Tin tức

Kế hoạch kiểm tra cuối HKI Năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT SỐ 2 TUY PHƯỚC                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /TP2-KTHK1                                                                     Tuy Phước, ngày 20 tháng 12 năm 2023

                                                         KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023 – 2024

Thực hiện Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các lớp từ lớp 6 đến lớp 12.

Căn cứ Công văn số 1991/SGDĐT-GDTrH ngày 07/08/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024;

Căn cứ Công văn số 2214/SGDĐT-GDTrH ngày 3/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quy định sử dụng hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục và đánh giá xếp loại học sinh phổ thông từ năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 2055/SGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Định về việc tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh THCS, THPT từ năm học 2021-2022.

Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của trường THPT số 2 Tuy Phước. Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024, như sau:

I. KIỂM TRA CÁC MÔN KHÔNG TẬP TRUNG TẠI LỚP

– Các môn: Công nghệ, Thể dục (Thể chất), GDAN Quốc phòng, Âm nhạc, HĐTN, GD ĐP sẽ kiểm tra trong tiết học chính khóa từ ngày 25/12/2023 ® 30/12/2023.

– Hình thức kiểm tra: Môn Công nghệ: 70% trắc nghiệm khách quan (28 câu), 30% tự luận; Môn TD(TC) và GDANQP: thực hành; Môn Âm nhạc, GDĐP và HĐTN kiểm tra tại lớp trong giờ học chính khóa. Thời gian làm bài 45 phút.

II. KIỂM TRA CÁC MÔN TẬP TRUNG

Thời gian kiểm tra vào buổi sáng bắt đầu lúc 6h45m

STT Thời gian kiểm tra Khối kiểm tra Môn Kiểm tra Số PHÒNG
1 Sáng thứ 3

(2/1/2024)

K.10; 11; 12 Văn (90p) – Hóa (45p) – GDCD (GDKTPL)(45p). 32

 

2 Sáng thứ 4

(3/1/2024)

K.10; 11; 12 Toán (90p) – Lịch Sử (45p) – Tin học (45p) 32

 

3 Sáng thứ 5

(4/11/2024)

K.10; K.11; K12 Tiếng Anh (45p) – Vật lí (45p) – Địa (45p) – Sinh (45p). 32

 

III. THỜI GIAN NỘP ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN

 1. Thời gian nộp đề kiểm tra:

– GVBM nộp đề kiểm tra, đáp án, ma trận, đề gốc theo ma trận đồng thời bằng giấy A4 và tập tin Word cho P.HT Chuyên môn sáng ngày thứ 2 (25/12/2023).

Gồm bản cứng trên giấy A4 và gửi qua email: duongngochanhbd@gmail.com

 1. Quy định chuyên môn:

– Mỗi giáo viên giảng dạy đều ra đề và đáp án chi tiết có ma trận, bản đặc tả (gồm 14 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh văn, GDCD(KTPL), Công nghệ, Tin, Âm nhạc, HĐTN, GDĐP), đề kiểm tra, đáp án, ma trận bảng đặc tả, đề gốc, mỗi phần trên một trang riêng. Quy định gồm bộ đề gốc, 4 bản đề (gồm phần TN và phần tự luận), đáp án, ma trận bản đặc tả trên giấy A4 và file word, phong chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

– Riêng Công nghệ, Âm nhạc, ANQP, HĐTN và GDĐP thì GVBM chuẩn bị đủ đề kiểm tra tại lớp và một bộ đề dự phòng.

 1. Các yêu cầu đối với đề kiểm tra:

– Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học. Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học, nội dung chương trình ra đề từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 17.

Nội dung đề kiểm tra thực hiện theo Công văn số 1759/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT khối 12; đối với khối 10 và 11 thực hiện theo Chương trình GDPT năm 2018. Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực của HS được xác định trong chương trình của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, chuẩn về nội dung kiến thức.

