Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Reading – Đọc hiểu

Để giúp các em đọc bài đọc hiểu về điều kiện ứng tuyển của các ứng viên, mời các em tham khảo bài học Unit 8 “The World Of Work” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Reading

Are you qualified for the job? (Bạn có đủ điều kiện cho công việc không?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Reading – Đọc hiểu

Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator. Tick the ones that you have. Do you think you are qualified for this job? (Dưới đây là một số kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí của một quản trị viên tập sự. Đánh dấu vào những cái mà bạn có. Bạn có nghĩ rằng bạn có đủ điều kiện cho công việc này?)

Tạm dịch

1. Có kỹ năng quản lý thời gian

2. Có kỹ năng giao tiếp

3. Phát âm rõ ràng và kỹ năng nói tốt

4. Có trách nhiệm và tự biết phấn đấu

5. Linh hoạt và ham học hỏi

6. Linh hoạt và ham học hỏi

7. (Gọn gàng, ngăn nắp

8. Có thể làm việc theo thời hạn và ưu tiên công việc quan trọng trước

1.2. Task 2 Unit 8 lớp 12 Reading

Read the job advertisement. Match the highlighted words in the advertisement with the following meanings. Write the words in the space provided. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Khớp các từ được nhấn mạnh trong quảng cáo với ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

Apprentice Administrator in a Car Dealership

A successful car dealership specialising in second-hand cars is looking for an apprentice administrator to provide administrative support for the team. This would be a fantastic opportunity for someone looking for an entry-level position in administration as no experience is required. The ideal candidate should also be able to work on Saturdays.

Main responsibilities

 • Answering telephone calls and responding to emails
 • Meeting and greeting customers
 • Filing and entering data
 • Typing reports and creating spreadsheets
 • Taking minutes at meetings
 • Arranging meetings

Requirements

 • 18 years of age or older
 • Finished school with a National Certificate of Secondary Education
 • Excellent time-management skills
 • Good communication skills
 • Well spoken and articulate
 • Responsible and self-motivated
 • Flexible and eager to learn
 • Friendly and approachable
 • Well-organised
 • Able to work to deadlines and prioritise tasks

The successful candidate will be offered:

 • competitive salary
 • ongoing training
 • 12 days of annual leave
 • long-term job prospects in the company after six-month apprenticeship

To apply for this position, send your CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com. For further information, please phone Ms Kim Thanh at 0123975648.

Please note that only shortlisted candidates will be contacted. 

Guide to answer

1. a person whose job is to manage and organise the public or business affairs of a company or an institution: administrator

(Người mà công việc của họ quản lý và tổ chức cộng đồng hoặc hoạt động kinh doanh của công ty hoặc cơ quan: quản trị viên)

2. becoming an expert in a particular area of work or business: specializing

(trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể của công việc hoặc kinh doanh: chuyên viên)

3. put tasks or problems in order of importance so that you can deal with the most important first: priortise

(đặt nhiệm vụ hoặc vấn đề theo thứ tự quan trọng để bạn có thể đối phó với những điều quan trọng nhất đầu tiên: ưu tiên)

4. selected for final consideration: shortlisted

(được lựa chọn để xem xét cuối cùng – vào danh sách)

5. friendly and easy to understand and to talk to: approachable

(thân thiện và dễ hiểu và nói chuyện. – có thể tiếp cận được)

Tạm dịch:  

Quản trị viên tập sự tại một đại lý ô tô

Một đại lý xe thành công chuyên về xe cũ đang tìm kiếm một quản trị viên tập sự để hỗ trợ hành chính cho đội. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho một ai đó tìm kiếm vị trí đầu vào trong quản trị vì không không cần thiết có kinh nghiệm. Ứng viên lý tưởng cũng có thể làm việc vào thứ bảy.

Trách nhiệm chính

 • Trả lời các cuộc điện thoại và trả lời email
 • Mời chào khách hàng
 • Điền và nhập dữ liệu
 • Nhập báo cáo và tạo bảng tính
 • Ghi biên bản tại cuộc họp
 • Tổ chức các cuộc họp

Yêu cầu

 • 18 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông
 • Kỹ năng quản lý thời gian tốt
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Nói tốt và rõ
 • Có trách nhiệm và năng động
 • Linh hoạt và ham học hỏi
 • Thân thiện và dễ tiếp cận
 • Tổ chức tốt
 • Có khả năng làm việc đúng thời hạn và ưu tiên công việc

Ứng viên thành công sẽ được:

 • lương cạnh tranh
 • đào tạo liên tục
 • 12 ngày nghỉ hàng năm
 • triển vọng nghề nghiệp dài hạn trong công ty sau khi học tập sáu tháng

Để áp dụng cho vị trí này, gửi CV và thư giới thiệu đến hr@hungphamcarsales.com. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô Kim Thành theo số 0123975648.

Xin lưu ý rằng chỉ những ứng viên được chọn trong danh sách ngắn mới được liên lạc.

