Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Language – Ngôn ngữ

Bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Language giúp các em có được kiến thức bài học về phát âm, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến chủ đề Giáo dục bậc cao

1. Unit 7 Lớp 11 Language – Vocabulary Task 1

1. Complete the following simplified diagram of Viet Nam’s education system with the appropriate words from the box. (Hoàn thành sơ đồ giản lược dưới đây về hệ thống giáo dục Việt Nam bằng những từ thích hợp cho sẵn trong hộp.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Language – Ngôn ngữ

University   Lower secondary school  kindergarten   college    Upper    secondary school

5) _____ and (6) _____3 years (or more)

(4) _____ 3 years

(3) _____ 4 years

(2) _____ 5 years

(1) ______  3 years

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. Kindergarten

2. Primary education

3. Lower secondary education

4. Upper secondary education

5. College 

Bài dịch: 

1. Nhà trẻ, lớp mẫu giáo

2. Giảo dục tiểu học

3. Giáo dục trung học cơ sở

4. Giáo dục trung học phổ thông

5. Cao đẳng

2. Unit 7 Lớp 11 Language – Vocabulary Task 2

Complete the following sentences with words from the conversation in GETTING STARTED. (Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách chọn những từ có trong đoạn hội thoại ở phần GETTING STARTED.)

1. ______ courses should teach practical skills in addition to critical thinking.

2. When a student enters a college or university, he / she has to choose a main subject of study, which Is called______ .

3. Specialised______ courses such as design and cooking are very popular.

4. Students with bachelor’s degrees can pursue_________ education to get master’s or doctoral degrees.

5. Higher education students need to have_________ skills so that they can analyse a problem scientifically.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Academic                                               

2. major                             

3. vocational

4. postgraduate   

5. analytical

Bài dịch: 

1. Các lớp học nên dạy kỹ năng thực hành ngoài tư duy phê phán.

2. Khi một sinh viên vào một trường cao đẳng hoặc đại học, anh ấy / cô ấy phải chọn một chuyên ngành chính để học, được gọi là major.

3. Các khoá học chuyên biệt như thiết kế và nấu ăn rất phổ biến.

4. Sinh viên có bằng cử nhân có thể theo học chương trình sau đại học để lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

5. Các sinh viên đại học cần có kỹ năng phân tích để họ có thể phân tích vấn đề một cách khoa học.

3. Unit 7 Lớp 11 Language – Pronunciation Task 3

Listen and repeat the following questions from the conversation in GETTING STARTED. Pay attention to the intonation of yes-no and wh-questions. (Nghe và lặp lại những câu dưới đây trích từ đoạn hội thoại ở phần GETTING STARTED. Chú ý ngữ điệu của câu hỏi yes-no và câu hỏi có từ đế hỏi.)

1. What are you looking for?

2. What is further education?

3. How are they different?

4. Will that lead to a bachelor’s degree?

5. What are your plans for the future?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. What are you looking for? (falling)

2. What is further education? (falling)

3. How are they different? (falling)

4. Will that lead to a bachelor’s degree? (Rising) 

5. What are your plans for the future? (Falling)

Bài dịch:

1. Bạn đang tìm kiếm cái gì?

2. Học thêm là gì?

3. Họ khác nhau như thế nào?

4. Điều đó sẽ dẫn đến bằng cử nhân chứ?

5. Kế hoạch tương lai của bạn là gì?

4. Unit 7 Lớp 11 Language – Pronunciation Task 4

Listen and repeat with the correct intonation. Then practise saying the sentences with a partner. (Nghe và lặp lại câu bằng ngữ điệu đúng. Sau đó thực hành nói với bạn ngồi bên cạnh.)

1. How much does it cost to study in Singapore? (falling)

2. What types of programmes does the university provide? (falling) 

3. Where can I apply for scholarships to study overseas? (faliing)

4. When should I send my application form? (falling)

5. How can I apply for a scholarship? (falling)

Bài dịch: 

1. Chi phí đi học ở Singapore là bao nhiêu? ↷

2. Các trường đại học cung cấp những loại chương trình nào? ↷

3. Tôi có thể xin học bổng ở đâu? ↷

4. Khi nào tôi nên gửi đơn đăng ký? ↷

5. Làm thế nào tôi có thể xin học bổng? ↷

5. Unit 7 Lớp 11 Language – Grammar Task 5

The present perfect and the present perfect continuous. (Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

Read the conversation in GETTING STARTED again. Find the time expressions used with the verb forms below. (Đọc lại đoạn hội thoại ở phần GETTING STARTED một lần nữa. Tìm các cụm từ chỉ thời gian đi kèm theo những dạng động từ ở bên dưới.)

