Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Read the school notice about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships. Use the words or phrases to fill in the gaps. Check with a partner. (Em hãy đọc thông báo về Học Bổng Sing-ga-po và Học Bổng ASEAN. Dùng từ / cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống. Kiểm tra câu trả lời của em với bạn bên cạnh.)

a. air ticket (vé máy bay)

b. bad behaviour (hành vi xấu)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

c. or four years (hoặc 4 năm)

d. English skills (các kĩ năng tiếng Anh)

e. acadamic results (kết quả học tập)

f. renewed annually (gia hạn hàng năm)

The school board would like to inform students that applications for the Singapore Scholarship and the ASEAN Scholarships for Viet Nam are now open. The Scholarships are offered by the Singapore Government to students from nine ASEAN member countries (except Singapore). The length of the Scholarship is three (1)…….., depending on the programmes.

SINGAPORE SCHOLARSHIP

Scholarship winners will study in selected universities in Singapore. Applicants are chosen based on their (2)…….. and performance in school activities. In addition, candidates must have excellent English skills. The Scholarship is renewed every year and may be stopped if the students have poor academic records or (3)……..

ASEAN SCHOLARSHIPS

The ASEAN Scholarships provide opportunities for studies in selected Singapore schools and are (4)………. Scholarship holders who have satisfactory academic performance are awarded the Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE A-Level) certificate. Applicants for the scholarship must have very good grades and excellent (5)………

The Scholarships cover full tuition fees, living expenses and accommodation fees. The students are provided with one return (6)………. from their home country to Singapore for the duration of studies. Please contact Ms Van Anh, Rm.314, Building B during office hours for more information.

Bài dịch chi tiết và đáp án:

Hội đồng trường muốn thông báo cho sinh viên rằng hiện đang mở nhận hồ sơ xin học bổng Singapore và Học bổng ASEAN dành cho Việt Nam. Học bổng do Chính phủ Singapore trao tặng cho sinh viên đến từ 9 quốc gia thành viên ASEAN (trừ Singapore). Thời gian học bổng là ba ………., tùy theo chương trình.

Học bổng SINGAPORE

Những người giành được học bổng sẽ học tại các trường đại học được chọn tại Singapore. Các ứng viên được lựa chọn dựa trên ………… và hoạt động trong các hoạt động của trường. Ngoài ra, ứng viên phải có kỹ năng tiếng Anh xuất sắc. Học bổng được gia hạn hàng năm và có thể bị ngưng nếu sinh viên có hồ sơ học kém hoặc ………

Học bổng ASEAN

Học bổng ASEAN cung cấp cơ hội đi học tại các trường được lựa chọn tại Singapore và được ……… Những người đoạt học bổng có thành tích học tập đủ chỉ tiêu được trao Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc Cao Singapore-Cambridge (GCE A-Level). Người nộp đơn xin học bổng phải có điểm số rất tốt và …………. xuất sắc. Học bổng bao gồm học phí toàn phần, phí sinh hoạt và phí chỗ ở. Các sinh viên được cung cấp một ………. khứ hồi từ quê hương của họ đến Singapore trong suốt thời gian học tập. Xin vui lòng liên hệ Cô Vân Anh, Phòng 314, Tòa nhà B trong giờ làm việc để biết thêm thông tin.

1. c, 2. e, 3. b, 4. f, 5. d, 6. a

2. Unit 5 Lớp 11 Communication Task  2

Create a list of FAQs (Frequently Asked Questions) about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships in 1. Work with a partner to think of as many questions as you can. Then ask each other the questions (Hãy đưa ra một loạt những câu hỏi thường hay được hỏi về Học Bổng Sing-ga-po và Học Bổng ASEAN ở bài tập 1. Làm việc với bạn bên cạnh và nghĩ ra càng nhiều câu hỏi càng tốt, sau đó tập hỏi nhau những câu hỏi đó.)

Bài dịch và đáp án chi tiết :

A: When is the Singapore Scholarship open for application. (Khi nào Học bổng Singapore mở để xin học bổng.)

B: How are applicants for the Singapore Scholarship chosen? (Làm thế nào để hồ sơ xin học bổng Singapore được chọn?)

3. Unit 5 Lớp 11 Culture Task 1

Look at the pictures. Do you know anything about this dance? Tell your partner. ( Hãy nhìn những bức tranh. Em có biết gì về điệu múa này không? Hãy nói cho bạn bên cạnh biết.)

