Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Reading – Đọc hiểu

Bài học Unit 6 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Reading hướng dẫn các em cách trả lời câu hỏi, và học từ vựng mới thông qua bà đọc có liên quan tới chủ đề Nóng lên toàn cầu.

Work with a partner and what problems are described in the pictures. Then answer the question: what do you know about the problems? (Cùng trao đối với bạn về các vấn đề được mô tả trong tranh. Sau đó trả lời câu hỏi: em biết gì về những vấn đề này?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Reading – Đọc hiểu

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

The first picture describes one of the causes of climate change. In the picture we can sec factories are burning fossil fuels that increases the amount of CO2 in the atmosphere. Increased levels of carbon dioxide contribute to the greenhouse effect; as the result, the earth is heating up. Warmer temperatures may cause many problems such as heat-related illnesses and reduced water and air quality, which in turn have a variety of adverse effects on human health.

What can you see in the second picture? Running cars are sending smoke and fumes into the atmosphere, causing the Earth to warm up and increase its average temperature. To climate scientists, personal vehicles are a major cause of global warming.

In the third picture we can see trees are cut down, for many reasons such as for land, paper, wood products or cooking fuel… Trees lemove carbon dioxide, a major greenhouse gas, from the atmosphere, while cycling oxygen back into it. When trees are cut down: however, the CO2 is released again. The area of land covered by forests in the world is reduced rapidly, causing climate change.

Bài dịch:

Hình ảnh đầu tiên mô tả một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Trong bức tranh, chúng ta có thể thấy các nhà máy đang đốt nhiên liệu hóa thạch làm tăng lượng khí CO2 trong bầu khí quyển. Tăng lượng carbon dioxide góp phần vào hiệu ứng nhà kính; kết quả là trái đất nóng lên. Nhiệt độ ấm hơn có thể gây ra nhiều vấn đề như các bệnh liên quan đến nhiệt và làm giảm chất lượng nước và không khí, do đó có nhiều tác động xấu đến sức khoẻ con người.

Những gì bạn có thể nhìn thấy trong bức tranh thứ hai? Xe ô tô đang thả khói vào bầu khí quyển, làm Trái đất nóng lên và tăng nhiệt độ trung bình. Đối với các nhà khoa học về khí hậu, các phương tiện cá nhân là nguyên nhân chính gây nóng lên toàn cầu.

Trong bức tranh thứ ba, chúng ta có thể thấy cây cối bị chặt, vì nhiều lý do như đất, giấy, sản phẩm từ gỗ hoặc nhiên liệu nấu ăn … Cây cối thải carbon dioxide, khí nhà kính chính ra khỏi khí quyển, trong khi lấy ôxy. Khi cây bị chặt: tuy nhiên CO2 sẽ được thải ra . Diện tích đất bị rừng che phủ trên toàn thế giới giảm, gây ra biến đổi khí hậu.

2. Unit 6 Lớp 11 Reading Task 2

Read the text and select the statement that expresses its main idca. (Đọc bài khóa chọn một câu thích hợp thể hiện ý chính của bài.)

A. Global warming is the rise in the world’s temperature.

B. Global warming leads to the extinction of millions of species in the world.

C. Global warming is mainly caused by humans and has negative impacts on people’s lives.

D. People have to work together to reduce the risks of global warming.

Global warming, the rise in temperature around the earth’s atmosphere, is one of the biggest issues facing humans nowadays. The results of numerous studies show that global warming is real. It is mainly man-made and its effects on people and nature are catastrophic.

The biggest cause of global warming is carbon dioxide (C02) emissions from coal burning power plants. When coal is burnt to make electricity, it releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere. In the USA, about 40% of C02 emissions come from electricity production. The second greatest source of C02 emissions is the burning of petrol for transport. In the USA. motor vehicles running on petrol are responsible for about 33% of C02 emissions. The situation is getting worse as the demand for cars is increasing rapidly in the modern world. Another reason for the temperature rise is the cutting down of forests for wood, paper or farming. Forests absorb and capture C02 from the atmosphere. This process has been disrupted by the current alarming rate of deforestation.