Verb forms Time expression
1. have been searching  
2. have been thinking  
3. have travelled  
4. have …been  

Đáp án:

1. for several days

2. lately

3. since grade 9 

4. before

6. Unit 7 Lớp 11 Language – Grammar Task 6

Put the verb in each sentence in the present perfect continuous. (Chia động từ trong mỗi câu ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

1. Why don’t you take a break? You_______ (surf) the Internet all day.

2. When you travel to Thailand, you can stay at my uncle’s flat. He____________ (live) in Bangkok since he got married.

3. Nam’s brother graduated from college last month and________ (look) for a job.

4. Kevin’s friends_______ (study) in Australia for a year. Their course will end in June.

5. Professor Richards, who is Dean of the Foreign Languages Faculty,     (teach) in this university for more than ten years.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. have been surfing

2. has been living

3. has been looking         

4. have been studying

5. has been teaching

Bài dịch: 

1. Tại sao bạn không nghỉ ngơi? Bạn đã lướt web cả ngày.

2. Khi bạn đi du lịch đến Thái Lan, bạn có thể ở lại căn hộ của chú tôi. Chú ấy đã sống ở Bangkok từ khi kết hôn.

3. Anh trai của Nam đã tốt nghiệp đại học vào tháng trước và đang tìm kiếm một công việc.

4. Các bạn của Kevin đã học tập tại Úc trong một năm. Khóa học của họ sẽ kết thúc vào tháng Sáu.

5. Giáo sư Richards, Trưởng Khoa Ngoại Ngữ, đã giảng dạy tại trường đại học này trong hơn mười năm.

7. Unit 7 Lớp 11 Language  – Grammar Task 7

Choose the correct form of the verbs in brackets to complete the sentences. (Chia đúng dạng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)

1. I (have read/have been reading) three books on vocational training to complete this project.

2. I (have read/have been reading) a report on further education since last Monday. I will finish it this Sunday.

3. (Have you applied/Have you been applying) for the scholarship to study in Singapore?

4. I (have waited/have been waiting) for the university’s reply about entry requirements for a whole week. I hope to receive it soon.

5. Prof. Wilson (has given/has been giving) the same seminar to students for the last 12 years.

6. I (have never understood/have never been understanding) why so many young people want to study abroad.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. have read

2. have been reading

3. Have you applied         

4. have been waiting

5. has been giving

6. have never understood

Bài dịch: 

1. Tôi đã đọc ba cuốn sách về đào tạo chuyên ngành để hoàn thành dự án này.

2. Tôi đã đọc một báo cáo về giáo dục kể từ thứ Hai tuần trước. Tôi sẽ kết thúc vào Chủ Nhật này.

3. Bạn đã nộp đơn xin học bổng sang Singapore?

4. Tôi đã chờ đợi phản hồi của trường đại học về các yêu cầu đầu vào cho cả tuần. Tôi hy vọng sớm nhận được nó.

5. Giáo sư Wilson cũng đã tổ chức hội thảo cho sinh viên trong suốt 12 năm qua.

6. Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao rất nhiều thanh thiếu niên lại muốn đi du học.

7. Bài tập trắc nghiệm Unit 7 Further Education- Language

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 Further Education – Language chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về giáo dục bậc cao. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 11 mới Language.

 • Câu 1:
  Choose the correct answer

  A foreign student can apply directly to an American university for aid, a _______ or work-study option.

  • A.
   scholarship
  • B.
   award
  • C.
   reward
  • D.
   gift
 • Câu 2:

  On _________ , students usually live in residence halls or dormitories that are often called “dorms”.

  • A.
   campus
  • B.
   air
  • C.
   destination
  • D.
   cathedral

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

8. Hỏi đáp Looking Back Unit 7 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!