Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 6 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 6 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Gender equality” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản bình đẳng giới.

1. Unit 6 Lớp 10 Getting started Task 1

Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 6 Getting Started – Khởi động

Lan: Can we start working on the class     

Quang: OK, let’s see what information we have found on our topic

Minh: Please go ahead, Quang.

Quang: Well, according to a United Nations report, sub-Saharan Africa had only 82 girls enrolled per 100 boys in secondary school in 2010. I suppose this is an example of gender discrimination in education.

Lan: Yes, I agree. Not all girls can go to school. I guess project Equal Opportunities in Education’?    they may be kept home to do housework.

Quang: Sure. In rural areas, girls might be forced to work have found on our topic. at home and in the fields.

Minh: Some people say that girls perform worse at school than boys, so they shouldn’t be allowed to go to school.

Quang: I’m afraid I disagree. I think girls do better at school than boys and more women than men have college degrees.

Lan: Exactly. In Viet Nam, there are slightly more boys than girls in both primary and secondary schools, but more women than men earn college degrees.

Minh: I believe gender discrimination in education starts at home because parents treat boys and girls differently.

Quang: I couldn’t agree more. Gender discrimination should be eliminated so that everyone has equal opportunities in education.

Bài dịch:

Lan: Chúng ta có thể làm dự án lớp “Cơ hội bình đẳng trong giáo dục” không?

Quang: Được, chúng ta hãy xem những thông tin mà chúng ta tìm được cho chủ đề của chúng ta.

Minh: Hãy nói đi Quang.

Quang: À, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, vùng hạ Sahara châu Phi chỉ có 82 nữ trôn 100 nam học ở trường cấp 2 vào năm 2010. Tôi cho là đây là ví dụ của việc phân biệt giới tính trong giáo dục.

Lan: Đúng, mình đồng ý. Không phải tất cả nữ đều có thể đến trường. Mình đoán họ có lẽ bị giữ ở nhà để làm việc nhà.

Quang: Chắc vậy. Ở những khu vực nông thôn, những cô gái có thể bị bắt làm việc ở nhà và ở trên đồng ruộng.

Minh: Vài người nói rằng những cô gái học tệ hơn con trai ở trường, vì vậy họ không được phép đến trường.

Quang: Mình e là mình không đồng ý. Mình nghĩ nữ học giỏi hơn nam ở trường và càng có nhiều phụ nữ có bằng cao đẳng hơn nam.

Lan: Chính xác. Ớ Việt Nam, nam có nhiều hơn nữ ở trường cấp 1 và cấp 2, nhưng càng có nhiều phụ nữ hơn đàn ông có được bằng cao đẳng.

Minh: Tôi tin rằng phân biệt giới tính trong giáo dục bắt đầu ở nhà bởi vì ba mẹ đối xử với con trai và con gái khác nhau.

Quang: Tôi không thể đồng ý hơn nữa. Phân biệt giới tính nên được xóa bỏ đi để mà mọi người có cùng cơ hội bằng nhau trong giáo dục. 

2. Unit 6 Lớp 10 Getting started Task 2

Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct boxes. (Đọc bài đàm thoại lần nữa. Quyết định nếu những câu sau là đúng (T), sai (F) hoặc không cho (NG). Chọn khung đúng.) 

  True Fasle Not Given

Lan, Quang and Minh are working on the class project ‘Equal Opportunities in Employment’

     

Quang is talking about the enrolment rate in secondary school in sub-Saharan Africa in 2013.

     

Lan thinks girls may be kept home to do housework.

     

In general, girls do better than boys at all levels of education.

     

Minh believes gender discrimination in education starts at home because parents treat boys and girls differently.

     

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. F       2. F         3. T           4. F        5. T

Tạm dịch:

1. Lan, Quang và Minh đang làm dự án lớp “Những cơ hội bình đẳng trong công việc”. 

2. Quang đang nói về tỷ lộ đăng ký học cấp 2 ở vùng hạ Sahara châu Phi vào năm 2013.

3. Lan nghĩ rằng những cô gái có lõ bị giữ ở nhà để làm việc nhà.

4. Nói chung, những cô gái học tốt hơn nhưng chàng trai ở tất cả các bậc giáo dục.

5. Minh tin rằng phân biệt giới tính bắt đầu ở nhà bởi vì ba mẹ đối xử với con trai và con gái khác nhau.

3. Unit 6 Lớp 10 Getting started Task 3

Read the conversation again and answer the questions. (Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.)  

1. What was the enrolment rate in sub-Saharan African in 2010?

2. Why can’t girls go to school according to Quang?

3. What is the enrolment rate in schools in Viet Nam?

4. Who earns more college degrees in Viet Nam?

5. Why should gender discrimination be eliminated?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Only 82 girls enrolled per 100 boys in secondary school.

2. Because they might be forced to work at home and in the fields.

3. There are slightly more boys than girls in both primary and secondary school.

4. Women do.

5. Gender discrimination should be eliminated so that everyone has equal opportunities in education. 

Bài dịch:

1. Tỷ lệ đăng ký học ở vùng hạ Sahara châu Phi năm 2010 là gì?

Chi 82 nữ trên 100 nam học ở trường cấp 2.

2. Tại sao nữ lại không thể đi học, theo ý kiến của Quang?

Bởi vì họ bị bắt làm việc ở nhà và trên đồng.

3. Tỷ lệ đăng ký học ở trường Việt Nam là gì?

Nhiều nam hơn nữ một chút đăng ký học ở trường cấp 1 và cấp 2.

4. Ai có được bằng cao đẳng ở Việt Nam?

Nữ.

5. Tại sao phân biệt giới tính phải được xóa bỏ?

Phần biệt giới tính phải dược xóa bỏ đi để mà mọi người có những cơ hội bình đẳng trong giáo dục. 

4. Bài tập trắc nghiệm Language Unit 6 Lớp 10 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Gender equality – Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 10 bình đẳng giới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 10 mới Getting Started.

 • Câu 1:

  Currently, men and women perform almost identical _______but they do not earn equal wages. 

  • A.
   work
  • B.
   career
  • C.
   tasks
  • D.
   jobs
 • Câu 2:

  To solve the problem, volunteers from Pathway Project issued an analysis and held _______on “fair wage” at each community in the area

  • A.
   organizations
  • B.
   meetings
  • C.
   class
  • D.
   workshop

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5.Hỏi đáp Language Unit 6 Lớp 10 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!