Chi bộ ban giám hiệu

Lãnh đạo

Hiệu trưởng: Lê Xuân Phong

Sinh: 10/10/1975

Phó Hiệu trưởng: Đc Dương Ngọc Hạnh

Sinh: 08/02/1968

Phó Hiệu trưởng: Đc Phan Thị Bích

Sinh: 16/10/1975