Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 6 Listening – Bài nghe

Bài học Unit 6 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về bình đẳng giới.

1. Unit 6 Lớp 10 Listening Task 1

Look at the picture. The man and the woman do the same work, but they look different. Why? Tell your partner. (Nhìn vào hình. Đàn ông và phụ nữ làm cùng công việc, nhưng họ trông khác nhau. Tại sao? Nói với bạn em.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 6 Listening – Bài nghe

Đáp án:

The man looks happy but the woman looks sad because she get less pay. (Người đàn ông trông vui vẻ nhưng người phụ nữ trông buồn bởi vì cô ấy nhận ít lương hơn.)

2. Unit 6 Lớp 10 Listening Task 2

Listen and repeat the following words. Do you know each word’s meaning? Use a dictionary if necessary. (Nghe và lặp lại những từ sau. Em có biết nghĩa của mỗi từ không? Sử dụng từ điển nếu cần.)

wage

qualified

Property

Income

Inequality

affect

address

Encourage

Bài dịch:

1. lương

2. không công bằng, bất bình đẳng

3. có học vấn

4. ảnh hưởng

5. tài sản

6. giải quyết

7. thu nhập

8. khuyến khích

3. Unit 6 Lớp 10 Listening Task 3

Listen to the recording. Check if the following statements are true (T) or false (F). Tick the correct boxes. (Nghe bài nghe. Kiểm tra những câu sau đúng (T) hay sai (F). Chọn ô chính xác.)

  True False
1. The speaker begins his talk with gender equality in job opportunities and age.    
2. Wage discrimination affects women negatively    
3. Women work less than men but they earn more    
4.Married men and women spend about equal amounts of time working, but women still have to spend more time on housework    
5.  Even now women are not allowed to join the army, the police forces or the fire services    
6. More and more men are now working in jobs that used to be considered suitable for women only    

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.  F         2. T        3. F

4. T           5. F        6. T

Tạm dịch:

1. Người nói bắt đầu bài nói của anh ấy với sự bình đẵng giới trong cơ hội làm việc và tuổi tác.

2. Phân biệt về lương ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ.

3. Phụ nữ làm ít hơn đàn ông nhưng kiếm được nhiều hơn. 

4. Đàn ông và phụ nữ đã kết hôn dành thời gian làm việc như nhau, nhưng phụ nữ vẫn phải dành nhiều thời gian hơn cho việc nhà.

5. Thậm chí bây giờ phụ nữ không được phép tham gia vào bất kỳ lực lượng quân đội. cảnh sát hay dịch vụ cứu hỏa nào.

6. Ngày càng có nhiều đàn ông làm công việc mà từng được xem là chỉ phù hợp cho phụ nữ. 

4. Unit 6 Lớp 10 Listening Task 4

Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words or numbers. (Nghe và hoàn thành những câu sau bằng cách viết không hơn 3 từ hoặc số.)

1. Wage (1)_____ when workers are equally qualified and perform the same work, but some workers are (2)______ than others.

2. Women (3)______ of the world’s work, produce 50% of the food, but earn 10% of theincome and (4)_____ of the property.

3. Many countries now allow and (5)_____ to join the army, the police forces and the fire services.

4. More and more men are now working in jobs (6)_______ , cleaning and childcare.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

(1) discrimination             

(2) paid more                   

(3) perform 66%

(4) own 1%   

(5) encourage women

(6) like nursing

Bài dịch:

1. Phân biệt tiền lương xảy ra khi nhân viên có học vấn như nhau và làm cùng một công việc, nhưng vài nhân viên được trả lương nhiều hơn những nhân viên khác.

2. Phụ nữ làm 66% công việc của thế giới, tạo ra 50% thức ăn, nhưng kiêm được 10% thu nhập và sở hữu 1% tài sản.

3. Nhiều quốc gia bây giờ cho phép và khuyến khích phụ nữ tham gia quân đội, lực lượng cảnh sát và dịch vụ cứu hỏa.

4. Ngày càng nhiều đàn ông làm công việc như y tá, quét dọn và chăm sóc trẻ em. 

5. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 6 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Gender Equality – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 10 mới Listening.

 • Câu 1:

  In Korea, many people still feel that women should be in charge of _______after getting married.

  • A.
    housekeeping
  • B.
   homemaker
  • C.
   house husband
  • D.
   householder
 • Câu 2:

  The principle of equal pay is that men and women doing______work should get paid the same amount.

  • A.
   same
  • B.
   alike
  • C.
   similar
  • D.
   identical

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Listening Unit 6 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!