Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Listening – Bài nghe

Để giúp các em nghe về tương lai của A.I, mời các em tham khảo bài học Unit 7 “Artificial Intelligent” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Listening.

The future of A.I. (Tương lai của A.I.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Listening – Bài nghe

Match each word in column A with its meaning in column B. (Nối mỗi từ ở cột A với ý nghĩa của nó trong cột B)

Guide to answer

1-c. 

(trục trặc – không làm việc bình thường vì lỗi hoặc  thiết kế xấu)

2-d.

(cấy ghép – chèn hoặc sửa chữa cái gì đó trong cơ thể con người, đặc biệt là bằng phẫu thuật)

3-a. 

(nhà tương lai – một người nghiên cứu tương lai và đưa ra những dự đoán về nó dựa trên xu hướng hiện tại)

4-f. 

(phức tạp – khó phân tích, hiểu , hoặc giải thích)

5-b. 

(tiêu giệt – giết hoặc tiêu giệt ai đó hoàn toàn)

6-e. 

(tấn công trên mạng – một nỗ lực bất hợp pháp để làm hại hệ thống máy tính của ai đó, hoặc thông tin về nó, sử dụng Internet)

1.2. Task 2 Unit 7 lớp 12 Listening

Listen to the conversation between Nam and Mai. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Nghe cuộc trò chuyện giữa Nam và Mai. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

Click to listen

Guide to answer

1 – NG. Mai met Kurzweil in a conference about A.I.

(Mai gặp Kurzweil trong một cuộc hội thảo về trí tuệ nhân tạo.

2 – NG. Kurzweil is one of the leading American scientists in the development of A.I. technology.

(Kurzweil là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Mỹ trong sự phát triển của Công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo.)

3 – F. He believes that computers will be more intelligent than humans by 2029.

(Ông tin rằng máy tính sẽ thông minh hơn con người vào năm 2029.)

4 – F. According to this scientist, humans will be more powerful and have better memories.

(Theo nhà khoa học này, con người sẽ mạnh hơn và có trí nhớ tốt hơn.)

5 – T. Nam and Mai will be in their thirties by 2029.

(Nam và Mai sẽ ở độ tuổi ba mươi vào năm 2029.)

6 – T. According to some predictions, if A.I. machines become more intelligent than humans, they will destroy the world and kill humans.

(Theo một số dự đoán, nếu các máy móc sử dụng trí tuệ nhân tạo trở nên thông minh hơn con người, chúng sẽ hủy diệt thế giới và giết chết con người.)

Audio Script:

Mai: Do you know anything about Ray Kurzweil?

Nam : Yes, I do, Why do you ask about him?

Mai: I saw his name in an article about artificial intelligence. Who is he?

Nam : He ‘s an American author, computer scientist, inventor, and futurist.

Mai : Oh, he must be very talented.

Nam : Right. He ‘s also one of the leading American scientists, who believes that computers will be as intelligent as humans by 2029.

Mai : Oh, really? That ‘s so soon!

Nam : And he also said that computers will soon think more quicky than humans.

Mai : Unbelievable! So what will happen to us then?

Nam : I don’t know. But Kurzweil believes that there could be tiny robots called nanobots implanted into our brains to make us think faster, and improve our memory.

Mai : Sounds fascinating! We ‘ll be over thirty in 2029, And we ‘ll be more intelligent and have a better memory, right?

Nam : Yeah, but some of his other predictions are not that optimistic.According to him, A.I. machines will also evolve and they may cause mass destruction to our world, and exterminate humans as happens in some science-fiction films

Mai : Terrible! So, how can we prevent A.l. machines from destroying us?

Nam : I don’t know. But I think scientists must be very careful in developing AI. programs. They must also detect any malfunctions and prevent cyber-attacks.

Mai: Sounds complicated!

Nam : Yes. But we want to survive!

Tạm dịch

Mai: Bạn có biết gì về Ray Kurzweil?

Nam: Vâng, tôi có, sao bạn lại hỏi về ông ấy?

Mai: Tôi đã nhìn thấy tên ông ấy trong một bài viết về trí thông minh nhân tạo. Ông ấy là ai?

Nam: Ông là một tác giả người Mỹ, nhà khoa học máy tính, nhà phát minh, và người theo thuyết tương lai.

Mai: Ồ, ông ấy rất tài năng.

Nam: Đúng vậy. Ông ấy cũng là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Mỹ, người tin rằng máy tính sẽ thông minh như con người vào năm 2029.

Mai: Oh, thực sự? Thật là quá sớm!

Nam: Và ông cũng nói rằng máy tính sẽ sớm nghĩ nhanh hơn con người. 

Mai: Không thể tin nổi! Vì vậy, những gì sẽ xảy ra với chúng ta sau đó?

Nam: Tôi không biết. Tuy nhiên, Kurzweil tin rằng có thể có những robot nhỏ được gọi là nanobots được cấy vào não của chúng ta để giúp chúng ta suy nghĩ nhanh hơn và cải thiện trí nhớ của chúng ta.

Mai: Nghe thật  hấp dẫn! Chúng ta sẽ hơn ba mươi tuổi vào năm năm 2029, và chúng ta sẽ thông minh hơn và có trí nhớ tốt hơn, đúng không?

