Bí thư chi bộ: Đc Lê Xuân Phong

Sinh: 10/10/1975

Phó bí thư chi bộ: Đc Dương Ngọc Hạnh

Sinh: 08/02/1968

Chi ủy viên: Phan Thị Bích

Sinh: 16/10/1975

Chi ủy viên: Phạm Gia Quyến

Sinh: 20/11/1972

Chi ủy viên: Trần Thế Thi

Sinh : 04/02/1984