Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Looking Back – Củng cố

Bài học Unit 9 tiếng Anh lớp 9 mới phần looking back giúp các em có khái quát lại và ôn lại nôi dụng theo chủ đề tiếng Anh trên toàn thế giới. 

1. Unit 9 Lớp 9 Looking back –  Task 1

Underline the correct word in each sentence. (Gạch dưới mỗi từ đúng trong mỗi câu)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Looking Back – Củng cố

1 I’m from Viet Nam. My first/foreign language Is Vietnamese.
2. She spoke English with a strong accent/intonation that I couldn’t understand.
3. The Yorkshire dialect/language Is one of many in England.
4. Most students learned English as their official/second language.
5. Canada has two foreign/official languages: English and French.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. first           
2. accent           
3. dialect             
4. second             
5. official

Tạm dịch:

1. Tôi đến từ Việt Nam. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt.
2. Cô ấy nói tiếng Anh với chất giọng tôi không thể hiểu.
3. Từ địa phương Yorkshire là một trong nhiều dạng ngôn ngữ ở Anh.
4. Hầu hết học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.
5. Canada có ngôn ngữ chính thức: Anh và Pháp.

2. Unit 9 Lớp 9 Looking back –  Task 2

Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. (Đọc cái mà ba người nói về việc nói ngôn ngữ. Điền vào chỗ trống với một cụm từ trong khung)

can also
get by
am reasonably good
picked up
 
My first language Is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, so I (1) at English. I (2) in French. We went to Paris last summer and I (3) the basics.
 
also fluent In
can have a conversation
am bilingual it’s a bit rusty
 
I (4) because my father Is French and my mother Is Spanish. I’m (5) English because I work In a multinational company. I (6) In Italian, but (7) .
know a few words
can’t speak a word
am quite bad at
To be honest, I (8) languages. I (9) of English that I learned from my grandfather, but 1(10) of anything else.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. am reasonably good
2. can also get by
3. picked up
4. am bilingual
5. also fluent in
6. can have a conversation
7. it’s a bit rusty
8. am quite bad at
9. know a few words
10. can’t speak a word

Bài dịch:
 Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiêng Việt nhưng ở khu xóm tôi sống có nhiều gia đình người Anh, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Anh, tôi cũng biết một chút tiếng Pháp. Tôi đến Paris mùa hè năm ngoái và tôi đã học được những từ cơ bản.
 
Tôi thành thạo hai thứ tiếng bởi vì bố của tôi là người Pháp mẹ của tôi là người Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh bởi vì tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia. Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Ý nhưng còn vụng về.
 
Thành thật mà nói tôi kém về ngôn ngữ, tôi chỉ biết một vài từ tiếng Anh mà tôi đã học từ ông nhưng tôi không thể nói một từ nào cả.

3. Unit 9 Lớp 9 Looking back –  Task 3

Rewrite these sentences using the phrases in brackets. (Viết lại những câu sau đây sử dụng những cụm từ trong ngoặc)

1. I don’t know any French, (speak a word)
2. I learned a few words of English on holiday, (picked)
3. My brother can speak Italian very well, (fluent) My .
4. I can speak both English and French perfectly, (bilingual)
5. I speak enough German for holidays, (get by) I on holiday.
6. I haven’t practised my Russian for a long time, (rusty) My .

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. I can’t speak a word of French.
2. I picked up a few words of English on holiday.
3. My brother is fluent in English.
4. I am bilingual in English and French.
5. I can get by in German on holiday.
6. My Russian is a bit rusty.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Tôi không thể nói một từ tiếng Pháp nào.
2. Tôi học lõm được một vài từ tiếng Anh lúc đi nghỉ mát.
3. Anh trai tôi thông thạo tiếng Anh.
4. Tôi thành thạo cả hai thứ tiếng Anh và Pháp.
5. Tôi có thể học một ít tiếng Đức trong kỳ nghỉ.
6. Tiếng Nga của tôi bị rot rỉ một chút.

4. Unit 9 Lớp 9 Looking back –  Task 4

mistakes
imitate
corrects
translate
look up
accent
communicate
guess
It’s normal to have a(n) (1) when we speak English. It’s OK – other people can usually understand us. It’s a good idea to listen to CDs or watch DVDs and try to (2) other speakers to make your pronunciation better. If you see a new word and you don’t know what it means, you can sometimes (3) the meaning from words you know, or you can (4) the word in a dictionary. A lot of good English learners try not to (5) things from their first language. Translation is sometimes a good idea, but try to
think in the foreign language if you can! It’s normal to make (6) . When your teacher (7) a mistake in your writing or speaking, think about it and try to see why it’s wrong. But it’s more important to (8) , so don’t be afraid to speak!