Nam: Đúng vậy, nhưng một số dự đoán khác của ông ấy không lạc quan lắm. Theo ông , máy móc A.I. cũng sẽ tiến triển và chúng có thể gây ra sự hủy diệt hàng loạt cho thế giới chúng ta, và tiêu diệt con người như xảy ra trong một số bộ phim hoa học viễn tưởng.

Mai: Thật khủng khiếp! Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa máy A.l. phá hủy chúng ta?

Nam: Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ các nhà khoa học phải rất cẩn thận trong việc phát triển chương trình AI. Họ cũng nên phát hiện khi có bất kỳ trục trặc nào và ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng.

Mai: Nghe có vẻ phức tạp!

Nam: Vâng. Nhưng chúng ta muốn tồn tại!

1.3. Task 3 Unit 7 lớp 12 Listening

Listen again. Answer the following questions.   (Nghe lại. Trả lời những câu hỏi phía dưới)

Click to listen


1. What is the article that Mai read about?

(Bài báo mà Mai đọc về nội dung gì?)

2. Besides being a computer scientist, what is Kurzweil famous for?

(Ngoài việc là một nhà khoa học nổi tiếng, Kurzweil còn nổi tiếng về điều gì?)

3. What is Mai’s opinion of Kurzweil?

(Quan điểm của Mai về Kurzweil là gì?)

4. What did the scientist say about the ability of computers to think?

(Nhà khoa học này nói gì về khả năng suy nghĩ của máy tính?)

5. What does Kurzweil call the tiny robots implanted into human bodies?

(Kurzweil gọi những con robot nhỏ được cấy ghép vào cơ thể người là gì?)

Guide to answer

1. It is about artificial intelligence.

(Đó là về trí thông minh nhân tạo.)

2. He is an author, inventor, and futurist.

(Ông là tác giả, nhà phát minh, và người theo thuyết tương lai.)

3. He’s very talented.

(Ông ấy rất tài năng.)

4. They will think more quickly than humans.

(Chúng sẽ suy nghĩ nhanh hơn con người.)

5. He calls them nanobots.

(Ông gọi chúng là nanobots)

1.4. Task 4 Unit 7 lớp 12 Listening

Work in groups. What do you think about Kurzweil’s ideas? (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ gì về ý tưởng Kurzweil?)

Guide to answer

– I think Kurzweil’s ideas is very interesting.

– there could be tiny robots called nanobots implanted into our brains to make us think faster, and improve our memory , so we ‘ll be more intelligent and have a better memory.

Tạm dịch:

– Tôi nghĩ ý tưởng của Kurzweil rất thú vị.

– Có thể có những robot nhỏ gọi là nanobot được cấy vào não của chúng ta để giúp chúng ta suy nghĩ nhanh hơn và cải thiện trí nhớ của chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ thông minh hơn và có trí nhớ tốt hơn.

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học Unit 7 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Listening, các em học sinh cần luyện tập nghe, ghi nhớ những ý kiến về tương lai của trí tuệ nhân tạo và đưa ra ý kiến của bản thân về ý tưởng của Kurzweil trong việc chế tạo các robot tí hon.

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 7 Artificial Intelligent – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 12 mới Listening.

 • Câu 1:
  Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions. 

  SCIENCE FLYING IN THE FACE OF GRAVITY

  It looked just like another aircraft from the outside. The pilot told his young passengers that it was built in 1964, a Boeing KC-135 refuelling tanker, based on the 707. But appearances were deceptive, and the 13 students from Europe and the USA who boarded the aircraft were in for the flight of their lives. Inside, the area that normally had seats had become a long white tunnel. Heavily padded from floor to ceiling; it looked a bit like a lunatic asylum. There were almost no windows, but lights along the padded walls eerily illuminated it. Most of the seats had been taken out apart from a few at the back, where the young scientists quickly took their places with a look of apprehension. 

  From 12 months, science students from across the continents had competed to win a place on the flight at the invitation of the European Space Agency. The challenge had been to suggest imaginative experiments to be conducted in weightless conditions. For the next two hours the Boeing’s flight resembled that of an enormous bird which had lost its reason, shooting upwards towards the heavens before hurting towards Earth. The intention was to achieve weightlessness for a few seconds. 

  The aircraft took off smoothly enough, but any feelings that I and the young scientists had that we were on anything like a scheduled passenger service were quickly dismissed when the pilot put the plane into a 45-degree climb which lasted around 20 seconds. Then the engine cut out and we became weightless. Everything became confused, and left or right, up or down no longer had any meaning. After 10 seconds of free-fall descent, the pilot pulled the aircraft out of its nosedive. The return of gravity was less immediate than its loss, but was still sudden enough to ensure that some students came down with a bump.  

  After two hours of going up and down in the plane doing experiments, the predominant feeling was one of exhilaration rather than nausea. Most of the students thought it was an unforgettable experience and one they would be keen to repeat. 

   What does the writer say about the plane?

  • A.
   It had no seats.
  • B.
   It had no windows.
  • C.
   The inside was painted white. 
  • D.
   The outside was misleading.
 • Câu 2:

  What does the word eerily in paragraph 2 mean?

  • A.
   badly
  • B.
   brightly
  • C.
   clearly
  • D.
   strangely 
 • Câu 3:

   What did the pilot do with the plane?

  • A.
   He climbed and made the plane turn over.
  • B.
   He climbed and made the plane fall slowly.
  • C.
   He quickly climbed and stopped the engines.
  • D.
   He took off normally and then cut the engines for 20 seconds. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listening – Unit 7 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!