Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Listening – Bài nghe

Bài học Unit 6 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về chủ đề nóng lên toàn cầu.

a. Match the words with the pictures and answer the question. (Ghép các từ và tranh dưới đây cho phù hợp, sau đó trả lòi câu hỏi.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Listening – Bài nghe

Bài dịch và đáp án chi tiết:

1. c (drought)

2. d (flood)

3. a (famine)

4. e (water shortage) 

5. b (forest fire)

Bài dịch: 

1. hạn hán

2. lũ

3. nạn đói

4. thiếu nước

5. cháy rừng

b. What is the common cause of all the disasters depicted in the pictures above. (Nguyên nhân chung của các thảm hoạ được mô tả trong tranh là gì?)

2. Unit 6 Lớp 11 Listening Task 2

Professor Linn is talking to a class of grade 11 students about global warming Listen to the talk and choose the best answers. (Giáo sư đang nói chuyện với học sinh lớp 11 về hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nghe bài nói chuyện và chọn những câu trả lời đúng nhất)

1. Which of the following is NOT mentioned in the talk?

A. What global warming is.

B. What causes global warming. .

C. The effects of global warming.

D. How to reduce global warming

2. What is the main purpose of Prof. Linn’s talk?

A. To make the students understand global warming.

B. To make the students understand that it is their duty to reduce global warming.

C. To make the students understand what greenhouse gases are.

D. To make the students understand that global warming leads to catastrophic weather patterns.

3. How many sources of greenhouse gas emissions does Prof. Linn mention?

A. one       B. two          C. three           D. four

4. How many people may have to suffer from the effects of global warming?

A. A million people. 

B. Hundreds of people.

C. Hundreds of millions of people.

D. 20-30% of the world’s population.

5. According to the talk, what is the first step to take to help to reduce global warming?

A. To have a lot of information about the topic.

B. To change your lifestyle.

C. To inform others about the topic. 

D. To inspire others to change.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1 – D           2 –          3 – B             4 –         5 – A

Bài dịch:

1. Câu nào sau đây KHÔNG được đề cập trong cuộc nói chuyện?

A. Nóng lên toàn cầu là gì.

B. Nguyên nhân gây ra sự nóng lên toàn cầu.

C. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu.

D. Làm thế nào để làm giảm sự nóng lên toàn cầu.

2. Mục đích chính của bài giảng của giáo sư Linn là gì?

A. Làm cho học sinh hiểu được sự nóng lên toàn cầu.

B. Để làm cho học sinh hiểu rằng đó là nhiệm vụ của họ để giảm sự nóng lên toàn cầu.

C. Để giúp học sinh hiểu được khí nhà kính là gì.

D. Để làm cho học sinh hiểu rằng sự nóng lên toàn cầu dẫn đến các mô hình thời tiết thảm khốc.

3. Có bao nhiêu nguồn thải khí nhà kính mà GS. Linn nhắc đến?

A. một

B. hai

C. ba

D. bốn

4. Có bao nhiêu người có thể phải chịu ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu?

A. Một triệu người.

B. Hàng trăm người.

C. Hàng trăm triệu người.

D. 20-30% dân số thế giới

5. Theo cuộc nói chuyện này, bước đầu tiên để làm gì để giúp giảm sự ấm lên toàn cầu?

A. Để có rất nhiều thông tin về chủ đề.

B. Thay đổi lối sống của bạn.

C. Để thông báo cho người khác về chủ đề.

D. Để truyền cảm hứng cho người khác thay đổi.

3. Audio Script Unit 6 Lớp 11 Listening

Audio Script:

Hi, everybody. In my talk today, I’ll discusss global warming, and its causes and effects on our lives. I hope you can all understand that it’s everyone’s duty to help reduce global warming right now.

You all know that global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and water vapour. Climate scientists now believe that humans are mainly responsible for this. The burning of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. and the cutting down of large areas of forests have contributed to the emission of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years. The thick layer of these gases traps more heat from the sun, which leads to the increase in the earth’s temperature.

Global warming results in climate change and catastrophic weather patterns such as heat waves, Hoods, droughts and storms, which can affect human lives. Hundreds of millions of people may suffer from famine, water shortages, and extreme weather conditions if we do not reduce the rate of global warming. This could also result in a 20-30% loss of animal and plant species.

Being well-informed about the effects of global warming is the first important step towards solving this problem. You’ll be more willing to change your lifestyle if you understand the impact of global warming. Moreover, you’ll be able to inform others and inspire change.

Dịch Script:

Chào mọi người. Trong bài nói chuyện của tôi hôm nay, tôi sẽ thảo luận về sự nóng lên toàn cầu, các nguyên nhân và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Tôi hy vọng tất cả các bạn đều hiểu rằng nhiệm vụ của mọi người là giúp giảm sự nóng lên toàn cầu ngay bây giờ.

Bạn đều biết rằng sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng các khí nhà kính như carbon dioxide, carbon monoxide, khí mê-tan và hơi nước. Các nhà khoa học khí hậu hiện nay tin rằng con người chủ yếu chịu trách nhiệm về điều này. Việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, và khí tự nhiên. và việc cắt giảm các khu rừng rộng lớn đã góp phần phát thải một lượng lớn khí độc hại vào bầu khí quyển trong những năm gần đây. Các tầng lớp dày nhận nhiệt nhiều hơn từ mặt trời, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ của trái đất.

Hậu quả của sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự thay đổi khí hậu và các kiểu thời tiết khắc nghiệt như sóng thần, lũ lụt, hạn hán và bão, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Hàng trăm triệu người có thể bị nạn đói, thiếu nước và điều kiện thời tiết cực đoan nếu chúng ta không làm giảm tỷ lệ ấm lên toàn cầu. Điều này cũng có thể dẫn đến mất 20-30% các loài động vật và thực vật.

