số mạnh mẽ ở Mỹ thế kỉ 19 và 20 được hỗ trợ bởi cái gì?
Di cư hàng loạt.
3. Những người học tiếng Anh làm gì ở những trường chuyên dạy tiếng Anh?
Họ học tất cả các môn học và hoạt động hàng ngày bằng tiếng Anh.
4. Hinglish là gì?
Đó là sự kết hợp của cụm từ tiếng Anh và tiếng Hindi
5. Những từ tiếng Anh mới đang được phát minh mỗi ngày trên khắp thế giới như thế nào?
Chúng được phát minh ra mỗi ngày trên khắp thế giới do sự du nhập miễn phí các từ từ các ngôn ngữ khác và sự dễ dàng tạo ra các từ ghép và từ phái sinh.

3. Unit 9 Lớp 9 Skill 1 Task 3

Put the list of ways to improve your English in order of importance for you. Can you any more ideas? (Đặt danh sách các cách để nâng cao Tiếng Anh của bạn theo thứ tự quan trọng với bạn. Có thể bạn có ý tưởng khác?)

1. taking tests
2. memorising English vocabulary
3. writing emails and text
4. speaking for fluency and not being corrected all the time
5. listening to songs in English
6. reading English social media websites
7. writing essays
8. imitating English pronunciation
Bài dịch:

a. làm bài kiểm tra
b. ghi nhớ từ vựng tiếng Anh
c. viết thư điện tử và bài văn
d. nói trôi chảy mà không cần sửa lỗi
e. nghe nhạc tiếng Anh
f. đọc những trang thông tin xã hội tiếng Anh
g. viết bài luận
h. bắt chước phát âm của người Anh

4. Unit 9 Lớp 9 Skill 1 Task 4

Work in groups. Compare your lists. Explain your order. (Làm việc theo nhóm. So sánh với danh sách của bạn. Giải thích thứ tự của bạn.)

5. Unit 9 Lớp 9 Skill 1 Task 5

Work in pairs. Take one of the ideas from 3 and think about how you can achieve it. (Làm việc theo cặp. Lấy một ý tưởngtừ bài 3 và nghĩ làm sao để đạt được nó.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

A: I think we should try to imitate English pronunciation.
B: So then we should watch English videos online.
A: Good idea. We can pause the video and repeat.
B: We can even record ourselves and play it back.

Tạm dịch:

A: Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng bắt chước cách phát âm tiếng Anh.
B: Vậy thì chúng ta nên xem các video tiếng Anh trực tuyến.
A: Ý tưởng hay. Chúng tôi có thể tạm dừng video và lặp lại.
B: Chúng tôi thậm chí có thể ghi lại bản thân và chơi lại.

 

6. Bài tập trắc nghiệm Skill 1 Unit 9 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 English in the world Skill 1 chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 9 mới skill 1.

 • Câu 1:

  When speaking in a foreign language, you might be so focused ___what you are saying 

  • A.
   on 
  • B.
   at
  • C.
   in
  • D.
   into
 • Câu 2:

        Are you someone who can read and write well in English but cannot speak_____?

  • A.
   fluent
  • B.
   fluently
  • C.
   fluency
  • D.
   a fluency

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Skill 1 Unit 9 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!