Bài dịch và lời giải chi tiết: 

It’s Laos’s traditional folk dance called Lamvong. The folk dance is common in some Southeastern countries such as Laos, Cambodia, Thailand, and is very popular for men and women. Its origin comes from the Khmer Empire many years ago. The basic concept is a slow dance around a circle. Each of the dancers will pose with a graceful hand gesture and simple footsteps to the Laos music rhythm. One thing to notice is that you are not allowed to touch your partner while dancing. The men will create an inner circle while the women will create an outer circle when they are dancing around each other. The name Lamvong literally means dancing in the circle. Because of its popularity, Lamvong is considered a national dance of Laos. It is really simple and suitable for everyone. Everyone in Laos knows how to do Lamvong dance whoever they are: children, soldiers, farmers, etc. There are many variations of the dance in each region, but the spirit remains the same. Lamvong is carried out in special occasions such as guest welcoming, wedding, celebrating the New Year, at parties, festivals, etc.

Bài dịch: 

Đó là điệu múa dân gian truyền thống của Lào có tên gọi là Lăm Vông. Đây là điệu múa dân gian phổ biến ở một số nước Đông Nam Á như là Lào, Campuchia, Thái Lan và rất phổ biến đối với cả nam và nữ. Nguồn gốc của nó xuất phát từ Đế quốc Khmer từ nhiều năm trước. Ý tưởng cơ bản là một điệu nhảy chậm quanh một vòng tròn. Mỗi người trong số họ sẽ tạo ra những cử chỉ tay duyên dáng với những bước chân đơn giản trong nhịp điệu âm nhạc Lào. Một chú ý là bạn không được phép chạm vào bạn nhảy trong khi nhảy múa. Những người đàn ông sẽ tạo ra một vòng tròn bên trong trong khi phụ nữ sẽ tạo ra một vòng tròn bên ngoài khi họ đang nhảy múa xung quanh nhau. Cái tên Lăm Vông theo nghĩa đen có nghĩa là nhảy múa thành vòng tròn. Bởi vì sự nổi tiếng của nó, Lăm Vông được coi là vũ điệu quốc gia Lào. Nó thực sự đơn giản và phù hợp với mọi người. Mọi người dân ở Lào đều biết cách nhảy Lăm Vông bất kể họ là ai đi nữa: những đứa trẻ, bộ đội, nông dân, vân vân. Có nhiều biến thể của điệu múa trong mỗi vùng, nhưng nét đẹp tinh thần vẫn như cũ. Điệu múa Lăm Vông được thực hiện trong những dịp đặc biệt như: chào đón khách, đám cưới, chào mừng năm mới, tại các bữa tiệc, lễ hội, vv.

3. Unit 5 Lớp 11 Culture Task 2

Read the text about Lam Vong and decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Đọc bài viết về điệu múa Lam Vông và xem thử những lời phát biểu dưới đây đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG). Đánh vào ô đúng.)

Lamvong – a traditional Lao dance. Lao People’s Democratic Republic, or Laos, has a long tradition of folk dancing. The most popular folk dance is Lamvong([lám wóŋ]), which means ‘circle dance’. Lamvong involves many people dancing continuously in a circle, slowly moving their arms and legs and bending their fingers to the music. Dancers move their hands in opposite directions, one to the left and one to the right. Lamvong is a slow and graceful social dance with men forming an inner circle and women an outer circle. Couples dance around each other while moving in their own circle and being circled by others in the group. Dancers usually invite any foreign visitors to join in Lamvong to make them feel welcome. Guests may find Lamvong difficult at first, but they quickly get used to the hand and foot movements of the dance. It is the slow and delicate getures that make Lamvong so special.
 
  True False Not given

1. Lamvong, which means ‘circle dance’, is a modern dance. (Lăm Vông nghĩa là ‘vòng tròn nhảy’, là một điệu múa hiện đại.)

 

 

 

2. To dance Lamvong you move continuously in a circle, slowly moving arms and legs, and bending fingers to the music. (Để nhảy Lăm Vông bạn di chuyển liên tục trong một vòng tròn, từ từ di chuyển tay và chân, và uốn ngón tay theo âm nhạc.)

 

 

 

3. Lamvong dancers stand on one leg and move their hands in opposite directions, one to the left and one to the right. (Các vũ công Lăm Vông đứng trên một chân và di chuyển tay theo những hướng đối diện, một bên trái và một bên phải.)