– Đề kiểm tra phải có sự phân hóa về chất lượng, với 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; Đảm bảo tỉ lệ học sinh xếp loại yếu kém theo Nghị quyết trong Hội nghị Viên chức, cụ thể: Văn – Toán – Anh: dưới 30% (so với lớp – Riêng K12 dưới 20%),  Lý – Hóa – Sinh, Sử – Địa – CDGD(GDKTPL): dưới 15% (so với lớp – Riêng K12 dưới 5%), Tin – CN – GDQP: dưới 5% (so với lớp – Riêng K12 dưới 1%). Riêng học sinh các lớp Hệ Công lập tự chủ tỉ lệ yếu kém có thể tăng lên 5% (trừ HS K12)).

Mỗi giáo viên BM dạy ở khối lớp nào thì phải ra đề khối lớp đó; Ra đề kiểm tra phải độc lập theo ma trận, bản đặc tả thống nhất của bộ môn, không có sự trao đổi nội dung và nộp đủ số đề tương ứng theo yêu cầu. Giáo viên ra đề chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo nhà trường về nội dung, hình thức đề của mình.

 1. Cấu trúc đề và thời gian làm bài:   

a. Cấu trúc đề:

– Ngữ văn 12: Tự luận 100%; Khối 10, 11 có phần trắc nghiệm theo yêu cầu CT 2018.

– Các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, GDCD, Tin đề kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan: 70%, phần tự luận 30%;

– Quy định số câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra: Sử, Địa, GDCD(GDKTPL), Lý, Hóa, Sinh, Tin là 28 câu; Toán: 35 câu; Môn Tiếng Anh theo đặc thù của bộ môn có phần kiểm tra kỹ năng nghe (15 phút) dựa theo CV 1536/ SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GD&ĐT. Phần kiểm tra kỹ năng nghe các khối lớp đều thực hiện tại phòng kiểm tra.

b. Thời gian làm bài:90 phút cho Toán, Ngữ văn; TiếngAnh Khối 10, 11: 60 phút; và 45 phút cho các môn còn lại.

IV. THANH TRA KỲ KIỂM TRA: ThầyTrần Văn Dũng

V. CHỈ ĐẠO VÀ PHỤC VỤ KỲ KIỂM TRA

 1. Chỉ đạo kiểm tra: Lãnh đạo trường.
 2. Thư ký HĐKT: ThầyTrần Thế Thi

Tính số buổi coi kiểm tra của mỗi GV trong đợt kiểm tra cuối kỳ, phân công giám thị coi kiểm tra, lên phương án đánh số báo danh trong mỗi buổi kiểm tra, cùng với 02 giám thị phòng HĐ thu bài, kiểm tra tổng số bài, tổng số tờ, mã đề (đối với KT trắc nghiệm), giao bài kiểm tra cho Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kiểm tra buổi đó.

3. Kiểm tra sĩ số và trực trống: ThầyĐinh Tấn Toàn

4. Chuẩn bị CSVC, phòng kiểm tra, ấn phẩm kiểm tra:

 Phan Thị Bích, cô Võ Thị Hồng Diệu.

Chuẩn bị bàn ghế, điện quạt, Ti vi, Loa cho 32 phòng kiểm tra; ấn phẩm kiểm tra; giấy kiểm tra, giấy nháp; niêm yết danh sách HS các phòng kiểm tra; danh sách thu bài của mỗi phòng kiểm tra; in sao đề kiểm tra và đáp án.

VI. VÀO ĐIỂM; CHỌN VÀ SAO ĐỀ KIỂM TRA

 1. Ban mã hóa và vào điểm: Thầy Nguyễn Lưu Lễ (trưởng ban), cùng với 03 thành viên Thầy Đại, Cô Giàu, Cô Yến Ly. Trưởng Ban trực tiếp giao và nhận bài kiểm tra, điểm kiểm tra sau khi GV chấm bài xong; Lập kế hoạch và chỉ đạo công việc mã hóa họ tên HS bằng Mã số quy định,trên bài làm không ghi họ tên học sinh, lớp; đồng thời nhập điểm cùng với bộ phận quản lý sổ điểm Vn.edu sau khi chấm bài kiểm tra xong. 
 2. Ban chọn và sao đề kiểm tra: chọn đề kiểm tra: Thầy Hạnh, Thầy Phong; Sao đề kiểm tra: Cô Diệu.
 3. Vào điểm, kiểm tra và phúc khảo bài kiểm tra: Ban mã hóa và vào điểm.

