Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 8 Speaking – Hội thoại

Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Speaking hướng dẫn các em cách thức nói về những phương pháp học mới. 

Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning. Match arguments 1-4 with explanations a-d. (Nhìn vào vài tranh luận về việc sử dụng thiết bị điện tử để học tập. Nối những tranh luận 1-4 với phần giải thích a – d.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 8 Speaking – Hội thoại

1 – d

2 – b

3 – c

4 – a

Bài dịch

1.  Các thiêt bị điện tử làm cho cuộc sống ở trường tôi dễ dàng hơn và vui hơn.

Tôi không thích bài tập về nhà, nhưng tôi vui khi làm nó trên máy tính bảng. Chữ tôi xấu, vì thế đánh máy làm cho tôi và giáo viên dễ dàng hơn bởi vì tôi có thể thay đối bất kỳ cái gì và giáo viên của tôi có thế đọc những gì tôi viết.

2. Điện tử làm cho việc học và dạy nhanh hơn, dễ dàng hơn và tốt hơn.

Những thiết bị điện tử giúp học sinh tra cứu thông tin, ghi chú, viết bài và nộp chúng cho giáo viên. Chúng cho phép giáo viên chuấn bị bài học và châm bài.

3. Học sinh có thể thư giãn trong giờ giải lao bằng cách nghe nhạc, nhắn tin, trò chuyện hay chưi trò chơi trôn điện thoại di động.

Những khảo sát cho thấy rằng 90% người nghe nhạc trước khi viết bài luận hay dự án có kết quả tốt hơn.

4.  Các thiết bị điện tử làm cho ba lô học sinh nhẹ hơn.

Học sinh có thồ thay thế cân nặng của vở và sách giáo khoa với một máy tính bảng mà có ghi chú và bài tập và cho phép truy cập vào sách giáo khoa.

2. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 2

Work in pairs. Read the arguments and explanations in again. Decide on the two most effective ways of using electronic devices. Explain why. (Làm theo cặp. Đọc lại những tranh luận và giải thích trong phần 1. Quyết định hai cách hiệu quả nhất để sử dụng thiết bị điện tử. Giải thích tại sao.)

1. The two most effective ways of using electronics are ____ because.

2. We think/believe _____is an effective way of using ___ because

3. In my opinion, __________.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. The two most effective ways of using electronics are typing and preparing the lesson because students can change anything in their writing and teachers can prepare the lessons and grade, papers.

2. We think/believe listening to music is an effective way of using electronic devices because listening to music before working on essays and projects help people, have better results.

3.  In my opinion, electronics make students’ backpack lighter.

Bài dịch:

1. Hai cách sử dụng điện tử hữu ích nhất là đánh máy và chuẩn bị bài học bởi vì học sinh có thể thay đổi bất kỳ cái gì trong bài viết và giáo viên có thể chuẩn bị bài học và chấm bài.

2. Chúng tôi nghĩ rằng nghe nhạc là một cách hiệu quả khi sử dụng thiết bị điện tử bởi vì nghe nhạc trước khi làm bài tiểu luận hoặc dự án giúp người ta có kết quả tốt hơn.

3.  Theo ý kiến tôi, các thiết bị điện tử làm cho ba lô của học sinh nhẹ hơn.

3. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 3

Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are in learning, using the arguments in 1. (Làm theo cặp. Thảo luận xem những thiết bị điện tử hữu ích như thê nào trong việc học, sử dụng tranh luận trong phần 1.)

Student A: I think electronics make school life easier and more enjoyable.

Student B: Exactly. Students who hate homework can have fun doing it on tablets.

Student A: And when they type on tablets they can change or add more things any time they want.

Tạm dịch:

Học sinh A: Tôi nghĩ rằng các thiết bị điện tử làm cho cuộc sống trong trường học dễ dàng hơn và vui hơn.

Học sinh B: Chính xác. Những học sinh ghét bài tập về nhà có thể vui khi làm bài tập trên máy tính bảng.

Học sinh A: Và khi họ đánh máy trên máy tính bảng, họ có thể thay dổi hoặc thêm nhiều thứ bất kỳ khi nào họ muốn.

4. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 4

Work in groups. Answer the following questions. Note down your partners’answers and report them to the class. (Làm theo nhóm. Trả lời những câu hỏi sau. Ghi chú câu trả lời của bạn em và báo cáo cho lớp.)

1. I have a computer.

2.  No, it is big. I use it at home.

3. I can use it to look up new words, information on the Internet. I can type my homework and listen to English listening assignment.

Bài dịch:

1. Bạn có thiết bị điện tử nào?

Tôi có một máy vi tính.

2.  Bạn thường mang chúng đến trường không?

Không, nó to lắm. Tôi sử dụng nó ở nhà.

3. Chúng hữu ích cho việc học như thế nào?

Tôi có thế sử dụng nó để tra cứu từ mới, thông tin trên Internet. Tôi có thể đánh máy bài tập về nhà và nghe bài tập nghe tiếng Anh.

5. Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 8 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 New ways to learn – Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 10 mới Speaking.

 • Câu 1:

  Use An Electronic Dictionary To Improve Your Vocabulary

        A Franklin electronic dictionary is actually a helpful gadget to possess with you all of the time. Any device involving dictionaries is great to use for people who go out of their country on business trips. Tourists would also benefit very much from such a device.

        Moreover, students will also find this gadget helpful especially whenever they are studying an important foreign language in another country. There is also a great diversity of dictionaries that anybody can choose whichever works to them best.

        These dictionaries are also quite easy to use and incorporate various functions. Some of them are main functions, besides translating a foreign word, which would be to provide spelling check-ups, find the meaning and synonyms connected with any particular word as well as provide examples of how a word is used in a sentence. A typical Franklin electronic dictionary is more than that. By entering the meaning of a word of mouth, you would have the ability to pull up many words that you are researching for.

          There is a comprehensive database that comprises about 1,000,000 words and phrase replacements. It also comes with idiomatic expressions, professional medical, technical words or ones very popular for business. It is also ideal for professionals who have to work in a country accompanied by a different language.

        Franklin Electronic Marketers have been among the leading manufacturers regarding handheld electronic inventions. Its main office is situated in Burlington, New Jersey and has been around the business of creating these electronic tools since 1981.

        Some of the original devices that they produced included punctuation correctors, of the fact that first was all the Spelling Ace built in 1986. These devices were a great aid to students all over the globe.

        The company continues to service clients from everywhere. Although they are popular in the world, especially targeting the particular Hispanic market whose native language is Spanish; Franklin’s products are also quite well-known for Asia, particularly Japan. The company aims to address this growing importance of language tools as more people are aiming to learn about new languages.

  With the diversity of this type of dictionaries, we can choose                 .

  • A.
   the one that has the largest vocabulary
  • B.
   the one that suits us best
  • C.
   the one that is portable
  • D.
   the one that is handy and cheap
 • Câu 2:

  The electronic dictionary has various functions because it can

  • A.
   translate foreign words, check spelling, give meanings and synonyms, and the use of them
  • B.
   explain how a word is employed in a sentence and correct punctuation in sentences
  • C.
   enter the meaning of a word of mouth and get so many words related
  • D.
   expand a wide range to suit various people’s preferences

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Speaking Unit 8 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!