The worst effect of global warming is the rise in sea levels worldwide, which could make millions of people lose their homes. Global warming also results in severe weather-related natural disasters such as droughts and floods that can kill or injure large numbers of people. Global warming with increasingly high temperatures can reduce crop harvests globally, which may lead to famine. It is also predicted to have the worst impact on water supplies. Water shortages are likely to delay economic growth and damage ecosystems. Another scary effect of global warming is the disappearance of millions of species in the world. Widespread loss of species is a matter of great concern for humans since we cannot exist without species diversity on Earth.

It is important that people understand that human-caused global warming is happening and its effects on us are serious. Everybody has to take some action now to reduce the risks.

Bài dịch và đáp án chi tiết:

The correct answer is C

Bài dịch:

A. Hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trên toàn thế giới.

B. Hiện tượng nóng lên toàn cầu dẫn đến sự tuyệt chủng hàng triệu loài động thực vật trên toàn thế giới.

C. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra và các tác động tiêu cực của nó đến đời sống con người.

D. Con người phải cùng nhau hành động nhàm giảm thiều các nguy cơ của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự diễn ra

Hiện tượng nóng lên toàn cầu, sự gia tăng nhiệt độ xung quanh bầu khí quyển Trái Đất. Một trong những vấn đề lớn nhất mà ngày nay con người phải đối mặt. Theo kết quả của rất nhiều công trình nghiên cứu thì hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự xảy ra. Hiện tượng này chủ yếu do con người gây ra và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống thật thảm khốc.

Nguyên nhân lớn nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự phát thải khí CƠ2 từ nhà máy điện chạy bằng than đốt. Khi người ta đốt than để sản xuất điện, một lượng lớn khí CO2 bay vào không khí. Ở Mỹ, khoảng 40% lượng phát thải khí CO2 có nguồn gốc việc sản xuất điện. Nguồn phát thải khí CO2 lớn thứ hai là việc đốt cháy xăng dầu trong giao thông vận tải. Ở Mỹ, có đến khoảng 33% lượng khí CO2 được thải ra từ các loại xe cộ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu sử dụng xe hơi ngày càng tăng nhanh trong thế giới hiện đại. Một lý do nữa làm gia tăng nhiệt độ Trái Đất là nạn chặt phá rừng lấy gỗ làm giấy và để khai hoang đất nông nghiệp. Rừng hấp thụ và giữ khí CO2 không cho thoát ra ngoài bầu khí quyển. Quá trình này bị gián đoạn bởi tốc độ chặt phá rừng ở mức báo động.

Ảnh hưởng tồi tệ nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự dâng lên của mực nước biển trên toàn thế giới, có thể khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Sự nóng lên toàn cầu cũng gây ra những thảm họa tự nhiên liên quan đến thời tiết như hạn hán, lũ lụt làm thiệt mạng hoặc bị thương rất nhiều người. Hiện tượng nóng lên toàn cầu với nhiệt độ càng gia tăng có thể khiến mùa màng trên thế giới thất thu, nguy cơ dẫn đến nạn đói. Nó còn được dự đoán có ảnh hưởng xấu nhất đến các nguồn nước. Việc thiếu nước có thể kìm hãm phát triển kinh tế, làm tổn hại hệ sinh thái. Hiện tượng nóng lên toàn cầu còn có một ảnh hưởng đáng sợ khác nữa là nguy cơ làm biến mất hàng triệu loài động thực vật trên thể giới. Việc mất đi các loài trên diện rộng là mối quan tâm lớn của con người vì chúng ta không thể tồn tại được nếu thiếu sự đa dạng loài trên trái đất.

Điều quan trọng con người phải hiểu rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu do chính con người gây nên vẫn đang xảy ra và ảnh hưởng của nó đối với chúng ta rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người phải hành động ngay để giảm thiểu các nguy cơ.

3. Unit 6 Lớp 11 Reading Task 3

Match the words with their meanings. (Hãy ghép từ với nghĩa phù hợp của từ.)