Được thông tin đầy đủ về tác động của sự nóng lên toàn cầu là bước đầu tiên quan trọng để giải quyết vấn đề này. Bạn sẽ sẵn sàng thay đổi lối sống của mình nếu bạn hiểu được tác động của sự nóng lên toàn cầu. Hơn nữa, bạn sẽ có thể thông báo cho người khác và tạo cảm hứng cho sự thay đổi.

4. Unit 6 Lớp 11 Listening Task 3

Listen to the talk again and answer the questions. (Nghe lại bài nói chuyện và trả lời câu hỏi.)

1. According to Prof. Linn, what are the greenhouse gases?

2. What leads to the increase in temperature?

3. What catastrophic weather patterns are mentioned in the talk?

4. What can the catastrophic weather patterns lead to?

5. Why is it necessary to be well-informed about the topic?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, water vapour.

2. The thick layer of the greenhouse gases traps more heat from the sun leading to the increase of the temperature on the earth.

3. Heat waves, floods, droughts and storm surges.

4. Famine, water shortages, extreme weather conditions and a 20-30% loss of anima. and plant species.

5. When you have a lot of information about the topic, you’ll be more willing to change your lifestyle and you’ll be able to inform others and inspire change.

Bài dịch:

1. Theo GS. Linn, khí nhà kính là gì?

Carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan, hơi nước.

2. Điều gì dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ?

Lớp dày của khí nhà kính nhận nhiệt nhiều hơn từ mặt trời dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ trên trái đất.

3. Những loại hình thời tiết khắc nghiệt nào được đề cập đến trong cuộc nói chuyện?

Sóng thần , lũ lụt, hạn hán và bão.

4. Các mô hình thời tiết thảm khốc có thể mang lại những gì?

Nạn đói, thiếu nước, điều kiện thời tiết cực đoan và mất 20-30% các loài động vật và thực vật.

5. Tại sao cần phải được thông tin đầy đủ về chủ đề?

Khi bạn có nhiều thông tin về chủ đề này, bạn sẽ sẵn sàng thay đổi lối sống của mình hơn và bạn sẽ có thể thông báo cho người khác và tạo cảm hứng cho sự thay đổi.

5. Unit 6 Lớp 11 Listening Task 4

Work in groups. Discuss if the weather patterns in Viet Nam have changed over the last ten years. Provide some examples. Then report the results to the class. (Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận xem trong 10 năm qua các kiểu khí hậu ở Việt Nam có thay đổi không. Cho ví dụ, sau đó trình bày kết quả trước cả lớp.)

Over the last ten years, there have been noticeable changes in Vietnam’s climate due to the rise in temperatures and sea level. It is hotter and hotter and the temperatures reach 40c or even over. Summer rainfall has declined, causing droughts in many areas, for example in central and central highland provinces. In rainny season, the levels of flooding and storms have increased rapidly. They are often unpredictable. The most vulnerable areas are Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Ngai, Phu Yen.

Bài dịch:

Trong 10 năm qua, đã có những thay đổi đáng chú ý trong khí hậu Việt Nam do sự gia tăng nhiệt độ và mực nước biển. Trời nóng hơn và nóng hơn và nhiệt độ đạt 40c hoặc thậm chí hơn. Lượng mưa mùa hè đã giảm, gây ra hạn hán ở nhiều vùng, ví dụ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Vào mùa mưa, mức độ ngập lụt và bão đã tăng nhanh. Chúng thường không thể đoán trước. Các vùng dễ bị tổn thương nhất là Quảng Bình, Quáng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên.

6. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 6 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Global Warming – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về nóng lên toàn cầu. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 11 mới Listening.

 • Câu 1:

  Read the passage, and choose the correct answer A, B, c or D for each question.

  Viet Nam is likely to continue facing extreme weather conditions such as higher temperatures, lower summer rainfalls, stronger storms, and rising sea levels from now to 2050. Temperatures in northern Viet Nam will rise by between 0.83 degrees Celsius by 2050 and continue its uptrend during the late 21st century. Summer rainfall will decline in most areas. Meanwhile, storms may become rarer but fiercer, causing possible flash floods and landslides in flood-prone areas of northern mountainous, central and central highland provinces. The forecasts suggest sea level rises of 100mm-400mm along the entire Vietnamese coast by the end of the 21st century, affecting marine biodiversity and coastal communities. The experts emphasize the unpredictability of climate change and its potential impacts to create a variety of dangerous extreme weather events in the future.

  To raise the public awareness of climate change impacts, the Vietnamese government urges concerned agencies to work together on devising worst-case scenario models and responses by 2020 and calls on international experts to further support Viet Nam in climate change adaptation. Climate change is a real threat to Viet Nam’s socio-economic development. If sea levels rose one meter, five percent of the country’s land, eleven percent of its population and seven percent of its farmland would be affected.

  By 2050, Viet Nam continues facing all of these extreme weather conditions EXCEPT

  • A.
   higher temperatures
  • B.
   storms reaching record levels
  • C.
   lower summer rainfalls
  • D.
   rising sea levels
 • Câu 2:

  Sea level rises along the entire Vietnamese coast by the end of the 21st century will

  • A.
   cause certain flash floods and landslides in flood-prone areas
  • B.
   make temperatures in northern Vietnam rise until 2050
  • C.
   make storms become rarer but fiercer in the near future
  • D.
   have impacts on marine biodiversity and coastal communities

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Listening Unit 6 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!