Lớp 11

Hoá học 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

Bài giảng tìm hiểu về Định nghĩa axit, bazơ , hiđroxit lưỡng tính theo thuyết của A-rê-ni-uyt. Thế nào là Axit một nấc, axit nhiều nấc. Từ việc phân tích một số ví dụ về axit bazơ cụ thể, rút ra định nghĩa. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng: Nhận biết được một chất cụ thể là axit , bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo định nghĩa. Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối cụ thể. Tính nồng độ mol trong dung dịch chất điện li mạnh.

1.1.1. Định nghĩa

 • Theo thuyết Areniut axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.
 • Ví dụ:

HCl →  H+ + Cl

Bạn đang xem: Hoá học 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

HNO3 →  H+ + NO3

H2SO4 →  H+ + HSO4

CH3COOH \(\rightleftarrows\)  H+ + CH3COO

1.1.2. Axit nhiều nấc

 • Những axit phân li nhiều nấc ra nhiều cation H+ gọi là axit nhiều nấc, những axit chỉ phân li một nấc gọi là axit một nấc.
 • Ví dụ: 

H3PO4  \(\rightleftarrows\) H+ + H2PO4

H2PO4 \(\rightleftarrows\)  H+ + HPO42-

HPO4 \(\rightleftarrows\)  H+ + PO43-

1.2. Bazơ

 • Theo thuyết Areniut bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH.
 • Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH

KOH → K+ + OH

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH

1.3. Hidroxit lưỡng tính

 • Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ. 
 • Ví dụ:

Zn(OH)2 \(\rightleftarrows\)  Zn2+ + 2OH

Zn(OH)2 \(\rightleftarrows\)  ZnO22- + 2H+

 • Tất cả các hiđroxit lưỡng tính đều là chất ít tan trong nước và điện li yếu.

1.4. Muối

1.4.1. Định nghĩa

Khái niệm

 • Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.
 • Ví dụ: 

NaCl → Na+ + Cl

KNO3 → K+ + NO3

NaHSO4 → Na+ + HSO4

KMnO4 → Na+ + MnO4

 • Muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ ( hiđrocó tính axit) được gọi là muối trung hòa

  • Ví dụ: NaCl , KNO3, KMnO4

 • Muối mà anion gốc axit của muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.
  • Ví dụ: NaHCO3, Na2HPO4, KHSO4

Cách gọi tên các muối

Gọi tên kim loại trước, gốc axit sau.

 • Đối với muối của các axit không có oxi, tên gốc axit được gọi là ua.

  • Ví dụ: KCN : kali xiannua; FeCl2: sắt (II) clorua

 • Đối với hợp chất của các phi kim: 

  • Ví dụ: PCl3 : photpho triclorua; PCl5: photpho pentaclorua; NF3 : nitơ triflorua…

 • Đối với muối của các oxit chứa oxi:
  • Tên gốc axit tận cùng bằng ơ được đổi thành it. Ví dụ: NaNO2 : natri nitrit

  • Tên gốc axit tận cùng bằng ic được đổi thành at. Ví dụ: NaNO3: natri nitrat

 • Đối với muối axit: Gọi tên kim loại trước + “hiđro” ( tùy theo số nguyên tử hiđro) + tên gốc axit .

  • Ví dụ: NaHSO4: natri hiđrosunfat; KH2PO4: kali đihiđrophotpat

1.4.2. Sự điện li của muối trong nước

 • Hầu hết các muối khi tan trong nước đều phân li hoàn toàn trừ một số muối như HgCl2, Hg(CN)2
 • Sự điện li của muối trung hoà.

  KNO3 → K+ + NO3

  K3PO4 → 3K+ + PO43-

  Na2CO3 → Na+ + CO32-

  (NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42-

 • Sự điện li của muối axit.

  NaHCO3 → Na+ + HCO3

  HCO3\(\rightleftarrows\) H+ + CO32-

  NaHS → Na+ + HS

  HS\(\rightleftarrows\) H+ + S2-

Bài 1:

Viết phương trình điện li của các hidroxit lưỡng tính sau theo 2 kiểu axit, bazơ: Al(OH)3,Cr(OH)3, Pb(OH)2, Sn(OH)2

Hướng dẫn:

Pb(OH)2\(\rightleftarrows\) Pb2+ + 2OH

Pb(OH)2\(\rightleftarrows\) PbO22- + 2H+

Sn(OH)2\(\rightleftarrows\) Sn2+ + 2OH

Sn(OH)2\(\rightleftarrows\) SnO22- + 2H+

Al(OH)3\(\rightleftarrows\) Al3+ + 3OH

Al(OH)3\(\rightleftarrows\) AlO2 + H+ + H2O

Bài 2: 

Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch sau :

a. 100 ml dung dịch chứa 4,26 gam Al(NO33

b. 0,2 lít dung dịch có chứa 11,7 gam NaCl 

Hướng dẫn:

a. nAl(NO)3 = 0,02 (mol)

  Al(NO3)3         → Al3+  + 3NO3

   0,02                0,02     0,06 (mol)

[Al3+] = 0,02/0,1 = 0,2(M) ; [NO3] = 0,06/0,1 = 0,6 (M)

b. nNaCl = 0,2 (mol)

NaCl → Na++ Cl

0,2 →  0,2 → 0,2 (mol)

[Na+] = 0,2/0,2 = 1(M); [Cl] = 0,2/0,2 = 1(M)

Bài 3:

Thêm nước vào 10 ml axit axetic băng (axit 100%, D = 1,05g/cm3) đến thể tích 1,75 lít ở 250C thu được dung dịch X có pH=2,9. Độ điện li của axit axetic là?

Hướng dẫn:

Ta có \(\alpha =\frac{C}{C_0}\).
Với C là nồng độ chất hoà tan phân li ra ion, C0 là nồng độ mol của chất hoà tan vậy.
\(m_{axit} =D \times V\) và \(n = \frac{m}{M} \Rightarrow n = 0,175\) mol suy ra \(C_0 =\frac{ 0,175}{1,75 }= 0.1\)
Ta có \(pH = 2,9\) vậy \([H^+]=10^{(-2,9)} = C\)
Vậy \(\alpha =\frac{ 10^{(-2,9)} }{0,1}= 0,0126 = 1,26\%\)

3. Luyện tập Bài 2 Hóa học 11

Sau bài học cần nắm:

 • Nhận biết được một chất cụ thể là axit , bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo định nghĩa.
 • Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối cụ thể.
 • Tính nồng độ mol trong dung dịch chất điện li mạnh.

3.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

 • Câu 1:

  Nhóm các ion nào dưới đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

  • A.
   Cu2+, Cl, Na+, OH, NO3
  • B.
   Na+, Ca2+, NO3, Fe3+, Cl
  • C.
   Fe2+, K+, NO3, OH, NH4+.
  • D.
   NH4+, CO32-, HCO3, OH, Al3+
 • Câu 2:

  Theo thuyết  A-re-ni-ut  axit  là chất 

  • A.
   khi tan trong nước phân li ra ion OH

    

  • B.
   khi tan trong nước  chỉ  phân li ra ion H+
  • C.
   khi tan trong nước phân li ra ion H+     
  • D.
   khi tan trong nước chỉ phân li ra ion OH
 • Câu 3:

  Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

  • A.
   Zn(OH)2
  • B.
   Pb(OH)2.
  • C.
   Al(OH)3.
  • D.
   Cu(OH)2
 • Câu 4:

  Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:

  • A.
   Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
  • B.
   Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
  • C.
   Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
  • D.
   Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation H+
 • Câu 5:

  Vì sao dd của các dd axit, bazơ, muối dẫn được điện ?

  • A.
   Do axit, bazơ, muối có khả năng phân li ra ion trong dd.
  • B.
   Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện.
  • C.
   Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron.
  • D.
   Do phân tử của chúng dẫn được điện.
 • Câu 6:

  Dung dịch X có chứa: a mol Na+, b mol Al3+, c mol Cl và d mol SO42-. Biểu thức nào sau đây đúng?

  • A.
   a + b = c + d.
  • B.
   a + 3b = c + 2d.
  • C.
   a + 3b = -(c + 2d).
  • D.
   a + 3b + c + 2d = 0.
 • Câu 7:

  Dung dịch A chứa 0,23 gam ion Na+; 0,12 gam ion Mg2+; 0,355 gam  ion Cl và m gam ion SO42–. Số gam muối khan sẽ thu được khi cô cạn dung dịch A là:

  • A.
   1,185 gam. 
  • B.
   1,19 gam.
  • C.
   1,2 gam.
  • D.
   1,158 gam.

Câu 8-20: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao Chương 1 Bài 2

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 11 Bài 2.

4. Hỏi đáp về Bài 2: Axit, bazơ và muối

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa THPT Long Xuyên thảo luận và trả lời nhé.

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!