Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 9 Getting Started – Khởi động

Để giúp các em tìm hiểu về chủ đề lựa chọn ngành nghề, mời các em tham khảo bài học Unit 9 “Choosing A Career” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Getting Started

Mai and Jim are talking about their options after finishing secondary school. Listen and read. (Mai và Jim đang nói về lựa chọn của mình sau khi học xong trung học. Nghe và đọc.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 9 Getting Started – Khởi động

Click to listen

Mai: Hi, Jim. How’re things? You look very busy!

Jim: Oh, I’m surfing the net. I’m trying to find out what options are available for school leavers.

Mai: So what do you want to do after you finish secondary school?

Jim: Hmm…. I don’t know, so I’m searching for websites offering career advice so that I can come up with a plan.

Mai: Do you plan to go straight to university or join the workforce without pursuing further study?

Jim: Well, I want to go straight to university, but I’m also thinking of applying for a temporary job in the summer.

Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I’m looking for work in marketing companies. I’d love to do smartphone marketing.

Mai: I see. You want to gain work experience, and save up some money for university.

Jim: Exactly. I’ve secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?

Mai: Well, I’d love to work in a hospital. I want to become a doctor.

Jim: Then you’ll have to study medicine.

Mai: Right. And I want to go to a medical university in the UK. You know, I took the IELTS two weeks ago, and I’m looking forward to the exam results from The English Language Centre at the British Council.

Jim: Great! Have you been in touch with The English Language Centre?

Mai: Yes, I have. They said they would send me the results next week. If I get a band score of 6.5, I’ll apply for a scholarship and study in the UK.

Jim: Good luck! And remember to practise your English more often.

Mai: Thanks a lot. I’ll try my best to. I want to speak English as fluently as you.

Jim: I hope that your dreams come true.

Mai: Thank you very much, Jim.

Tạm dịch:

Mai: Chào, Jim. Mọi thứ thế nào? Bạn trông rất bận rộn!

Jim: Oh, tớ đang lướt net. Tớ đang cố gắng để tìm ra những lựa chọn chuẩn bị cho ra trường.

Mai: Vậy bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp trung học?

Jim: Hmm …. tớ không biết, vì vậy tớ đang tìm kiếm các trang web cho lời khuyên nghề nghiệp để tớ có thể đưa ra một kế hoạch.

Mai: Bạn có định đi thẳng tới đại học hay tham gia vào lực lượng lao động mà không cần theo học nữa?

Jim: Đúng, tớ muốn thi vào đại học, nhưng tớ cũng nghĩ đến việc xin việc tạm thời vào mùa hè.

Mai: Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Jim: Tớ đang tìm kiếm công việc trong các công ty tiếp thị. Tớ rất thích tiếp thị qua điện thoại thông minh.

Mai: Tớ hiểu. Bạn muốn có được kinh nghiệm làm việc, và tiết kiệm một số tiền khi học đại học.

Jim: Chính xác. Tớ được đảm bảo trong một trường đại học học về kinh tế. Con bạn thì sao? Bạn đang tìm kiếm sự nghiệp gì, Mai?

Mai: À, tớ rất thích làm việc trong bệnh viện. Tớ muốn trở thành một bác sĩ.

Jim: Sau đó bạn sẽ phải học về thuốc.

Mai: Đúng vậy. Và tớ muốn đi đến một trường đại học y ở Anh. Bạn biết đấy, tớ đã thi IELTS hai tuần trước, và tớ mong đợi các kết quả kỳ thi từ Trung tâm Anh ngữ ở Hội đồng Anh Quốc.

Jim: Tuyệt vời! Bạn đã liên lạc với Trung tâm Anh ngữ chưa?

Mai: Vâng, tớ đã liên lạc. Họ nói rằng họ sẽ gửi cho tớ kết quả vào tuần tới. Nếu tớ đạt được điểm số sàn là 6,5, tớ sẽ xin học bổng và học tập tại Vương quốc Anh.

Jim: Chúc may mắn! Và nhớ tập luyện tiếng Anh thường xuyên hơn.

Mai: Cảm ơn rất nhiều. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Tớ muốn nói tiếng Anh lưu loát như bạn.

Jim: Tớ hy vọng giấc mơ của bạn sẽ thành hiện thực.

Mai: Cảm ơn bạn rất nhiều, Jim.

