Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Looking Back – Củng cố

Để giúp các em ôn tập trọng âm trong câu, nguyên nhân chủ động và bị động, mời các em tham khảo bài học Unit 7 “Artificial Intelligent” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Looking Back.

Listen and mark the stressed syllables.  (Lắng nghe và đánh dấu trọng âm.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Looking Back – Củng cố

Click to listen

Guide to answer

1. In ‘1 ‘8’8’4, ‘G’M’T was a’dapted internationally as a ‘standard ‘time ‘zone.

(Năm 1884, GMT được điều chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế như là múi giờ tiêu chuẩn.)

2. The ‘U’S’A is ‘one of the ‘largest and ‘most ‘powerful ‘countries in the ‘world.

(Hoa Kỳ là một trong những nước lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới.)

3. The ‘A.’l. ‘robots will ‘help ‘humans to de’velop a ‘more ‘powerful ‘memory in the ‘future. 

(Các robot A.I. sẽ giúp con người phát triển trí nhớ mạnh mẽ hơn trong tương lai.)

4. ‘U’F’O is the ‘acronym for Uni’dentified ‘Flying ‘Object.

(UFO là chữ viết tắt của đối tượng bay không xác định.)

5. I ‘sent the ‘package ‘right ‘away because I ‘read the ‘acronym ‘A’S’A’P on its ‘cover.

(Tôi đã gửi gói hàng ngay vì tôi đã đọc từ viết tắt ASAP trên bìa của nó.)

6. ‘Thanks to the ‘G’P’S I could dis’cover ‘where my ‘missing ‘car was.

(Nhờ GPS tôi có thể khám phá ra nơi mà chiếc xe mất tích của tôi.)

7. ‘Let’s ‘get to’gether ‘next ‘Sunday at ‘7 in the ‘evening.

 (Hãy đi cùng nhau vào Chủ nhật vào 7 giờ tối.)

1.2. Vocabulary

Complete the sentences, using the correct form of the words from the box. (Hoàn thành câu, sử dụng đúng dạng của từ trong hộp.)

Guide to answer

1. After the power cuts last night, the machine started to malfunction.

(Sau sự cố cắt điện đêm qua, máy bắt đầu bị trục trặc.)

2. A lot of futurists think that A.I. robots will be harmful to humans.

(Rất nhiều nhà thuyết tương lai nghĩ rằng robot A.I. sẽ gây hại cho con người.)

3. This life-threatening disease caused a lot of complications during the treatment procedure.

(Bệnh đe dọa tính mạng này gây ra nhiều biến chứng trong quá trình điều trị.)

4. Do you really think that humans will be exterminated when the machines rise against them in the future?

(Bạn có thực sự nghĩ rằng loài người sẽ bị tiêu diệt khi máy móc gia tăng chống lại họ trong tương lai?)

5. It costs a lot of money to upgrade the operating system and the workers’ skills in this car plant.

(Tốn kém rất nhiều tiền để nâng cấp hệ điều hành và kỹ năng của người lao động trong nhà máy xe hơi này.)

6. In order to reduce the cost of production, the manufacturers have used robots for repetitive work.

(Để giảm chi phí sản xuất, các nhà sản xuất đã sử dụng robot để làm việc lặp đi lặp lại.)

7. He is one of the leading A.I. scientists in the world.

 (Anh ấy là một trong những người dẫn đầu các nhà khoa học A.I. trên thế giới.)

1.3. Task 1 Unit 7 lớp 12 Grammar

Circle the correct answers. (Khoanh tròn đáp án đúng)

1. Instead of buying a new computer, why don’t you have your old one ________ ?

A. to fix                B. fixing                 C. fixed                  D. fixes

2. The owners of modern manufacturing plants had workers doing heavy and repetitive tasks ________ by robots.

A. to replace        B. replacing          C. replaced             D. being replaced

3. NASA has had an autonomous spaceship ________ the universe recently.

A. to explore        B. explored           C. exploring            D. explore

4. We had the computer technician ________ the new software for us.

A. to install           B. installing          C. installed              D. install

5. My mother always has the dishwashing machine ________ the washing-up after meals.

A. do                    B. doing                C. did                      D. to do

6. The newspaper editor-in-chief had a newswoman ________ about the latest domestic robots.

A. to write            B. writing               C. wrote                  D. write

7. The teacher had his students ________ their laptops to surf the Net for resources in his class.

A. using               B. to use                C. use                     D. used

Guide to answer

1-C     2-C      3-B      4-D       5-A       6-D      7-C

Tạm dịch

1. Thay vì mua một cái máy tính mới, tại sao bạn không đem cái máy cũ này đi sửa?

2. Chủ sở hữu của nhà máy sản xuất hiện đại có những công nhân đang làm những công việc nặng nề và lặp đi lặp lại được thay thế bởi robot.