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. accent            
2. imitate          
3. guess             
4. look up
5. translate        
6. mistakes         
7. corrects         
8. communicate

Bài dịch:

Bình thường có chất giọng khi chúng ta nói tiếng Anh. Điều đó cũng tốt – những người khác thường có thể hiểu chúng ta. Thật là ý tưởng tốt khi nghe những CD hoặc xem DVD và cố gắng bắt chước người khác để phát âm tốt hơn. Nếu bạn gặp một từ mà bạn không biết nghĩa bạn có thể thỉnh thoảng đoán nghĩa từ những từ mà bạn biết hoặc bạn có thể tra từ điển. Nhiều người học giỏi tiếng Anh không cố dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ. Dịch thỉnh thoảng  là một ý tưởng nhưng  hãy cố gắng nghĩ về một ngoại ngữ khác nếu bạn có thể. Rất bình thường khi mắc lỗi. Khi giáo viên của bạn chữa 1 lỗi sai trong văn nói và viết, hãy nghĩ về nó và nhận ra cái sai. Nhưng cũng rất quan trọng khi giao tiếp vì vậy đừng ngại nói. 

5. Unit 9 Lớp 9 Looking back –  Task 5

Example: That’s the dog ate our dinner.
That’s the dog which ate our dinner.
1. Those are the stairs I broke my arm.
2. There’s a shop you can buy English books and CDs.
3. The English couple live next to us can get by in Vietnamese.
4. There’s a shop near my house sells cheap DVDs.
5. Look up the new words in the dictionary has just been published by Oxford University Press.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

 

1. Those are the stairs where I broke my arm.
2. There’s a shop where you can buy English books and CDs.
3. The English couple who/that live next to us can get by in Vietnamese.
4. There’s a shop near my house which/that sells cheap DVDs.
5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

Bài dịch:

Đó là con chó đã ăn bữa tối của chúng tôi.
Đó là con chó con mà đã ăn bữa tối của chúng tôi
1. Đây là những bậc thang tôi bị gãy tay.
Đây là những bậc thang nơi mà tôi đã gãy tay.
2. Đó là một cửa hàng bạn có thể mua sách và CD tiếng Anh.
Đó là 1 cửa hàng nơi bạn có thể mua sách và đĩa tiếng Anh.
3. Cặp vợ chồng người Anh sống cạnh nhà chúng tôi có thể giao tiếp chút tiếng Việt.
Cặp đôi người Anh người mà sống ở gần nhà chúng tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Việt.
4. Có một cửa hàng gần nhà của tôi bán DVD rất rẻ.
Đó là cửa hàng gần nhà chúng tôi nơi mà bán đĩa DVD rất rẻ.
5. Tra từ mới trong từ điển này đã được xuất bản bởi Oxford University Press.
Tra từ mới trong từ điển cái mà được xuất bản bởi Oxford University Press.

6. Unit 9 Lớp 9 Looking back –  Task 6

Choose A-E to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner. (Chọn A-E để hoàn thành bài đối thoại bài đối thoại sau đây. Thực hành bài đối thoại với bạn cùng học)

A. I can speak English comfortably in almost any situation.
B. I often listened to CDs and imitated the pronunciation.
C. Not at all.
D. That’s right!
E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.
Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?
Minh: (1)
Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?
Minh: (2)
Long: How do you feel about your level of English now?
Minh: (3)
Long: Really? What things did you do to improve your English outside class?
Minh: (4)
Long: And how did you improve your pronunciation?
Minh: (5)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. D
2. C         
3. A
4. E
5. B

Bài dịch:

Long: Mình nghe rằng bạn thi IELTS được 8.0 hả?
Minh: Đúng vậy!
Long: Chúc mừng nha! Bạn có thể chia sẻ với mình kinh nghiệm học tiếng Anh được không?
Minh: Không có chi.
Long: Bạn cảm thấy thế nào về trình độ tiếng Anh của bạn bây giờ?
Minh: Mình có thể nói tiếng Anh thoải mái trong hầu hết bất cứ tình huống nào.
Long: Thật sao? Bạn đã làm gì để trau dồi tiếng Anh ngoài lớp học?
Minh: Mình nghe và đọc nhiều. Mình kết bạn và thực hành nói tiếng Anh với người bản xứ.
Long: Và bạn đã trau dồi phát âm như thế nào?
Minh: Mình thường nghe CD và bắt chước phát âm của họ. 

7. Bài tập trắc nghiệm Unit 9 English in the world – Looking back

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 English in the world Looking back chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 9 mới Looking back.

 • Câu 1:

  Trying to use a _______ dictionary less and switching to a monolingual one can help you stop translating in your head when you are speaking or listening.

  • A.
   biannual
  • B.
   bicentenary
  • C.
   bi-monthly
  • D.
   bilingual
 • Câu 2:

  Are you someone who can read and write well in English but cannot speak_________?

  • A.
   fluent
  • B.
   fluently
  • C.
   fluency
  • D.
   a fluency
 • Câu 3:

  In a  _______  class, this is a great opportunity to leam about different customs and traditions around the world.

  • A.
   multilingual
  • B.
   multi-disciplinary
  • C.
   multi-dimensional
  • D.
   multinational

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

8. Hỏi đáp Looking Back Unit 9 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!