1.2. Task 2 Unit 9 lớp 12 Getting Started 

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)

1. What kind of information is Jim searching for on the Internet?

(Jim tìm kiếm những loại thông tin nào trên Internet? )

2. What kind of job does he want to apply for in the summer?

(Anh ấy muốn làm gì trong mùa hè này? )

3. What is Mai’s dream job?

(Công việc mơ ước của Mai là gì? )

4. Who has she been in contact with for the results of her IELTS exams?

(Cô ấy đã liên hệ với ai về kết quả cuộc thi IELTS của cô ấy? )

5. What will she do if she gets a band score of 6.5?

(Cô ấy sẽ làm gì nếu cô ấy đạt điểm 6.5? )

6. What are your plans after you leave secondary school?

(Kế hoạch của bạn sau khi ra trường là gì? )

Guide to answer

1. He is searching for career advice.

 (Anh ấy tìm kiếm lời khuyên nghề nghiệp. )

2. He wants to apply for a temporary job of smartphone marketing in a marketing company.

 (Anh ấy muốn ứng tuyển một công việc tạm thời về tiếp thị trên điện thoại thông minh trong một công ty marketing. )

3. She would like to become a doctor.

 (Cô ấy muốn trở thành một bác sĩ. )

4. She has been in contact with (has contacted) The English Language Centre at the British Council (for the results of her IELTS exams).

 (Cô ấy đã liên hệ với Trung tâm Anh ngữ tại Hội đồng Anh (cho kết quả  thi IELTS của cô ấy)

5. She will apply for a scholarship and study in the UK.

 (Cô ấy sẽ xin học bổng và học tập tại Anh. )

6. Students’answers 

1.3. Task 3 Unit 9 lớp 12 Getting Started 

Match the words and phrases in the conversation with their definitions. (Nối  từ và cụm từ trong cuộc trò chuyện với các định nghĩa của chúng.)

Guide to answer

1-c. 

(tùy chọn – một lựa chọn mà bạn có thể thực hiện trong một tình huống cụ thể)

2-d. 

(sự nghiệp – công việc hoặc nghề nghiệp mà bạn đã được đào tạo , và bạn làm việc trong một thời gian dài trong cuộc đời bạn)

3-e. 

(tư vấn nghề nghiệp – ý kiến về công việc và đào tạo chuyên môn có thể phù hợp với ai đó)

4-f. 

(đảm bảo – để có được hoặc đạt được điều gì đó, đặc biệt là sau khi có rất nhiều nỗ lực)

5-a. 

(lực lượng lao động – những người làm việc trong một công ty cụ thể hoặc sẵn sàng làm việc ở một quốc gia)

6-b. 

(tạm thời – chỉ trong một thời gian giới hạn)

1.4. Task 4 Unit 9 lớp 12 Getting Started 

Find sentences with phrasal verbs consisting of a verb, an adverb, and a preposition; and adverbial clauses in the conversation. Write them in the space below. (Tìm câu có cụm động từ bao gồm một động từ, một trạng từ, và một giới từ; và các mệnh đề phó từ trong cuộc trò chuyện. Viết chúng vào chỗ trống bên dưới.)

Sentences with phrasal verbs (consisting of a verb an adverb, and a preposition):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

* Sentences with adverbial clauses:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Guide to answer

* Sentences with phrasal verbs (consisting of a verb an adverb, and a preposition):

I don’t know, so I’m searching for websites offering career advice so that I can come up with a plan.

I’m looking forward to the exam results from The English Language Centre at the British Council

* Sentences with adverbial clauses:

If I get a band score of 6.5, I’ll apply for a scholarship and study in the UK.

I want to speak English as fluently as you.

Tạm dịch:

* Các câu với cụm động từ (bao gồm một động từ, một trạng từ, và một giới từ):

Tôi không biết, vì vậy tôi đang tìm kiếm các trang web cung cấp lời khuyên nghề nghiệp để tôi có thể đưa ra một kế hoạch.

Tôi mong đợi kết quả thi từ Trung tâm Anh ngữ tại Hội đồng Anh

* Các câu có mệnh đề thụ động:

Nếu tôi đạt được điểm số ban nhạc là 6,5, tôi sẽ xin học bổng và học tập tại Vương quốc Anh.

Tôi muốn nói tiếng Anh nhẹ nhàng như bạn.

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học các em cần ghi nhớ các từ vựng:

 • option: tùy chọn
 • career: nghề nghiệp
 • career advice: tư vấn nghề nghiệp
 • secure: đảm bảo
 • workforce: lực lượng lao động
 • temporary: tạm thời

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 9 Choosing A Career – Getting Started​ chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 12 mới Getting Started.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: also, always, august, ask.

  • A.
   alo
  • B.
   alway
  • C.
   augut
  • D.
   ak
 • Câu 2:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: sugar, sweet, sport, sport.

  • A.
   ugar
  • B.
   weet
  • C.
   port
  • D.
   port
 • Câu 3:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: white, whole, which, why.

  • A.
   ite
  • B.
   ole
  • C.
   ich
  • D.
   y

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started – Unit 9 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!