3. Mới đây NASA có một tàu không gian tự lái khám phá vũ trụ.

4. Chúng tôi có kỹ thuật viên máy tính đã cài đặt phần mềm mới cho chúng tôi.

5. Mẹ của tôi luôn có máy rửa bát làm sạch bát sau bữa ăn.

6. Tổng biên tập của tờ báo đã nhờ một nữ ký giả viết về những robot làm việc nhà mới đây.

7. Giáo viên đã cho học sinh của mình sử dụng laptop để lướt Net tìm tài liệu trên lớp.

1.4. Task 2 Unit 7 lớp 12 Grammar

Complete the sentences, using the active or passive causatives. Follow the example. (Hoàn thành các câu, sử dụng bị động chủ động. Thực hiện theo các ví dụ.)

have + somebody + bare infinitive

have + something + past participle

get + something + past participle

Example:

A: Where’s your motorbike?

B: I sent it to the mechanic for him to repair.

I had the mechanic repair it.

I had it repaired.

I got it repaired.

Guide to answer

1. A: Your hair is rather long.

B: I’ll have a friend cut it.

I’ll have my hair cut.

I’ll get my hair cut.

2. A: Your house needs a new coat of paint.

B: I’ll have a worker paint it.

I’ll have it painted.

I’ll get it painted.

3. A: My computer often crashes.

B: Why don’t you have the computer technician repair it?

Why don’t you have it repaired?

Why don’t you get it repaired?

4. A: Your motorbike was fixed.

B: Yesterday I had my brother fix it.

I had it fixed yesterday.

I got it fixed yesterday.

5. A: Your smartphone needs updating.

B: I’ll have a repairman update it.

I’ll have it updated.

I’ll get it updated.

6. A: Who’s going to take your suitcase to the taxi for you?

B: I’ll have a porter bring my suitcase to the taxi.

I’ll have my suitcase brought to the taxi by the porter.

I’ll get my suitcase brought to the taxi by the porter.

Tạm dịch:

1. A. Tóc của bạn là khá dài.

   B. Tôi sẽ nhờ một người bạn cắt nó. / Tôi sẽ cắt tóc. 

2. A. Ngôi nhà của bạn cần được sơn mới lại.

   B. Tôi sẽ có một công nhân sơn nó. / Tôi sẽ có nó sơn.

3. A. Máy tính của tôi thường bị lỗi.

    B. Tại sao bạn không gửi cho kỹ thuật viên máy tính sửa chữa nó? / Tại sao bạn không đem nó sửa chữa?

4. A. Chiếc xe mô tô của bạn đã được sửa.

   B. Hôm qua tôi nhờ trai của tôi sửa chữa nó./ Tôi đã sữa nó ngày hôm qua.

5. A. Chiếc điện thoại của bạn cần được cập nhật.

    B. Tôi sẽ gửi cho thợ sửa cập nhật nó. / Tôi sẽ mang nó đi cập nhật. 

6. A. Ai sẽ mang hành lý của bạn ra taxi?

    B. Tôi sẽ có một người mang đồ mang vali của tôi đến taxi. / Tôi sẽ mang vali của tôi cho người gác cổng đưa lên xe taxi .

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học Unit 7 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Looking Back, các em học sinh cần ghi nhớ:

– Cách đặt trọng âm trong câu

– Các từ vựng: life-threatening, reduce, exterminate, futurist, operating, leading, malfunction

– Ngữ pháp: 

+ Nguyên nhân chủ động được sử dụng khi chủ thể 1 khiến chủ thể 2 làm việc gì đó

Cấu trúc:  have + someone + bare infinitive

Ex: The A.I expert had his assisant activate the newly made robot.

+ Nguyên nhân bị động được sử dụng khi chủ thể có việc gì đó được làm bởi một chủ thể khác.

Cấu trúc:  have/ get + something + past participle

Ex: The A.I expert had the newly made robot activated

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 7 Artificial Intelligent – Looking Back chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 12 mới Looking Back.

 • Câu 1:
  Rewrite sentences without changing the meaning

  “You should find out more information about the company offering the job.”

  • A.
   My best friend advised me to find out more information about the company offering the job.
  • B.
   My best friend thanked me for finding out more informatioon about the company offering the job.
  • C.
   My best friend begged me to find out more information about the company offering the job.
  • D.
   My best friend blamed me for finding out more informatioon about the company offering the job.
 • Câu 2:

  “I’ll cook dinner and do the washing-up when you work night shifts.”

  • A.
   Her roommate reminded me of cooking dinner and doing the washing-up when you work night shifts.
  • B.
   Her roommate offered to cook dinner and do the washing-up when she worked night shifts.
  • C.
   Her roommate ordered me to cook dinner and do the washing-up when you work night shifts.
  • D.
   Her roommate insisted that cook dinner and do the washing-up when you work night shifts.
 • Câu 3:

  “Why don’t we go out for dinner tonight?” said Jim.

  • A.
   Jim suggested going out for dinner that night.
  • B.
   Jim refused to go out for dinner that night.
  • C.
   Jim denied going out for dinner that night.
  • D.
   Jim promised to go out for dinner that night.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Communication and Culture – Unit 7 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!