1.3. Task 3 Unit 8 lớp 12 Reading

Read the job advertisement in 2 again and decide whether the statements below are true (T), false (F), or not given (NG). (Đọc quảng cáo tuyển dụng trong 2 lần nữa và quyết định xem các nhận định dưới đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Guide to answer

1-F. Job applicants must have the relevant working experience to apply for this job.

(Người xin việc phải có kinh nghiệm làm việc thích hợp để ứng tuyển công việc này.)

2-T. The job involves office work such as typing reports and taking minutes at meetings.

(Công việc liên quan đến công việc văn phòng như đánh máy báo cáo và ghi chép các cuộc họp.)

3-T. The job applicant is expected to be good at time management and communication.

(Người xin việc được mong đợi sẽ giỏi về quản lý thời gian và truyền thông.)

4-NG. Being flexible is the most important quality required for the job.

( Tính linh hoạt là chất lượng quan trọng nhất được yêu cầu cho công việc.)

5-NG. After finishing the apprenticeship, the person will be recruited on a long-term contract.

(Sau khi học xong, người đó sẽ được tuyển dụng trên một hợp đồng dài hạn.)

1.4. Task 4 Unit 8 lớp 12 Reading

Read the final part of the advertisement carefully. Answer the following questions. (Đọc phần cuối cùng của quảng cáo một cách cẩn thận. Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What benefits will you be offered if you get the apprenticeship?

(Bạn sẽ được hưởng lợi thế nào nếu bạn được học nghề? )

2. How can you apply for the apprenticeship?

(Làm thế nào để bạn có thể nộp đơn xin học nghề? )

3. How can you get additional information about the apprenticeship?

( Bạn nhận thông tin bổ sung về việc học nghề thế nào? )

4. Who will be contacted and invited to an interview?

(Ai sẽ được liên lạc mời phỏng vấn? )

Guide to answer

1. Competitive pay, ongoing training, 12 days of annual leave, and long-term job prospects in the company after completing the apprenticeship.

(Tiền lương cạnh tranh, đào tạo liên tục, nghỉ phép 12 ngày hăng năm, và triển vọng làm việc lâu dài cho công ty sau khi hoàn thành đào tạo.)

2. I need to send my CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com.

(Tôi cần gửi CV và thư giới thiệu đến hr@hungphamcarsales.com.)

3. For additional information, I can call Ms Kim Thanh at 0123975648.

(Để biết thêm thông tin, tôi có thể gọi cho chị Kim Thanh số 0123975648.)

4. Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview.

(Chỉ những thí sinh phù hợp sẽ được liên lạc mời phỏng vấn.)

1.5. Task 5 Unit 8 lớp 12 Reading

Discuss the questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)

Which benefits of the apprenticeship mentioned in the advertisement are the most important to you? Why? (Những lợi ích nào của việc học nghề được đề cập trong quảng cáo là quan trọng nhất đối với bạn? Tại sao?) 

Guide to answer

I think the apprenticeship mentioned in the advertisement is the most important to me because:

– Competitive salary , because I will have money for my life.

– Answering telephone calls and responding to emails, Meeting and greeting customers , because I can improve my comunication skill.

– long-term job prospects in the company after six-month apprenticeship, because it is a good job.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng học nghề được đề cập trong quảng cáo là quan trọng nhất đối với tôi là:

– Mức lương cạnh tranh, bởi vì tôi sẽ có tiền cho cuộc sống của tôi.

– Trả lời điện thoại và trả lời email, Khách hàng gặp gỡ và chào hỏi, bởi vì tôi có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của tôi.

– Triển vọng nghề nghiệp dài hạn trong công ty sau khi học tập sáu tháng, bởi vì nó là một công việc tốt.

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học, các em cần luyện tập đọc hiểu và ghi nhớ các từ vựng sau:

 • administrator/ədˈmɪnɪstreɪtə(r)/ (n): quản trị viên
 • probation /prəˈbeɪʃn/(n): sự thử việc, thời gian thử việc
 • recruit /rɪˈkruːt/(v): tuyển dụng
 • specialise /ˈspeʃəlaɪz/ (v): chuyên về lĩnh vực nào đó
 • well-spoken /ˌwel ˈspəʊkən/(a): nói hay, nói với lời lẽ trau chuốt
 • qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ (n): trình độ chuyên môn bằng cấp
 • prioritise /praɪˈɒrətaɪz/ (v): sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên việc quan trọng trước

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 8 The World Of Work – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 12 mới Reading.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: pools, trucks, umbrellas, workers.

  • A.
   pools
  • B.
   trucks
  • C.
   umbrellas
  • D.
   workers
 • Câu 2:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: muddy, punctual, studious, culture.

  • A.
   mddy
  • B.
   pnctual
  • C.
   stdious
  • D.
   clture
 • Câu 3:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: right, private, communist, minority.

  • A.
   rght
  • B.
   prvate
  • C.
   communst
  • D.
   mnority

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading – Unit 8 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!