VII. CHẤM BÀI KIỂM TRA:

+ Bài kiểm tra của HS được đánh theo Mã số học sinh, sắp xếp theo phòng kiểm tra. Trưởng ban Mã hóa sẽ giao bài kiểm tra cho Tổ Trưởng hoặc nhóm trưởng bộ môn triển khai chấm tập trung tại trường.

+ Bài kiểm tra không rã theo lớp, sau khi chấm xong để theo phòng và thứ tự quy định, tất cả các bài kiểm tra của học sinh đều vào điểm theo danh sách mã học sinh, nộp lại bài kiểm tra và bản điểm tại phòng chuyên môn đúng thời gian quy định.

+ Các môn kiểm tra cuối kỳ, giám khảo phải làm tròn điểm số theo quy định rồi vào điểm trong danh sách kiểm tra cuối kỳ một.

+ Thời gian nhận bài kiểm tra: lúc 7h sáng ngày 5/1/2024

+ Thời gian Chấm bài tập trung các môn kiểm tra tập trung: ngày 5/1/2024.

VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 1. Hoàn thành vào điểm KTTX trong sổ điểm điện tử:

– Giáo viên bộ môn vào Sổ điểm điện tử Vn.edu các cột điểm kiểm tra thường xuyên (HKI năm học 2023-2024) từ ngày 25/12/2023 đến 30 tháng 12 năm 2023.

– Các môn KT cuối kỳ 1: CN, TD(TC), ANQP, Âm nhạc, HĐTN, GDĐP, Giáo viên hoàn thành việc vào điểm kiểm tra cuối kỳ trong sổ điểm điện tử Vn.edu từ ngày 25/12/2023 đến ngày 30/12/2023.

 1. Bộ phận vào điểm trong Vn.edu

– Từ ngày 6/1/2024 đến ngày 8/1/2024: ban mã hóa và vào điểm rã điểm từ danh sách phòng kiểm tra vào điểm kiểm tra cuối kỳ các môn kiểm tra tập trung.

– GVBM và GVCN công bố điểm kiểm tra cuối kỳ một từ ngày 9/1 đến 13/1/2024.

 1. Thời gian phúc khảo bài kiểm tra

– Từ ngày 13/1 đến 15/1/2024 Ban mã hóa và vào điểm nhận đơn phúc khảo của học sinh, xử lý theo quy chế chuyên môn và trả lời kết quả sau khi phúc khảo cho HS và Lãnh đạo nhà trường.

 1. Giáo viên bộ môn:

– Coi kiểm tra theo sự phân công của Lãnh đạo và chấm bài kiểm tra theo hướng dẫn của Tổ trưởng, Nhóm trưởng.

– Công bố kết quả điểm kiểm tra cuối kỳ một cho các lớp giảng dạy để học sinh biết và hướng dẫn học sinh làm đơn phúc khảo nộp cho Ban mã phách (nếu có).

 1. Tổ trưởng, Nhóm trưởng:

– Thực hiện nhiệm vụ coi kiểm tra theo sự phân công; nghiên cứu và thảo luận hướng dẫn chấm, hướng dẫn GV trong tổ, nhóm chấm bài kiểm tra theo đáp án.

– Nhận TKCL điểm kiểm tra cuối kỳ, đánh giá chung về kết quả kiểm tra của học sinh thuộc các môn của tổ chuyên môn quản lý, đề xuất phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tiếp theo trong HKII, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn. Gửi kết quả đánh giá và nhận xét đề kiểm tra, chất lượng làm bài của học sinh cho bộ phận chuyên môn của nhà trường sau khi chấm bài xong.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kì I năm học 2023-2024 của Trường THPT số 2 Tuy Phước, Lãnh đạo nhà trường yêu cầu CB, GV, NV và học sinh nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên, nếu có vấn đề gì khó khăn vướn mắc thì trao đổi với Ban Chuyên môn của nhà trường để kịp thời giải quyết và thực hiện.

Nơi gửi:

– Sở GD&ĐT

– Lãnh đạo trường

– TTCM

– Lưu VT

Tuy Phước, ngày 20 tháng 12 năm 2023.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

  Dương Ngọc Hạnh