​1. Catastrophic

a. All living creature and plants in a certain area and the relationships between them 

2. famine (n)

b. The mixture of gases surrounding the Earth 

3. absorb (v)

c. The fact of having many different types of people, animals, plants, or things

4. capture (v)

d. take in (gas, liquid, heat) from the space or surface around

5. atmosphere (n)

e. catch/keep somebody/sothing in a place

6. ecosystem (n)

f. when a lot of people do not have enough food and many die
7. diversity (n) g. disastrous

Bài dịch và lời giải chi tiết:

1. g, 2. f, 3. d, 4. e, 5. b, 6. a, 7. c 

Bài dịch:

1. thảm họa – thảm khốc

2. nạn đói – khi có nhiều người không có đủ thức ăn và nhiều người chết

3. hấp thụ – nhận vào (khí, chất lỏng, nhiệt) từ không gian hoặc bề mặt xung quanh

4. chụp – bắt và giữ ai đó / cái gì đó ở một nơi

5. không khí – hỗn hợp các khí xung quanh trái đất

6. hệ sinh thái – tất cả các sinh vật và thực vật sống trong một khu vực nhất định và mối quan hệ giữa chúng

7. tính đa dạng – thực tế là có nhiều loại người, động vật, thực vật hoặc vật khác nhau.

4. Unit 6 Lớp 11 Reading Task 4

Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. Who is mainly responsible for global warming?

2. What happens when coal is burnt to make electricity?

3. How does deforestation contribute to global warming?

4. What could happen to people when sea levels rise?

5. How can high temperatures affect crops?

Bài dịch và lời giải chi tiết:

1. Humans/People/We are responsible.

2. It releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.

3. Deforestation disrupts the process of absorbing and capturing CO2 from the atmosphere, which causes the world’s temperature to rise.

4. They could lose their homes.

5. They can reduce crop harvests globally.

6. Because humans cannot exist without species diversity on Earth.

Bài dịch:

1. Ai là người chịu trách nhiệm chính về sự nóng lên toàn cầu?

► Loài người/ Con người / Chúng ta chịu trách nhiệm.

2. Điều gì xảy ra khi đốt than để tạo ra điện?

► Nó thải một lượng khí carbon dioxide lớn vào bầu khí quyển.

3. Nạn phá rừng góp phần vào sự nóng lên toàn cầu như thế nào?

►  Nạn phá rừng làm gián đoạn quá trình hấp thụ và hấp thụ CO2 từ khí quyển, làm cho nhiệt độ thế giới tăng lên.

4. Điều gì có thể xảy ra cho người dân khi mực nước biển dâng cao?

►  Chúng làm giảm mùa vụ toàn cầu.

5. Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến cây trồng như thế nào?

► Chúng có thể giảm vụ mùa toàn cầu.

6. Tại sao sự mất cân bằng lan rộng của các loài là mối quan tâm lớn đối với con người?

►  Bởi vì con người không thể tồn tại mà không có sự đa dạng loài trên Trái Đất.

5. Unit 6 Lớp 11 Reading Task 5

Work in groups. Discuss with a partner. (Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận với bạn bên cạnh.)

1. Which of the effects of global warming do you think is the most serious?

2. What do you think we should do to reduce the risks caused by global warming?

6. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 6 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng Unit 6 phần Reading chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về Nóng lên toàn cầu. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 11 mới Reading.

 • Câu 1:

  Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.

  Global wanning and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.                                                                      ‘

  Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live.

  Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

  Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

  The causes of global warming come from_____ 

  • A.
   the rise in the radiation from the sun
  • B.
   human activities that result in pollution.
  • C.
   the difference in temperatures among regions
  • D.
   the increase in the average temperature of the earth
 • Câu 2:

  All of the following may result in global warming EXCEPT______ .

  • A.
   more intense weather system 
  • B.
   humans’ uses of fossil fuels
  • C.
   clear cutting of forests
  • D.
   the increasing greenhouse gas emissions

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Reading Unit 6 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!