Thầy Lê Sử – Tổ trưởng

Cử nhân Sư phạm Thể dục – Thể thao

Chuyên ngành Điền kinh

Thầy Phạm Quốc Đại – Tổ phó

Cử nhân Tin học

Chuyên ngành Tin học

Thầy Phạm Gia Quyến

Cử nhân Âm nhạc

Chuyên ngành Sáng tác

Cô Trần Thị Phương Hảo

Cử nhân Tin học

Chuyên ngành Tin học

Thầy Phạm Hồng Trọng

Cử nhân Giáo dục thể chất

Chuyên ngành Bóng đá

Cô Man Thị Thuận

Cử nhân Tin học

Chuyên ngành Tin học

Thầy Nguyễn Tống Hồng

Cử nhân Giáo dục Thể chất

Chuyên ngành Cầu lông

Thầy Nguyễn Văn Kiên

Cử nhân Giáo dục Thể chất – Quốc phòng an ninh

Chuyên ngành Bóng đá

Cô Nguyễn Thị Khánh Ly

Cử nhân Giáo dục Thể chất

Chuyên ngành Cầu lông

Thầy Bùi Hồng Quý

Cử nhân Giáo dục Thể chất – Quốc phòng an ninh

Chuyên ngành Bóng đá