Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 7 Listening – Bài nghe

Bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về cultural diversity.

1. Unit 7 Lớp 10 Listening Task 1

You are going to listen to a talk about the wedding traditions of the Amish community living in Pennsylvania, the USA. Make your own predictions about them by deciding whether the following statements are true (T) or false (F). (Bạn sẽ nghe một bài nói về đám cưới truyền thống của cộng đồng người Amish sống ở Pennysylvania, Mỹ. Tự đoán về họ bằng cách quyết định những câu sau đây đúng (T) hay sai (F).)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 7 Listening – Bài nghe

  True False
 Amish weddings take place in the spring    
Amish parents choose life partners for their children    
The couple spends the first night at the bride’s home    
After getting married, a man begins to grow his beard    
After getting married, a man begins to grow his beard    

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. F       2. F        3. T          4. T           5.

Tạm dịch:

Đám cưới người Amish diễn ra vào mùa xuân.

Cha mẹ người Amish chọn bạn đời cho con cái.

Tiệc đám cưới được tổ chức ở nhà của ba mẹ cô dâu.

Các cặp đôi dành đêm đầu tiên ở nhà cô dâu.

Sau khi kết hôn, người đàn ông bắt đầu để râu. 

2. Unit 7 Lớp 10 Listening Task 2

Listen to the talk and check your answers in 1. (Nghe bài nói chuyện và kiểm tra câu trả lời.)

3. Audio Script Unit 7 Lớp 10 Listening

Audio Script:

Today, I will talk about the Amish weddings. Most Pennylvania Amish weddings take place from late October through December. Traditionally, they are help on Tuesdays and Thursdays, so there is time in between to get ready for and clean up after each. Even so, it can get pretty busy during the ‘wedding season’, with some Amish going to two or thref weddings in one day! 

While parents do not select who their children will marry, approval must be given. The couple planning to marry are announced at a church service. The wedding service itself help in the home of the bride’s parents. After the service, the benches are put together to form tables for the wedding meal for about 200 — 300 guests. In the afternoon, the younr people enjoy singing, and after that those who have stayed through the day join the evening meal.

After spending the night at the bride’s home, the next day the newly-weds help with the clean-up from the day before. The couple then spends upcoming weekends visiting relatives, sometimes stopping at five or six houses between a Friday and Sunday night. Wedding gifts are usually given to them at this time. By the next spring, the couple is usually ready to move into a home of their own, and the groom will begin growing his beard. This is an Amish tradition that signifies a man is married.

Dịch Script:

Hôm nay, tôi sẽ nói về đám cưới Amish. Hầu hết các đám cưới Pennylvania Amish diễn ra từ cuối tháng Mười đến tháng Mười Hai. Theo truyền thống, họ được giúp đỡ vào thứ Ba hàng tuần, vì vậy có thời gian ở giữa để chuẩn bị và dọn dẹp sau mỗi ngày. Mặc dù vậy, nó có thể trở nên khá bận rộn trong ‘mùa cưới’, với một số Amish sẽ đến hai hoặc đám cưới trong một ngày! 

Trong khi cha mẹ không chọn con cái của họ sẽ kết hôn, phải chấp thuận. Các cặp vợ chồng có kế hoạch kết hôn được công bố tại một dịch vụ nhà thờ. Các dịch vụ đám cưới tự giúp đỡ trong nhà của cha mẹ của cô dâu. Sau khi dịch vụ, các băng ghế được đặt cùng nhau hình thành các bảng cho bữa ăn cưới cho khoảng 200 – 300 khách. Vào buổi chiều, những người trẻ thích hát, và sau đó những người đã ở lại suốt cả ngày tham gia bữa ăn tối.