 

 

 

4. It is believed that after a heavy meal, dancing Lamvong will help you to digest the food. (Người ta tin rằng sau một bữa ăn no, nhảy Lăm Vông sẽ giúp bạn tiêu hóa thức ăn.)

 

 

 

5. Lamvong is a fast moving, but graceful social dance, with men forming an inner circle and women an outer circle. (Lăm Vông là một điệu nhảy xã hội nhanh nhẹn, nhưng duyên dáng, với những người đàn ông hình thành một vòng tròn bên trong và phụ nữ bên ngoài một vòng tròn.)

 

 

 

6. Foreigners quickly get used to the hand and foot movements of Lamvong. (Người nước ngoài nhanh chóng quen với chuyển động tay và chân của Lâm Vông.)

 

 

 

Bài dịch và đáp án chi tiết:

1. F, 2.T, 3.F, 4. NG, 5. F, 6. T

Tạm dịch:

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, còn gọi là Lào, có điệu múa dân gian truyền thống lâu đời. Điệu múa được ưa chuộng nhất Lăm Vông có nghĩa là “múa theo vòng tròn”. Lăm Vông lôi cuốn nhiều nguời cùng múa theo một vòng tròn, di chuyển tay chân nhàng và uốn ngón tay cong theo tiếng nhạc. Người múa đưa tay của mình theo hướng ngược với người đối diện, người này về bên trái, thì người kia về bên phải. Lăm Vông là một điệu múa duyên dáng và chậm rãi, nam giới làm vòng trong, còn 1 làm vòng ngoài. Các cặp nam nữ múa xung quanh nhau theo vòng của mình rồi chuyển qua người khác trong nhóm. Người múa thường mời khách nuớc ngoài cùng múa Lăm Vông để làm cho những vị khách ấy cảm thấy họ đuợc chào đón. Khách mời có thể cảm thấy Lăm Vông lúc đầu khó múa, nhưng họ cũng nhanh chóng quen dần với bước di chuyển chân tay khi múa. Đó những cử chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng khiến cho Lăm Vông trở nên đặc biệt.

4. Unit 5 Lớp 11 Culture Task 3

Talk with a partner about one of the popular folk dances of Viet Nam or any other ASEAN country. Use the following questions. (Nói chuyện với bạn bên cạnh về một trong những diệu múa dân gian đuợc ưa chuộng của Việt Nam hoặc của bất kỳ một quốc gia ASEAN nào. Dùng những câu hỏi dưới đây.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

How popular is the dance? How do people practise the dance? What makes the dance special? (Điệu múa có mức độ phổ biến ra sao? Mọi người múa như thế nào? Điều gì làm cho điệu múa trở nên đặc biệt?)

Trong Com is a Vietnamese traditional dance. It is very popular in Viet Nam, especially in the north of the country. It symbolises people’s wishes for a peaceful, enjoyable life. Trong Com has a joyful and lively rhythm. It is also a charming dance, especially when accompanied by a folk song. The beautiful lyrics and melody of the song greatly contribute to the popularity of the dance. (Trống Cơm là một điệu múa truyền thống của người Việt Nam. Nó rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc. Nó tượng trưng cho mong muốn của người dân về một cuộc sống yên bình, vui vẻ. Trống Cơm có một nhịp điệu sôi động và tươi vui. Đây cũng là một vũ điệu quyến rũ, đặc biệt khi đi kèm với bài hát dân ca. Lời bài hát và giai điệu đẹp của bài hát góp phần to lớn làm nên sự nổi tiếng của điệu múa.)

5. Bài tập trắc nghiệm Communication and Culture Unit 5 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Being part of ASEAN- Communication and Culture chương trình Tiếng Anh lớp 11 về việc trở thành một phần của các quốc gia Đông Nam Á. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 mới Communication And Culture.

 • Câu 1:

  Now I_________ how difficult dancing is, so I’ll never criticize your performance any more.

  • A.
   is knowing
  • B.
    knows
  • C.
   know
  • D.
   am known
 • Câu 2:

  The ASEAN Scholarships aims at providing opportunities for young people of ASEAN
  to develop the _____________ and equip them with skills that will enable them to
  confidently step into the new millennium

  • A.
   potential
  • B.
   important
  • C.
   significant
  • D.
   magnificent

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Communication and Culture Unit 5 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!