Sau khi qua đêm tại nhà của cô dâu, ngày hôm sau những người vợ mới cưới giúp dọn dẹp từ ngày hôm trước. Các cặp vợ chồng sau đó dành cuối tuần sắp tới thăm thân nhân, đôi khi dừng lại ở năm hoặc sáu ngôi nhà giữa một đêm thứ sáu và chủ nhật. Quà tặng đám cưới thường được trao cho họ vào lúc này. Vào mùa xuân năm sau, cặp đôi thường sẵn sàng dọn vào nhà riêng của họ, và chú rể sẽ bắt đầu mọc râu. Đây là một truyền thống Amish có nghĩa là một người đàn ông đã kết hôn.

4. Unit 7 Lớp 10 Listening Task 3

Listen to the talk again and complete the missing information, using no more than three words. (Nghe bài nói lần nữa và hoàn thành thông tin còn thiếu, sử dụng không hơn 3 từ.)

Most Pennsylvania Amish weddings take place from late October through (1) ______on Tuesdays and Thursdays. During the wedding season, some Amish go to (2)_____ weddings in one day. Amish parents don’t select who their children will marry, but (3) must be given. After the wedding service at the house of the bride’s parents, benches are put together to form tables for the (4)_____ for about 200 to 300 guests. After spending the night at the bride’s home, the newly- weds help with the clean-up from the day before. The couple then spends the following weekends (5)______ , sometimes stopping at five or six houses between Friday and Sunday night. Wedding gifts are usually given to them at this time.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

(1) December           

(2) two or three

(3) approval

(4) wedding meal

(5) visit relatives

Bài dịch:

Hầu hết các đám cưới người Amish ở Pennysylvania diễn ra từ cuối tháng 10 cho đến tháng 12. Vào những ngày thứ ba và thứ năm. Trong mùa cưới, một số người Amish đi dự từ 2 – 3 lễ cưới trong một ngày.

Cha mẹ người Amish không chọn người mà con họ kết hôn, nhưng sự châp nhận phải dược đưa ra. Sau đám cưới ở nhà cha mẹ cô dâu, những băng ghế sẽ được ghép lại để tạo thành bàn cho bữa tiệc cưới cho khoảng 200 – 300 khách. Sau khi dành một đêm ở nhà cô dâu, những người mới cưới giúp việc lau dọn từ ngày hôm trước. Các cặp đôi dành ra cuối tuần để thăm họ hàng, thỉnh thoảng dừng chân ở 5 hoặc 6 nhà giữa ngày thứ Sáu và Chủ nhật. Quà cưới thường được tặng cho họ lúc đó. 

5. Unit 7 Lớp 10 Listening Task 4

Work in pairs. Name three things you have learnt about the Amish wedding customs. Did you find anything unusual or interesting? Tell your partner.(Làm theo cặp. Đánh tên 3 thứ mà bạn học được về đám cưới người Amish. Em có thây điểu gì bất thường hoặc thú vị không? Kể cho bạn em nghe.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

The children choose their partners.

They use the bcnches to form the tabic for wedding.

The couple spends the first night in bride’s home.

The most unusual is that they use the benches to form the table for wedding.

Bài dịch:

Bọn trẻ được chọn bạn đời.

Họ sử dụng băng ghế để làm bàn cho lễ cưới.

Cặp dôi dành đêm đầu tiên ở nhà cô dâu.

Điều bất thường nhất là họ sử dụng băng ghế để làm bàn cho lễ cưới.

6. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 7 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 Cultural diversity – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 10 mới Listening.

 • Câu 1:

  Before the wedding, the groom usually asks his best friend to be his_______and the bride may have one or more_____

  • A.
   closest man – best maids
  • B.
   good man – best maids
  • C.
   best man – bridesmaids
  • D.
   best man – housemaids
 • Câu 2:

  In Russia, there is______belief that unmarried people should avoid sitting at____corner of    table because they will find difficulties finding their life partner and will not get married.

  • A.
   a – a – a
  • B.
   a – a – the
  • C.
   a – the – the
  • D.
   the – the – the

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Listening Unit 7 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!